Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Daniela (Dn 1)

ŻYCIORYS DANIELA

Daniel z towarzyszami na dworze króla babilońskiego

1
W trzecim roku panowania króla judzkiego Jojakima przybył król babiloński
Nabuchodonozor pod Jerozolimę i oblegał ją.
2
Pan wydał w jego ręce króla
judzkiego Jojakima oraz część naczyń domu Bożego, które zabrał do ziemi
Szinear do domu swego boga, umieszczając naczynia w skarbcu swego boga.
3

Król polecił następnie Aszfenazowi, przełożonemu swoich dworzan, sprowadzić
spośród Izraelitów z rodu królewskiego oraz z możnowładców
4
młodzieńców bez
jakiejkolwiek skazy, o pięknym wyglądzie, obeznanych z wszelką mądrością,
posiadających wiedzę i obdarzonych rozumem, zdatnych do służby w królewskim
pałacu. Zamierzał ich nauczyć pisma i języka chaldejskiego.
5
Król
przydzielił im codzienną porcję potraw królewskich i wina, które pijał.
Mieli być wychowywani przez trzy lata, by po ich upływie rozpocząć służbę
przy królu.
6
Spośród synów judzkich byli wśród nich Daniel, Chananiasz,
Miszael i Azariasz.
7
Nadzorca służby dworskiej nadał im imiona, Danielowi -
Belteszassar, Chananiaszowi – Szadrak, Miszaelowi – Meszak, Azariaszowi zaś
Abed-Nego.
8
Daniel powziął postanowienie, by się nie kalać potrawami
królewskimi ani winem, które [król] pijał. Poprosił więc nadzorcę służby
dworskiej, by nie musiał się kalać.
9
Bóg zaś obdarzył Daniela
przychylnością i miłosierdziem nadzorcy służby dworskiej.
10
Nadzorca służby
dworskiej powiedział do Daniela: “Obawiam się, by mój pan, król, który
przydzielił wam pożywienie i napoje, nie ujrzał, że wasze twarze są chudsze
niż [twarze] młodzieńców w waszym wieku i byście nie narazili mojej głowy na
niebezpieczeństwo u króla”.
11
Daniel zaś powiedział do strażnika, którego
ustanowił nadzorca służby dworskiej nad Danielem, Chananiaszem, Miszaelem i
Azariaszem:
12
“Poddaj sługi twoje dziesięciodniowej próbie: niech nam dają
jarzyny do jedzenia i wodę do picia.
13
Wtedy zobaczysz, jak my wyglądamy, a
jak wyglądają młodzieńcy jedzący potrawy królewskie i postąpisz ze swoimi
sługami według tego, co widziałeś”.
14
Przystał na to żądanie i poddał ich
dziesięciodniowej próbie.
15
A po upływie dziesięciu dni wygląd ich był
lepszy i zdrowszy niż innych młodzieńców, którzy spożywali potrawy
królewskie.
16
Strażnik zabierał więc ich potrawy i wino do picia, a podawał
im jarzyny.

17
Dał zaś Bóg tym czterem młodzieńcom wiedzę i umiejętność wszelkiego
pisma oraz mądrość. Daniel posiadał rozeznanie wszelkich widzeń i snów.
18

Gdy minął okres ustalony przez króla, by ich przedstawić, nadzorca służby
dworskiej wprowadził ich przed Nabuchodonozora.
19
Król rozmawiał z nimi, i
nie można było znaleźć pośród nich wszystkich nikogo równego Danielowi,
Chananiaszowi, Miszaelowi i Azariaszowi. Zaczęli więc sprawować służbę przy
królu.
20
We wszystkich sprawach wymagających mądrości i roztropności, jakie
przedkładał im król, okazywali się dziesięciokrotnie lepsi niż wszyscy
wykładacze snów i wróżbici w całym jego królestwie.
21
Przebywał tam Daniel
aż do pierwszego roku Cyrusa.

Zostaw wpis