Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Ewangelia wg św. Łukasza (Łk 2)

Narodzenie Jezusa

1
W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić
spis ludności w całym państwie.
2
Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy
wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz.
3
Wybierali się więc wszyscy, aby się
dać zapisać, każdy do swego miasta.
4
Udał się także Józef z Galilei, z
miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ
pochodził z domu i rodu Dawida,
5
żeby się dać zapisać z poślubioną sobie
Maryją, która była brzemienna.
6
Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi
czas rozwiązania.
7
Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w
pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

Pasterze u żłóbka

8
W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną
nad swoją trzodą.
9
Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska
zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli.
10
Lecz anioł rzekł
do nich: “Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie
udziałem całego narodu:
11
dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel,
którym jest Mesjasz, Pan.
12
A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie
Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”.
13
I nagle przyłączyło
się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami:

14
“Chwała Bogu na wysokościach,
a na ziemi pokój
ludziom Jego upodobania”.
15
Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do
siebie: “Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam
Pan oznajmił”.
16
Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i
Niemowlę, leżące w żłobie.
17
Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im
zostało objawione o tym Dziecięciu.
18
A wszyscy, którzy to słyszeli,
dziwili się temu, co im pasterze opowiadali.
19
Lecz Maryja zachowywała
wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.
20
A pasterze wrócili,
wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to
było powiedziane.

Obrzezanie

21
Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię
Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie [Matki].

Ofiarowanie w świątyni

22
Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego,
przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu.
23
Tak bowiem jest
napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie
poświęcone Panu.
24
Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa
młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.

Starzec Symeon

25
A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek prawy
i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim.
26
Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza
Pańskiego.
27
Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy
Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa,
28
on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił:
29
“Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu
w pokoju, według Twojego słowa.
30
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie,
31
któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
32
światło na oświecenie pogan
i chwałę ludu Twego, Izraela”.

Proroctwo Symeona

33
A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono.
34
Symeon
zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: “Oto Ten przeznaczony jest
na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się
będą.
35
A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc
wielu”.

Prorokini Anna

36
Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera,
bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem
37
i pozostała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie
rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i
nocą.
38
Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim
wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy.

Powrót do Nazaretu

39
A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei,
do swego miasta – Nazaret.
40
Dziecię zaś rosło i nabierało mocy,
napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.

Dwunastoletni Jezus w świątyni

41
Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy.
42
Gdy
miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym.
43
Kiedy wracali
po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie
zauważyli Jego Rodzice.
44
Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników,
uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych.
45
Gdy Go nie
znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go.
46
Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział
między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania.
47
Wszyscy
zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i
odpowiedziami.
48
Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do
Niego: “Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca
szukaliśmy Ciebie”.
49
Lecz On im odpowiedział: “Czemuście Mnie szukali? Czy
nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?”
50
Oni
jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział.

Życie w Nazarecie

51
Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka
Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu.
52
Jezus zaś
czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.

Zostaw wpis