Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Ewangelia wg św. Marka (Mk 11)

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W JEROZOLIMIE
NAUCZANIE I SPORY Z PRZECIWNIKAMI

Uroczysty wjazd do Jerozolimy

1
Gdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfage i Betanii na Górze Oliwnej,
posłał dwóch spośród swoich uczniów
2
i rzekł im: “Idźcie do wsi, która jest
przed wami, a zaraz przy wejściu do niej znajdziecie oślę uwiązane, na
którym jeszcze nikt z ludzi nie siedział. Odwiążcie je i przyprowadźcie
tutaj!
3
A gdyby was kto pytał, dlaczego to robicie, powiedzcie: Pan go
potrzebuje i zaraz odeśle je tu z powrotem”.
4
Poszli i znaleźli oślę
przywiązane do drzwi z zewnątrz, na ulicy. Odwiązali je,
5
a niektórzy ze
stojących tam pytali ich: “Co to ma znaczyć, że odwiązujecie oślę?”
6
Oni
zaś odpowiedzieli im tak, jak Jezus polecił. I pozwolili im.
7

Przyprowadzili więc oślę do Jezusa i zarzucili na nie swe płaszcze, a On
wsiadł na nie.
8
Wielu zaś słało swe płaszcze na drodze, a inni gałązki
ścięte na polach.
9
A ci, którzy Go poprzedzali i którzy szli za Nim,
wołali:
“Hosanna!
Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie.

10
Błogosławione królestwo ojca naszego Dawida, które przychodzi.
Hosanna na wysokościach!”

11
Tak przybył do Jerozolimy i wszedł do świątyni. Obejrzał wszystko, a
że pora była już późna, wyszedł razem z Dwunastoma do Betanii.

Nieurodzajne drzewo figowe

12
Nazajutrz, gdy wyszli oni z Betanii, uczuł głód.
13
A widząc z daleka
drzewo figowe, okryte liśćmi, podszedł ku niemu zobaczyć, czy nie znajdzie
czegoś na nim. Lecz przyszedłszy bliżej, nie znalazł nic prócz liści, gdyż
nie był to czas na figi.
14
Wtedy rzekł do drzewa: “Niech nikt nigdy nie je
owocu z ciebie!” Słyszeli to Jego uczniowie.

Wypędzenie przekupniów

15
I przyszedł do Jerozolimy. Wszedłszy do świątyni, zaczął wyrzucać
tych, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni powywracał stoły
zmieniających pieniądze i ławki tych, którzy sprzedawali gołębie,
16
i nie
pozwolił, żeby kto przeniósł sprzęt jaki przez świątynię.
17
Potem uczył ich
mówiąc: “Czyż nie jest napisane: Mój dom ma być domem modlitwy dla
wszystkich narodów, lecz wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców”.
18

Doszło to do arcykapłanów i uczonych w Piśmie, i szukali sposobu, jak by Go
zgładzić. Czuli bowiem lęk przed Nim, gdyż cały tłum był zachwycony Jego
nauką.

19
Gdy zaś wieczór zapadał, [Jezus i uczniowie] wychodzili poza miasto.

Wiara i modlitwa

20
Przechodząc rano, ujrzeli drzewo figowe uschłe od korzeni.
21
Wtedy
Piotr przypomniał sobie i rzekł do Niego: “Rabbi, patrz, drzewo figowe,
któreś przeklął, uschło”.
22
Jezus im odpowiedział: “Miejcie wiarę w Boga!

23
Zaprawdę, powiadam wam: Kto powie tej górze: “Podnieś się i rzuć się w
morze”, a nie wątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu
się stanie.
24
Dlatego powiadam wam: Wszystko, o co w modlitwie prosicie,
stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie.
25
A kiedy stajecie do
modlitwy, przebaczcie, jeśli macie co przeciw komu, aby także Ojciec wasz,
który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze”.

Pytanie o władzę

27
Przyszli znowu do Jerozolimy. Kiedy chodził po świątyni, przystąpili
do Niego arcykapłani, uczeni w Piśmie i starsi
28
i zapytali Go: “Jakim
prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę, żeby to czynić?”
29
Jezus im
odpowiedział: “Zadam wam jedno pytanie. Odpowiedzcie Mi na nie, a powiem
wam, jakim prawem to czynię.
30
Czy chrzest Janowy pochodził z nieba, czy
też od ludzi? Odpowiedzcie Mi!”
31
Oni zastanawiali się między sobą: “Jeśli
powiemy : “z nieba”, to nam zarzuci: “Dlaczego więc nie uwierzyliście mu?”

32
Powiemy: “Od ludzi”". Lecz bali się tłumu, ponieważ wszyscy uważali Jana
rzeczywiście za proroka.
33
Odpowiedzieli więc Jezusowi: “Nie wiemy”. Jezus
im rzekł: “Więc i Ja nie powiem wam, jakim prawem to czynię”.

Zostaw wpis