Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Daniela (Dn 11)

1
[który] stoi począwszy od pierwszego roku [panowania] Dariusza Meda jako
wzmocnienie dla mnie i obrona.

Wojny w Palestynie w okresie helleńskim

2
Teraz oznajmię tobie prawdę. Powstanie jeszcze trzech królów w
Persji, a czwarty zdobędzie większe bogactwa niż wszyscy. A gdy stanie się
potężny z powodu swego bogactwa, poderwie wszystkich przeciw królestwu
Jawanu.
3
Wtedy wystąpi potężny król i będzie panował nad wielkim
królestwem, postępując według swego upodobania.
4
Gdy tylko on wystąpi, jego
państwo upadnie i zostanie podzielone na cztery wiatry nieba, jednak nie
między jego potomków. Nie będą nim rządzić, tak jak on rządził, ponieważ
jego królestwo zostanie zniszczone i przypadnie w udziale nie im, lecz
innym.

5
A król z południa wzrośnie w potęgę, lecz jeden z jego książąt
przewyższy go siłą i zapanuje nad państwem większym niż jego własne.
6
Po
kilku latach połączą się oni, i córka króla południa przybędzie do króla
północy, by zaprowadzić zgodę. Lecz moc jego ramienia nie będzie trwała, a
jego potomstwo nie utrzyma się. Zostaną wydani, ona, ci, którzy ją
popierają, jej dziecko i ten, co się nim opiekuje. W owych czasach
7

powstanie na jego miejsce odrośl z jej korzenia i wyruszy przeciw wojsku,
wkroczy do twierdzy króla północy, będzie rządził nimi i wzrośnie w potęgę.

8
Zabierze także do Egiptu ich bogów wraz z ich podobiznami, wraz z ich
drogocennymi przedmiotami oraz srebro i złoto. Następnie odstąpi od króla
północy na szereg lat.
9
Ten zaś wkroczy do państwa króla południa, lecz
wróci do swego kraju.

10
Jego synowie uzbroją się i zgromadzą wielkie mnóstwo wojska. On zaś
nadejdzie z siłą, zaleje i poczyni postępy; powstanie i dotrze aż do jego
twierdzy.
11
Król zaś południa zawrze gniewem i wyruszy, by walczyć z królem
północy, który przeciwstawi mu wielkie mnóstwo; jednak mnóstwo to wpadnie w
jego ręce.
12
Mnóstwo to zostanie zniszczone, serce zaś króla pychą się
uniesie. Powali dziesiątki tysięcy, lecz nie umocni się.
13
I znów powstanie
król północy i wystawi większe mnóstwo niż poprzedni, i gdy nadejdzie kres
czasów, wyruszy z mocą i wielkim wojskiem oraz taborem.
14
W owych czasach
wielu wystąpi przeciw królowi południa. Synowie zaś gwałtowników twego ludu
powstaną, by wypełnić widzenie, ale upadną.
15
A król północy nadciągnie i
usypie wał, i zdobędzie warowne miasto. Siły zaś południa nie wytrzymają, a
naród jego wybrany nie będzie miał siły, by stawić opór.
16
Tego zaś, który
wyjdzie przeciw niemu, traktować będzie według swej woli i nikt nie zdoła mu
się przeciwstawić; utrzyma się we wspaniałym kraju, a ręka jego [posieje]
spustoszenie.
17
I będzie się usilnie starał zdobyć całe jego królestwo;
potem uczyni z nim zgodę, dając mu jedną z kobiet, by je zniszczyć. Ale nie
dokona tego ani mu się to nie uda.
18
Zwróci więc swój wzrok ku wyspom i
zdobędzie ich wiele. Ale pewien wódz położy kres zniewadze mu wyrządzonej,
tak że tamten nie będzie mógł mu odpowiedzieć zniewagą.
19
Zwróci swój
wzrok ku twierdzom swego kraju; zachwieje się jednak, upadnie i zniknie
zupełnie.

Walki za Antiocha IV Epifanesa

20
Na jego miejsce wystąpi ten, co pośle poborcę daniny do pięknego
królestwa, ale po kilku dniach zostanie obalony, choć nie publicznie ani w
wyniku wojny.
21
Po nim zaś wystąpi ten, którym wzgardzono i nie dano mu
królewskiej godności. Nadejdzie potajemnie i przez intrygi opanuje
królestwo.
22
Wojsko poniesie porażkę, a także i książę sprzymierzony.
23
Od
chwili zawarcia przymierza z nim będzie postępował zdradliwie, nadejdzie i
okaże się silnym wśród garstki ludzi.
24
Niespodzianie wkroczy do
najbogatszych krain i będzie czynił to, czego nie czynił jego ojciec ani
przodkowie. Łupy, zdobycze i mienie rozdzieli między nich. Będzie obmyślał
plany przeciw warowniom, ale do czasu.

25
Będzie pobudzał swą siłę i serce przeciw królowi południa z wielką
mocą. Król zaś południa będzie się zbroił na wojnę, zbierając wielkie i
potężne wojsko, ale nie zazna powodzenia, ponieważ będą knuć złe zamysły
przeciw niemu.
26
Ci, którzy jedli z jego stołu, zmiażdżą go, wojsko zaś
jego ulegnie rozproszeniu i wielu padnie zabitych.
27
Obaj zaś królowie,
mając serca skłonne ku złemu, przy jednym stole będą mówić kłamstwo, nie
osiągną jednak nic, ponieważ nie nadszedł jeszcze kres ustalonego czasu.
28

Powróci więc on do swego kraju z wielkim łupem, a jego serce będzie
przeciwne świętemu przymierzu; będzie działał i wróci do swego kraju.

29
Gdy nadejdzie czas, wkroczy znów do kraju południowego, lecz nie
powiedzie mu się drugim razem, tak jak poprzednio.
30
Wystąpią przeciw
niemu kittejskie okręty; popadnie w rozterkę i zawróci, pełen gniewu
przeciw świętemu przymierzu. I znów zwróci uwagę na tych, co opuścili święte
przymierze.
31
Wojsko jego wystąpi, by zbezcześcić świątynię-twierdzę,
wstrzymają stałą ofiarę i uczynią tam ohydę ziejącą pustką.
32
Tych zaś, co
przestępują przymierze, nakłoni do przewrotności pochlebstwami; jednak
ludzie, którzy znają swego Boga, wytrwają i będą działali.
33
Mędrcy
spośród ludu pouczą wielu, polegną jednakże od miecza i ognia, w więzieniach
i przez łupiestwa – do pewnego czasu.
34
Gdy oni będą upadać, nieliczni
pospieszą im z pomocą, a wielu przyłączy się do nich podstępnie.
35
Spośród
mędrców niektórzy upadną, by dokonało się wśród nich oczyszczenie, obmycie i
wybielenie na czas ostateczny – jest bowiem jeszcze czas do kresu.

36
Król będzie działał według swego upodobania; uczyni się wyniosłym i
będzie się wywyższał ponad wszystkich bogów. Przeciw Bogu będzie mówił
rzeczy dziwne i dozna powodzenia aż się wypełni gniew, bowiem to, co zostało
postanowione, dokona się.
37
Nie będzie czcił bogów swoich przodków; ani
ulubieńca kobiet, ani żadnego innego boga nie będzie poważał. Wobec
wszystkich będzie okazywał się wielki.
38
Zamiast tego będzie czcił boga
twierdz; boga, którego nie znali jego przodkowie, będzie czcił złotem i
srebrem, drogimi kamieniami i kosztownościami.
39
Wystąpi przeciw warownym
zamkom z obcym bogiem; tych zaś, którzy go uznają, obdarzy zaszczytem,
czyniąc ich władcami nad wieloma, a jako zapłatę będzie rozdzielał ziemię.

40
A w czasie ostatnim zetrze się z nim król południa. Król północy
uderzy na niego rydwanami, jazdą i licznymi okrętami. Wkroczy do krajów,
zaleje je i przejdzie.
41
Wkroczy następnie do wspaniałego kraju, a wielu
polegnie. Te tylko [kraje] ujdą jego ręki: Edom, Moab i główna część
Ammonitów.
42
Wyciągnie zaś rękę po kraje: nie zdoła ujść ziemia egipska.
43

Opanuje skarby złota i srebra oraz wszystkie kosztowności egipskie;
Libijczycy i Kuszyci będą szli za nim.
44
Wieści ze wschodu i północy
napełnią go przerażeniem; wyprawi się więc z wielkim gniewem, by wielu
zgładzić i zgubić.
45
Rozbije namioty swojej kwatery między morzem i górą
świętej wspaniałości. Dojdzie do swego końca, ale nikt mu nie przyjdzie z
pomocą.

Zostaw wpis