Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Daniela (Dn 12)

Zmartwychwstanie w czasach ostatecznych

1
W owych czasach wystąpi
Michał, wielki książę,
który jest opiekunem dzieci twojego narodu.
Wtedy nastąpi okres ucisku,
jakiego nie było, odkąd narody powstały,
aż do chwili obecnej.
W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia:
ci wszyscy, którzy zapisani są w księdze.

2
Wielu zaś, co posnęli
w prochu ziemi, zbudzi się:
jedni do wiecznego życia,
drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie.

3
Mądrzy będą świecić
jak blask sklepienia,
a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości,
jak gwiazdy przez wieki i na zawsze.

4
Ty jednak, Danielu, ukryj słowa
i zapieczętuj księgę aż do czasów ostatecznych.
Wielu będzie dociekało,
by pomnożyła się wiedza”.

Znaczenie zapieczętowanych słów

5
Wtedy ja, Daniel, ujrzałem, jak dwóch innych [ludzi] stało, jeden na
brzegu po tej stronie rzeki, drugi na brzegu po tamtej stronie rzeki.
6

Powiedziałem do męża ubranego w lniane szaty i znajdującego się nad wodami
rzeki: “Jak długo jeszcze do końca tych przedziwnych rzeczy?”
7
I usłyszałem
męża ubranego w lniane szaty i znajdującego się nad wodami rzeki. Podniósł
on prawą i lewą rękę do nieba i przysiągł na Wiecznie Żyjącego: “Do czasu,
czasów i połowy [czasu]. To wszystko dokona się, kiedy dobiegnie końca moc
niszczyciela świętego narodu”.

8
Ja wprawdzie usłyszałem, lecz nie zrozumiałem; powiedziałem więc:
“Panie, jaki będzie ostateczny koniec tego?”
9
On zaś odpowiedział: “Idź,
Danielu, bo słowa zostały ukryte i obłożone pieczęciami aż do końca czasu.

10
Wielu ulegnie oczyszczeniu, wybieleniu, wypróbowaniu, ale przewrotni będą
postępować przewrotnie i żaden z przewrotnych nie zrozumie tego, lecz
roztropni zrozumieją.
11
A od czasu, gdy zostanie zniesiona codzienna
ofiara, zapanuje ohyda ziejąca pustką, [upłynie] tysiąc dwieście
dziewięćdziesiąt dni.
12
Szczęśliwy ten, który wytrwa i doczeka tysiąca
trzystu trzydziestu pięciu dni.
13
Ty zaś idź i zażywaj spoczynku, a
powstaniesz, by [otrzymać] swój los przy końcu dni”.

Zostaw wpis