Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Ewangelia wg św. Jana (J 7)

WODA ŻYWA I ŚWIATŁOŚĆ

W drodze na Święto Namiotów

1
Potem Jezus obchodził Galileę. Nie chciał bowiem chodzić po Judei, bo
Żydzi mieli zamiar Go zabić.
2
A zbliżało się żydowskie Święto Namiotów.
3

Rzekli więc Jego bracia do Niego: “Wyjdź stąd i idź do Judei, aby i
uczniowie Twoi ujrzeli czyny, których dokonujesz.
4
Nikt bowiem nie dokonuje
niczego w ukryciu, jeżeli chce się publicznie ujawnić. Skoro takich rzeczy
dokonujesz, to okaż się światu!”
5
Bo nawet Jego bracia nie wierzyli w
Niego.
6
Powiedział więc do nich Jezus: “Dla Mnie stosowny czas jeszcze nie
nadszedł, ale dla was – zawsze jest do rozporządzenia.
7
Was świat nie może
nienawidzić, ale Mnie nienawidzi, bo Ja o nim świadczę, że złe są jego
uczynki.
8
Wy idźcie na święto; Ja jeszcze nie idę na to święto, bo czas mój
jeszcze się nie wypełnił”.
9
To im powiedział i pozostał w Galilei.

10
Kiedy zaś bracia Jego udali się na święto, wówczas poszedł i On,
jednakże nie jawnie, lecz skrycie.
11
Tymczasem Żydzi już Go szukali w
czasie święta i mówili:
12
“Gdzie On jest?” Wśród tłumów zaś wiele mówiono o
Nim pokątnie. Jedni mówili: “Jest dobry”. Inni zaś mówili: “Nie, przeciwnie
- zwodzi tłumy”.
13
Nikt jednak nie odzywał się o Nim jawnie z obawy przed
Żydami.

Spory w czasie święta

14
Tymczasem dopiero w połowie świąt przybył Jezus do Świątyni i
nauczał.
15
Żydzi zdumiewali się mówiąc: “W jaki sposób zna On Pisma, skoro
się nie uczył?”
16
Odpowiedział im Jezus mówiąc: “Moja nauka nie jest moją,
lecz Tego, który Mnie posłał.
17
Jeśli kto chce pełnić Jego wolę, pozna, czy
nauka ta jest od Boga, czy też Ja mówię od siebie samego.
18
Kto mówi we
własnym imieniu, ten szuka własnej chwały. Kto zaś szuka chwały Tego, który
go posłał, ten godzien jest wiary i nie ma w nim nieprawości.
19
Czyż
Mojżesz nie dał wam Prawa? A przecież nikt z was nie zachowuje Prawa, [bo]
czemuż usiłujecie Mnie zabić?”
20
Tłum odpowiedział : “Jesteś opętany przez
złego ducha! Któż usiłuje Cię zabić?”
21
W odpowiedzi Jezus rzekł do nich:
“Dokonałem tylko jednego czynu, a wszyscy jesteście zdziwieni.
22
Oto
Mojżesz dał wam obrzezanie – ale nie pochodzi ono od Mojżesza, lecz od
przodków – i wy w szabat obrzezujecie człowieka.
23
Jeżeli człowiek może
przyjmować obrzezanie nawet w szabat, aby nie przekroczono Prawa
Mojżeszowego, to dlaczego złościcie się na Mnie, że w szabat uzdrowiłem
całego człowieka?
24
Nie sądźcie z zewnętrznych pozorów, lecz wydajcie wyrok
sprawiedliwy”.

25
Niektórzy z mieszkańców Jerozolimy mówili: “Czyż to nie jest Ten,
którego usiłują zabić?
26
A oto jawnie przemawia i nic Mu nie mówią. Czyżby
zwierzchnicy naprawdę się przekonali, że On jest Mesjaszem?
27
Przecież my
wiemy, skąd On pochodzi, natomiast gdy Mesjasz przyjdzie, nikt nie będzie
wiedział, skąd jest”.
28
A Jezus, ucząc w świątyni, zawołał tymi słowami:
“I Mnie znacie, i wiecie, skąd jestem. Ja jednak nie przyszedłem sam od
siebie; lecz prawdziwy jest Ten, który Mnie posłał, którego wy nie znacie.

29
Ja Go znam, bo od Niego jestem i On Mnie posłał”.
30
Zamierzali więc Go
pojmać, jednakże nikt nie podniósł na Niego ręki, ponieważ godzina Jego
jeszcze nie nadeszła.
31
Natomiast wielu spośród tłumu uwierzyło w Niego i
mówili: “Czyż Mesjasz, kiedy przyjdzie, uczyni więcej znaków, niż On
uczynił?”

32
Faryzeusze usłyszeli, że tłum tak mówił o Nim w podnieceniu. Kapłani
więc wraz z faryzeuszami wysłali strażników celem pojmania Go.
33
Ale Jezus
rzekł: “Jeszcze krótki czas jestem z wami, a potem pójdę do Tego, który Mnie
posłał.
34
Będziecie Mnie szukać, a nie znajdziecie, a tam, gdzie Ja będę
potem, wy pójść nie możecie”.
35
Rzekli Żydzi do siebie: “Dokąd to zamierza
pójść, że Go nie będziemy mogli znaleźć? Czyżby miał zamiar udać się do
Żydów rozproszonych wśród Greków i uczyć Greków?
36
Cóż znaczy to Jego
powiedzenie: “Będziecie Mnie szukać i nie znajdziecie, a tam, gdzie Ja będę,
wy pójść nie możecie?”"

Źródło wody żywej

37
W ostatnim zaś, najbardziej uroczystym dniu święta, Jezus stojąc
zawołał donośnym głosem: “Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie -
niech przyjdzie do Mnie i pije!
38
Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej
popłyną z jego wnętrza”.
39
A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać
wierzący w Niego; Duch bowiem jeszcze nie był <dany>, ponieważ Jezus nie
został jeszcze uwielbiony.
40
A wśród słuchających Go tłumów odezwały się
głosy: “Ten prawdziwie jest prorokiem”.
41
Inni mówili: “To jest Mesjasz”.
“Ale – mówili drudzy – czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei?
42
Czyż Pismo nie
mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka
Betlejem?”
43
I powstało w tłumie rozdwojenie z Jego powodu.
44
Niektórzy
chcieli Go nawet pojmać, lecz nikt nie odważył się podnieść na Niego ręki.

45
Wrócili więc strażnicy do arcykapłanów i faryzeuszów, a ci rzekli do
nich: “Czemuście Go nie pojmali?”
46
Strażnicy odpowiedzieli: “Nigdy jeszcze
nikt nie przemawiał tak, jak ten człowiek przemawia”.
47
Odpowiedzieli im
faryzeusze: “Czyż i wy daliście się zwieść?
48
Czy ktoś ze zwierzchników lub
faryzeuszów uwierzył w Niego?
49
A ten tłum, który nie zna Prawa, jest
przeklęty”.
50
Odezwał się do nich jeden spośród nich, Nikodem, ten, który
przedtem przyszedł do Niego:
51
“Czy Prawo nasze potępia człowieka, zanim go
wpierw przesłucha, i zbada, co czyni?”
52
Odpowiedzieli mu: “Czy i ty jesteś
z Galilei? Zbadaj, zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei”.

53
I rozeszli się – każdy do swego domu.

Zostaw wpis