Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Barucha (Ba 3)

1
Panie wszechwładny, Boże Izraela, dusza w ucisku i duch zgnębiony woła do
Ciebie.
2
Wysłuchaj, Panie, zmiłuj się, ponieważ zgrzeszyliśmy przed Tobą.
3

Ty trwasz na wieki, a my nic nie znaczymy.
4
Panie wszechwładny, Boże
Izraela, wysłuchaj modlitwy umarłych Izraela i synów tych, którzy grzeszyli
wobec Ciebie, którzy nie słuchali głosu Pana, Boga swego. Stąd przylgnęły do
nas te nieszczęścia.
5
Nie pamiętaj o grzechach przodków naszych, lecz
pomnij obecnie na ramię Twe i imię Twoje.
6
Tak, boś Ty Pan i Bóg nasz,
przeto chwalić Cię będziemy, Panie!
7
Dlatego bowiem dałeś bojaźń Twą sercom
naszym, abyśmy wzywali imienia Twego i żebyśmy Cię chwalili na wygnaniu
naszym, ponieważ odwracamy od serc naszych wszelką niegodziwość przodków,
którzy grzeszyli przed Tobą.
8
Oto my dzisiaj na wygnaniu, gdzie
rozproszyłeś nas na pośmiewisko, przekleństwo i za karę za wszystkie
niegodziwości przodków, którzy odstąpili od Pana, Boga naszego.

Mowa proroka

9
Bądź posłuszny, Izraelu, przykazaniom życiodajnym,
nakłoń ucha, by poznać mądrość.

10
Cóż się to stało, Izraelu,
że jesteś w kraju nieprzyjaciół,
wynędzniały w ziemi obcej,

11
uważany za nieczystego na równi z umarłymi,
zaliczony do tych, co schodzą do Szeolu?

12
Opuściłeś źródło mądrości.

13
Gdybyś chodził po drodze Bożej,
mieszkałbyś w pokoju na wieki.

14
Naucz się, gdzie jest mądrość,
gdzie jest siła i rozum,
a poznasz równocześnie,
gdzie jest długie i szczęśliwe życie,
gdzie jest światłość dla oczu i pokój.

15
Lecz któż znalazł jej miejsce
lub kto wszedł do jej skarbców?

16
Gdzież są zwierzchnicy narodów
i panujący nad zwierzętami ziemi,

17
ci, co igrają z ptakami powietrznymi,
ci, co gromadzą srebro i złoto,
w których ludzie złożyli ufność,
a nie ma końca nabywaniu tych rzeczy,

18
którzy obrabiają srebro,
trudzą się, tak że prawie nie kończy się ich praca?

19
Zniknęli i do Szeolu zstąpili,
a inni stanęli na ich miejsce.

20
Młodsi ujrzeli światło
i zamieszkali na ziemi,
ale drogi mądrości nie pojęli,

21
nie poznali jej ścieżek
ani jej nie uchwycili,
a synowie ich od drogi swej daleko odeszli.

22
Nie słyszano o niej w Kanaanie
ani w Temanie jej nie widziano.

23
Synowie Hagar ubiegają się o mądrość tej ziemi,
kupcy Merranu i Temanu, opowiadający baśnie i poszukiwacze wiedzy,
drogi mądrości nie znają
ani nie pamiętają o jej ścieżkach.

24
O Izraelu, jakże wielki jest dom Boga,
jakże obszerne miejsce posiadłości Jego!

25
Wielki i nie mający końca,
wysoki i niezmierzony.

26
Tam urodzili się olbrzymi,
sławni od początku,
wielcy, biegli w walce.

27
Ale nie tych wybrał Bóg
ani im nie dał drogi do mądrości.

28
Zginęli dlatego, że mądrości nie mieli,
zginęli z powodu swej nierozwagi.

29
Któż wstąpił do nieba, aby ją wziąć,
któż ją z obłoków sprowadził?

30
Któż przeprawił się przez morze, a znalazł ją
i przywiózł ją w zamian za najlepsze złoto?

31
Nie ma nikogo, kto by znał jej drogę
i kto by rozpoznał jej ścieżkę.

32
Lecz zna ją Wszechwiedzący
i wynajdzie ją swoją mądrością.
Ten, który na czas bezkresny urządził ziemię
i napełnił ją stworzeniami czworonożnymi,

33
wysłał światło i poszło,
wezwał je, a ono posłuchało Go ze drżeniem.

34
Gwiazdy radośnie świecą na swoich strażnicach.

35
Wezwał je. Odpowiedziały: “Jesteśmy”.
Z radością świecą swemu Stwórcy.

36
On jest Bogiem naszym.
I żaden inny nie może
z Nim się równać.

37
Zbadał wszystkie drogi mądrości
i dał ją słudze swemu, Jakubowi,
i Izraelowi, umiłowanemu swojemu.

38
Potem ukazała się ona na ziemi
i zaczęła przebywać wśród ludzi.

Zostaw wpis