Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Daniela (Dn 5)

Uczta Baltazara

1
Król Baltazar urządził dla swych możnowładców w liczbie tysiąca wielką
ucztę i pił wino wobec tysiąca [osób].
2
Gdy zasmakował w winie, rozkazał
Baltazar przynieść srebrne i złote naczynia, które jego ojciec,
Nabuchodonozor, zabrał ze świątyni w Jerozolimie, aby mogli z nich pić król
oraz jego możnowładcy, jego żony i nałożnice.
3
Przyniesiono więc złote i
srebrne naczynia zabrane ze świątyni w Jerozolimie; pili z nich król, jego
możnowładcy, jego żony i jego nałożnice.
4
Pijąc wino wychwalali bożków
złotych i srebrnych, miedzianych i żelaznych, drewnianych i kamiennych.

Tajemnicze słowa na ścianie

5
W tej chwili ukazały się palce ręki ludzkiej i pisały za świecznikiem
na wapnie ściany królewskiego pałacu. Król zaś widział piszącą rękę.
6
Twarz
króla zmieniła się, myśli jego napełniły się przerażeniem, jego stawy
biodrowe uległy rozluźnieniu, a kolana jego uderzały jedno o drugie.
7

Zakrzyknął król, by wprowadzono wróżbitów, Chaldejczyków i astrologów.
Zwrócił się król do mędrców babilońskich i rzekł: “Każdy, kto przeczyta to
pismo i wyjaśni mi je, ma być odziany w purpurę i złoty łańcuch na szyję i
ma panować w moim kraju jako trzeci”.

8
Przystąpili więc wszyscy mędrcy królewscy, ale nie mogli odczytać
pisma ani podać wyjaśnienia królowi.
9
Wtedy Baltazar przeraził się bardzo i
kolor jego twarzy zmienił się, a jego możnowładców ogarnęło zmieszanie.
10

Królowa weszła, na skutek słów króla i możnowładców, do sali biesiadnej.
Odezwała się królowa i rzekła: “Królu, żyj wiecznie! Nie lękaj się swoich
myśli i niech kolor twej twarzy nie ulega zmianie!
11
Jest w twoim
królestwie mąż posiadający ducha świętych bogów: w czasach twego ojca
znaleziono w nim światło rozumu i mądrość podobną do mądrości bogów. Ojciec
twój, król Nabuchodonozor, ustanowił go zwierzchnikiem wykładaczy snów,
wróżbitów, Chaldejczyków i astrologów,
12
ponieważ stwierdzono u Daniela,
któremu król nadał imię Belteszassar, nadzwyczajnego ducha, wiedzę i
rozwagę, umiejętność wykładania snów, wyjaśniania rzeczy zagadkowych i
rozwiązywania zawiłych. Każ więc zawołać Daniela, a on ci wskaże znaczenie”.

Daniel wyjaśnia zdarzenie

13
Wtedy przyprowadzono Daniela przed króla. Król odezwał się do
Daniela: “Czy to ty jesteś Daniel, jeden z uprowadzonych z Judy, których
sprowadził <z Judy> król, mój ojciec?
14
Słyszałem o tobie, że posiadasz
boskiego ducha i że uznano w tobie światło, rozwagę i nadzwyczajną mądrość.

15
Przyprowadzono do mnie mędrców i wróżbitów, by odczytali to pismo i
podali jego znaczenie. Oni jednak nie potrafili podać znaczenia sprawy.
16

Słyszałem zaś o tobie, że umiesz dawać wyjaśnienia i rozwiązywać zawiłości.
Jeśli więc potrafisz odczytać pismo i wyjaśnić jego znaczenie, zostaniesz
odziany w purpurę i złoty łańcuch na szyję i będziesz panował jako trzeci w
królestwie”.

17
Wtedy odezwał się Daniel i rzekł wobec króla: “Dary swoje zatrzymaj,
a podarunki daj innym! Jednakże odczytam królowi pismo i wyjaśnię jego
znaczenie.
18
Królu, Najwyższy Bóg dał twemu ojcu, Nabuchodonozorowi,
królestwo, wielkość, chwałę i majestat.
19
Z powodu wielkości mu udzielonej
wszystkie ludy, narody i języki odczuwały bojaźń i drżały przed nim.
Zabijał, kogo chciał, i pozostawiał przy życiu, kogo chciał; kogo chciał,
wywyższał, a kogo chciał, poniżał.
20
Gdy jednak jego serce uniosło się
[pychą], a jego duch utrwalił się w hardości, złożono go z królewskiego
tronu i odebrano mu chwałę.
21
Wypędzono go spośród ludzi, jego serce
upodobniło się do serca zwierząt, i przebywał z dzikimi osłami. Żywiono go
jak woły trawą, jego ciało zaś zwilżała rosa z nieba, dopóki nie uznał, że
Najwyższy Bóg panuje nad królestwem ludzi i że kogo chce, ustanawia nad
nimi.
22
Ty zaś, jego syn Baltazar, nie uniżyłeś swego serca, mimo że
wiedziałeś o tym wszystkim,
23
lecz uniosłeś się przeciw Panu nieba.
Przyniesiono do ciebie naczynia Jego domu, ty zaś, twoi możnowładcy, twoje
żony i twoje nałożnice piliście z nich wino. Wychwalałeś bogów srebrnych i
złotych, miedzianych, żelaznych, drewnianych i kamiennych, którzy nie widzą,
nie słyszą i nie rozumieją. Bogu zaś, w którego mocy jest twój oddech i
wszystkie twoje drogi, czci nie oddałeś.
24
Dlatego posłał On tę rękę, która
nakreśliła to pismo.

Zapowiedź upadku Baltazara

25
A oto nakreślone pismo: mene, mene, tekel ufarsin.
26
Takie zaś jest
znaczenie wyrazów: Mene – Bóg obliczył twoje panowanie i ustalił jego kres.

27
Tekel – zważono cię na wadze i okazałeś się zbyt lekki.
28
Peres – twoje
królestwo uległo podziałowi; oddano je Medom i Persom”.
29
Wtedy na rozkaz
Baltazara odziano Daniela w purpurę, nałożono mu na szyję złoty łańcuch i
ogłoszono, że ma rządzić jako trzeci w państwie.
30
Tej samej nocy król
chaldejski Baltazar został zabity.

Zostaw wpis