Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Ewangelia wg św. Mateusza (Mt 27)

Wydanie Jezusa Piłatowi

1
A gdy nastał ranek, wszyscy arcykapłani i starsi ludu powzięli uchwałę
przeciw Jezusowi, żeby Go zgładzić.
2
Związawszy Go zaprowadzili i wydali w
ręce namiestnika <Poncjusza> Piłata.

Koniec zdrajcy

3
Wtedy Judasz, który Go wydał, widząc, że Go skazano, opamiętał się,
zwrócił trzydzieści srebrników arcykapłanom i starszym
4
i rzekł:
“Zgrzeszyłem, wydawszy krew niewinną”. Lecz oni odparli: “Co nas to
obchodzi? To twoja sprawa”.
5
Rzuciwszy srebrniki ku przybytkowi, oddalił
się, potem poszedł i powiesił się.
6
Arcykapłani zaś wzięli srebrniki i
orzekli: “Nie wolno kłaść ich do skarbca świątyni, bo są zapłatą za krew”.
7

Po odbyciu narady kupili za nie Pole Garncarza, na grzebanie cudzoziemców.
8

Dlatego pole to aż po dziś dzień nosi nazwę Pole Krwi.
9
Wtedy spełniło się
to, co powiedział prorok Jeremiasz: Wzięli trzydzieści srebrników, zapłatę
za Tego, którego oszacowali synowie Izraela.
10
I dali je za Pole Garncarza,
jak mi Pan rozkazał.

Jezus przed Piłatem

11
Jezusa zaś stawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zadał Mu pytanie:
“Czy Ty jesteś królem żydowskim?” Jezus odpowiedział: “Tak, Ja nim jestem”.

12
A gdy Go oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie odpowiadał.
13
Wtedy
zapytał Go Piłat: “Nie słyszysz, jak wiele zeznają przeciw Tobie?”
14
On
jednak nie odpowiedział mu na żadne pytanie, tak że namiestnik bardzo się
dziwił.

Jezus odrzucony przez swój naród

15
A był zwyczaj, że na każde święto namiestnik uwalniał jednego
więźnia, którego chcieli.
16
Trzymano zaś wtedy znacznego więźnia, imieniem
Barabasz.
17
Gdy się więc zebrali, spytał ich Piłat: “Którego chcecie, żebym
wam uwolnił, Barabasza czy Jezusa, zwanego Mesjaszem?”
18
Wiedział bowiem,
że przez zawiść Go wydali.
19
A gdy on odbywał przewód sądowy, żona jego
przysłała mu ostrzeżenie: “Nie miej nic do czynienia z tym Sprawiedliwym, bo
dzisiaj we śnie wiele nacierpiałam się z Jego powodu”.
20
Tymczasem
arcykapłani i starsi namówili tłumy, żeby prosiły o Barabasza, a domagały
się śmierci Jezusa.
21
Pytał ich namiestnik: “Którego z tych dwóch chcecie,
żebym wam uwolnił?” Odpowiedzieli: “Barabasza”.
22
Rzekł do nich Piłat: “Cóż
więc mam uczynić z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem?” Zawołali wszyscy:
“Na krzyż z Nim!”
23
Namiestnik odpowiedział: “Cóż właściwie złego uczynił?”
Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: “Na krzyż z Nim!”
24
Piłat widząc, że
nic nie osiąga, a wzburzenie raczej wzrasta, wziął wodę i umył ręce wobec
tłumu, mówiąc: “Nie jestem winny krwi tego Sprawiedliwego. To wasza rzecz”.
25 A cały lud zawołał: “Krew Jego na nas i na dzieci nasze”.

26
Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na
ukrzyżowanie.

Król wyśmiany

27
Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa z sobą do pretorium i
zgromadzili koło Niego całą kohortę.
28
Rozebrali Go z szat i narzucili na
Niego płaszcz szkarłatny.
29
Uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na
głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę. Potem przyklękali przed Nim i
szydzili z Niego, mówiąc: “Witaj, Królu Żydowski!”
30
Przy tym pluli na
Niego, brali trzcinę i bili Go po głowie.
31
A gdy Go wyszydzili, zdjęli z
Niego płaszcz, włożyli na Niego własne Jego szaty i odprowadzili Go na
ukrzyżowanie.

JEZUS NA GOLGOCIE

Droga krzyżowa

32
Wychodząc spotkali pewnego człowieka z Cyreny, imieniem Szymon. Tego
przymusili, żeby niósł krzyż Jego.
33
Gdy przyszli na miejsce zwane Golgotą,
to znaczy Miejscem Czaszki,
34
dali Mu pić wino zaprawione goryczą.
Skosztował, ale nie chciał pić.

Ukrzyżowanie

35
Gdy Go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o
nie losy.
36
I siedząc, tam Go pilnowali.
37
A nad głową Jego umieścili
napis z podaniem Jego winy: “To jest Jezus, Król Żydowski”.
38
Wtedy też
ukrzyżowano z Nim dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej
stronie.

Wyszydzenie na krzyżu

39
Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go i potrząsali
głowami,
40
mówiąc: “Ty, który burzysz przybytek i w trzech dniach go
odbudowujesz, wybaw sam siebie; jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża!”

41
Podobnie arcykapłani z uczonymi w Piśmie i starszymi, szydząc,
powtarzali:
42
“Innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Jest królem
Izraela: niechże teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w Niego.
43
Zaufał
Bogu: niechże Go teraz wybawi, jeśli Go miłuje. Przecież powiedział:
“Jestem Synem Bożym”".
44
Tak samo lżyli Go i złoczyńcy, którzy byli z Nim
ukrzyżowani.

Śmierć Jezusa

45
Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny
dziewiątej.
46
Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem:
“Eli, Eli, lema sabachthani?”, to znaczy Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie
opuścił?
47
Słysząc to, niektórzy ze stojących tam mówili: “On Eliasza
woła”.
48
Zaraz też jeden z nich pobiegł i wziąwszy gąbkę, napełnił ją
octem, włożył na trzcinę i dawał Mu pić.
49
Lecz inni mówili: “Poczekaj!
Zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby Go wybawić”.
50
A Jezus raz jeszcze
zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha.

Po śmierci Jezusa

51
A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół; ziemia
zadrżała i skały zaczęły pękać.
52
Groby się otworzyły i wiele ciał
Świętych, którzy umarli, powstało.
53
I wyszedłszy z grobów po Jego
zmartwychwstaniu, weszli oni do Miasta Świętego i ukazali się wielu.

54
Setnik zaś i jego ludzie, którzy odbywali straż przy Jezusie, widząc
trzęsienie ziemi i to, co się działo, zlękli się bardzo i mówili:
“Prawdziwie, Ten był Synem Bożym”.

55
Było tam również wiele niewiast, które przypatrywały się z daleka.
Szły one za Jezusem z Galilei i usługiwały Mu.
56
Między nimi były: Maria
Magdalena, Maria, matka Jakuba i Józefa, oraz matka synów Zebedeusza.

Pogrzeb Jezusa

57
Pod wieczór przyszedł zamożny człowiek z Arymatei, imieniem Józef,
który też był uczniem Jezusa.
58
On udał się do Piłata i poprosił o ciało
Jezusa. Wówczas Piłat kazał je wydać.
59
Józef zabrał ciało, owinął je w
czyste płótno
60
i złożył w swoim nowym grobie, który kazał wykuć w skale.
Przed wejściem do grobu zatoczył duży kamień i odszedł.
61
Lecz Maria
Magdalena i druga Maria pozostały tam, siedząc naprzeciw grobu.

Straż przy grobie

62
Nazajutrz, to znaczy po dniu Przygotowania, zebrali się arcykapłani
i faryzeusze u Piłata
63
i oznajmili: “Panie, przypomnieliśmy sobie, że ów
oszust powiedział jeszcze za życia: “Po trzech dniach powstanę”.
64
Każ więc
zabezpieczyć grób aż do trzeciego dnia, żeby przypadkiem nie przyszli jego
uczniowie, nie wykradli Go i nie powiedzieli ludowi: “Powstał z martwych”. I
będzie ostatnie oszustwo gorsze niż pierwsze”.
65
Rzekł im Piłat: “Macie
straż: idźcie, zabezpieczcie grób, jak umiecie”.
66
Oni poszli i
zabezpieczyli grób opieczętowując kamień i stawiając straż.

Zostaw wpis