Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Ewangelia wg św. Marka (Mk 15)

Jezus przed Piłatem

1
Zaraz wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze starszymi i uczonymi w Piśmie i
cała Wysoka Rada powzięli uchwałę. Kazali Jezusa związanego odprowadzić i
wydali Go Piłatowi.
2
Piłat zapytał Go: “Czy Ty jesteś królem żydowskim?”
Odpowiedział mu: “Tak, Ja nim jestem”.
3
Arcykapłani zaś oskarżali Go o
wiele rzeczy.
4
Piłat ponownie Go zapytał: “Nic nie odpowiadasz? Zważ, o
jakie rzeczy Cię oskarżają”.
5
Lecz Jezus nic już nie odpowiedział, tak że
Piłat się dziwił.

Jezus odrzucony przez swój naród

6
Na każde zaś święto miał zwyczaj uwalniać im jednego więźnia, którego
żądali.
7
A był tam jeden, zwany Barabaszem, uwięziony z buntownikami,
którzy w rozruchu popełnili zabójstwo.
8
Tłum przyszedł i zaczął domagać się
tego, co zawsze im czynił.
9
Piłat im odpowiedział: “Jeśli chcecie, uwolnię
wam Króla Żydowskiego?”
10
Wiedział bowiem, że arcykapłani wydali Go przez
zawiść.
11
Lecz arcykapłani podburzyli tłum, żeby uwolnił im raczej
Barabasza.
12
Piłat ponownie ich zapytał: “Cóż więc mam uczynić z tym,
którego nazywacie Królem Żydowskim?”
13
Odpowiedzieli mu krzykiem: “Ukrzyżuj
Go!”
14
Piłat odparł: “Cóż więc złego uczynił?” Lecz oni jeszcze głośniej
krzyczeli: “Ukrzyżuj Go!”
15
Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił
Barabasza, Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie.

Król wyśmiany

16
Żołnierze zaprowadzili Go na wewnętrzny dziedziniec, czyli pretorium,
i zwołali całą kohortę.
17
Ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia
włożyli Mu na głowę.
18
I zaczęli Go pozdrawiać: “Witaj, Królu Żydowski!”
19

Przy tym bili Go trzciną po głowie, pluli na Niego i przyklękając oddawali
Mu hołd.
20
A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego purpurę i włożyli na Niego
własne Jego szaty.

JEZUS NA GOLGOCIE

Droga krzyżowa

Następnie wyprowadzili Go, aby Go ukrzyżować.
21
I przymusili niejakiego
Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który wracając z pola właśnie
przechodził, żeby niósł krzyż Jego.
22
Przyprowadzili Go na miejsce Golgota,
to znaczy miejsce Czaszki.

Ukrzyżowanie

23
Tam dawali Mu wino zaprawione mirrą, lecz On nie przyjął.
24

Ukrzyżowali Go i rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy,
co który miał zabrać.
25
A była godzina trzecia, gdy Go ukrzyżowali.
26
Był
też napis z podaniem Jego winy, tak ułożony: “Król Żydowski”.
27
Razem z Nim
ukrzyżowali dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego
stronie.
28
Tak wypełniło się słowo Pisma: W poczet złoczyńców został
zaliczony.

Wyszydzenie na krzyżu

29
Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go, potrząsali głowami,
mówiąc: “Ej, Ty, który burzysz przybytek i w trzech dniach go odbudowujesz,

30
zejdź z krzyża i wybaw samego siebie!”
31
Podobnie arcykapłani wraz z
uczonymi w Piśmie drwili między sobą i mówili: “Innych wybawiał, siebie nie
może wybawić.
32
Mesjasz, król Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża,
żebyśmy widzieli i uwierzyli”. Lżyli Go także ci, którzy byli z Nim
ukrzyżowani.

Śmierć Jezusa

33
A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny
dziewiątej.
34
O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: “Eloi,
Eloi, lema sabachthani”, to znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie
opuścił?
35
Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili: “Patrz, woła
Eliasza”.
36
Ktoś pobiegł i napełniwszy gąbkę octem, włożył na trzcinę i
dawał Mu pić, mówiąc: “Poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby Go
zdjąć [z krzyża]“.
37
Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha.

Po śmierci Jezusa

38
A zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, z góry na dół.
39
Setnik
zaś, który stał naprzeciw, widząc, że w ten sposób oddał ducha, rzekł:
“Prawdziwie, ten człowiek był Synem Bożym”.

40
Były tam również niewiasty, które przypatrywały się z daleka, między
nimi Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba Mniejszego i Józefa, i Salome.
41

Kiedy przebywał w Galilei, one towarzyszyły Mu i usługiwały. I było wiele
innych, które razem z Nim przyszły do Jerozolimy.

Pogrzeb Jezusa

42
Pod wieczór już, ponieważ było Przygotowanie, czyli dzień przed
szabatem,
43
przyszedł Józef z Arymatei, poważny członek Rady, który również
wyczekiwał królestwa Bożego. Śmiało udał się do Piłata i poprosił o ciało
Jezusa.
44
Piłat zdziwił się, że już skonał. Kazał przywołać setnika i pytał
go, czy już dawno umarł.
45
Upewniony przez setnika, podarował ciało
Józefowi.
46
Ten kupił płótno, zdjął Jezusa [z krzyża], owinął w płótno i
złożył w grobie, który wykuty był w skale. Przed wejście do grobu zatoczył
kamień.
47
A Maria Magdalena i Maria, matka Józefa, przyglądały się, gdzie
Go złożono.

Zostaw wpis