Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Ewangelia wg św. Mateusza (Mt 4)

Kuszenie Jezusa

1
Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła.

2
A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu
głód.
3
Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: “Jeśli jesteś Synem
Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem”.
4
Lecz On mu odparł:
“Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które
pochodzi z ust Bożych”.

5
Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku
świątyni
6
i rzekł Mu: “Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest
przecież napisane: Aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię
będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”.
7
Odrzekł mu Jezus:
“Ale jest napisane także: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga
swego”.

8
Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu
wszystkie królestwa świata oraz ich przepych
9
i rzekł do Niego: “Dam Ci to
wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon”.
10
Na to odrzekł mu Jezus:
“Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz
oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”.
11
Wtedy opuścił Go diabeł,
a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu.

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
POCZĄTEK DZIAŁALNOŚCI

Pole działalności

12
Gdy [Jezus] posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do
Galilei.
13
Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad
jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego.
14
Tak miało się spełnić słowo
proroka Izajasza:

15
Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego.
Droga morska, Zajordanie,
Galilea pogan!

16
Lud, który siedział w ciemności,
ujrzał światło wielkie,
i mieszkańcom cienistej krainy śmierci
światło wzeszło.

17
Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: “Nawracajcie się, albowiem bliskie
jest królestwo niebieskie”.

Powołanie pierwszych uczniów

18
Gdy [Jezus] przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch
braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć
w jezioro; byli bowiem rybakami.
19
I rzekł do nich: “Pójdźcie za Mną, a
uczynię was rybakami ludzi”.
20
Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za
Nim.

21
A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna
Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w
łodzi swe sieci. Ich też powołał.
22
A oni natychmiast zostawili łódź i ojca
i poszli za Nim.

Dalsza działalność Jezusa

23
I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach,
głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszystkie choroby i wszelkie
słabości wśród ludu.
24
A wieść o Nim rozeszła się po całej Syrii.
Przynoszono więc do Niego wszystkich cierpiących, których dręczyły rozmaite
choroby i dolegliwości, opętanych, epileptyków i paralityków, a On ich
uzdrawiał.
25
I szły za Nim liczne tłumy z Galilei i z Dekapolu, z
Jerozolimy, z Judei i z Zajordania.

Zostaw wpis