Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Barucha (Ba 5)

1
Złóż, Jeruzalem, szatę smutku i utrapienia swego,
a przywdziej wspaniałe szaty chwały,
dane ci na zawsze przez Pana.

2
Oblecz się płaszczem sprawiedliwości, pochodzącej od Boga,
włóż na głowę swą koronę chwały Przedwiecznego!

3
Albowiem Bóg chce pokazać wspaniałość twoją
wszystkiemu, co jest pod niebem.

4
Imię twe u Boga na wieki będzie nazwane:
“Pokój sprawiedliwości i chwała pobożności!”

5
Podnieś się, Jeruzalem!
Stań na miejscu wysokim,
spojrzyj na Wschód,
zobacz twe dzieci,
zgromadzone na słowo Świętego
od wschodu słońca aż do zachodu,
rozradowane, że Bóg o nich pamiętał.

6
Wyszli od ciebie pieszo,
pędzeni przez wrogów,
a Bóg przyprowadzi ich niesionych z chwałą,
jakby na tronie królewskim.

7
Albowiem postanowił Bóg zniżyć
każdą górę wysoką, pagórki odwieczne,
doły zasypać do zrównania z ziemią,
aby bezpiecznie mógł kroczyć Izrael w chwale Pana.

8
Na rozkaz Pana
lasy i drzewa pachnące
ocieniać będą Izraela.

9
Z radością bowiem poprowadzi Bóg Izraela
do światła swej chwały
z właściwą sobie sprawiedliwością i miłosierdziem.

List Jeremiasza

Odpis listu, wysłanego przez Jeremiasza do tych, którzy jako niewolnicy
mieli być uprowadzeni przez króla babilońskiego do Babilonu, by im oznajmić,
co mu Bóg polecił.

Zostaw wpis