Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Barucha (Ba 1)

Wstęp historyczny

1
Oto słowa księgi, którą w Babilonie napisał Baruch, syn Neriasza, syna
Machsejasza, syna Sedecjasza, syna Asadiasza, syna Chilkiasza,
2
w piątym
roku, siódmego dnia miesiąca od czasu, jak Chaldejczycy zajęli Jerozolimę i
zniszczyli ją ogniem.
3
Słowa tej księgi czytał Baruch wobec Jechoniasza,
syna Jojakima, króla judzkiego, wobec całego ludu, przychodzącego na to
czytanie,
4
wobec możnych, synów królewskich, starszyzny, wobec całego ludu,
od najmniejszego aż do największego, wobec wszystkich mieszkających w
Babilonie nad rzeką Sud.
5
A oni płakali, pościli i modlili się przed Panem.

6
Nazbierali też srebra, ile kto mógł dać,
7
posłali je do Jerozolimy, do
kapłana Jojakima, syna Chilkiasza, syna Szaloma, i do innych kapłanów, do
całego ludu i do znajdujących się z nim w Jerozolimie.
8
Wówczas też Baruch
otrzymał [z powrotem] zabrane niegdyś ze świątyni naczynia domu Pańskiego
dziesiątego miesiąca Siwan, aby je zawieźć do ziemi judzkiej, srebrne
naczynia, które sprawił Sedecjasz, syn Jozjasza, król judzki,
9
[zabrane]
potem, gdy uprowadził Nabuchodonozor, król babiloński, Jechoniasza,
zwierzchników, rzemieślników, możnych wraz z ludem pospolitym z Jerozolimy i
zaprowadził ich do Babilonu.
10
Rzekli: Posyłamy wam srebro, kupcie za nie,
[czego potrzeba] na całopalenie, ofiarę zadośćczynną i kadzielną, uczyńcie
też mannę i ofiarujcie na ołtarzu Pana, Boga naszego.
11
Módlcie się o
zdrowie Nabuchodonozora, króla babilońskiego, i o zdrowie Baltazara, syna
jego, aby były ich dni jak dni nieba na ziemi.
12
Niech nam Pan da męstwo,
niech oświeci nasze oczy, byśmy mogli żyć pod osłoną Nabuchodonozora, króla
babilońskiego, i pod osłoną Baltazara, jego syna; byśmy im służyli przez
wiele dni i znaleźli u nich łaskę.
13
Módlcie się też i za nas do Pana, Boga
naszego, ponieważ zgrzeszyliśmy przeciw Niemu, a zapalczywość i gniew Jego
do obecnej chwili nie odwróciły się od nas.
14
Przyjmijcie tę księgę, którą
wam przesyłamy, aby była odczytywana w dniu święta i w dniach zebrań.

Modlitwa wygnańców

15
Mówić będziecie: Panu, Bogu naszemu, [należna jest] sprawiedliwość,
nam zaś zawstydzenie oblicza, jak to jest obecnie, oraz każdemu człowiekowi
ziemi judzkiej: mieszkającym w Jerozolimie,
16
królom, zwierzchnikom,
kapłanom, prorokom i przodkom naszym,
17
ponieważ zgrzeszyliśmy przed Panem,

18
nie wierzyliśmy Jemu, nie byliśmy posłuszni głosowi Pana, Boga naszego,
by pójść za przykazaniami Jego, które nam dał.
19
Od czasu kiedy Pan
wyprowadził przodków naszych z ziemi egipskiej, aż do dnia dzisiejszego
byliśmy niewierni wobec Pana, Boga naszego, byliśmy tak niedbali, iż nie
słuchaliśmy Jego głosu.
20
Przylgnęły przeto do nas nieszczęścia i
przekleństwo, jakimi Pan zagroził przez Mojżesza, sługę swego, w dniu, w
którym wyprowadził przodków naszych z Egiptu, aby nam dać ziemię, opływającą
w mleko i miód, jak to jest i obecnie.
21
Nie byliśmy posłuszni głosowi
Pana, Boga naszego, [przekazanemu] we wszystkich mowach proroków, posłanych
do nas.
22
Każdy chodził według zamysłów swego złego serca, służyliśmy
bowiem obcym bogom i czyniliśmy, co jest złe przed oczami Pana, Boga
naszego.

Zostaw wpis