Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Estery (Est 10)

Wielkość Mardocheusza

1
I nałożył król Aswerus podatek na kraj i na wyspy morza.
2
A wszystkie
dzieła jego potęgi i jego mocy, i opis wielkości Mardocheusza, którego król
uczynił wielkim, czyż te sprawy nie są zapisane w księdze kronik królów
Medów i Persów?
3
Albowiem Żyd Mardocheusz był drugim po królu Aswerusie i
wielkim w oczach Żydów, i umiłowanym przez mnóstwo braci swoich. Troszczył
się o dobro swego ludu i zabiegał o szczęście całego swojego narodu.

Wyjaśnienie snu wstępnego

3a
I rzekł Mardocheusz: “Przez Boga to się stało:
3b
Wspomniałem sobie
bowiem sen, który miałem o tych sprawach: nic w nim nie było na próżno:
3c
małe źródło, które stało się rzeką, potem było światło i słońce, i woda
wielka. Rzeką tą jest Estera, którą poślubił król i uczynił królową.
3d
A dwa smoki to jestem ja i Haman,
3e
narodami zaś są ci, którzy zgromadzili
się, aby wygładzić imię Żydów.
3f
A naród mój to Izrael, który wołał do Boga
i został ocalony. Pan ocalił naród swój i uwolnił nas Pan ze wszystkich
nieszczęść, i uczynił Bóg znaki i cuda, jakie nie działy się wśród pogan.
3g
W tym celu sporządził dla losy: jeden dla ludu Bożego, a drugi dla narodów
pogańskich.
3h
Oba te losy przyszły na godzinę i czas, i na dzień sądu
wszystkich narodów przed oblicze Boga.
3i
Bóg zaś wspomniał na lud swój i
oddał sprawiedliwość dziedzictwu swemu.
3k
I będą dla nich owe dni w
miesiącu Adar, czternastego i piętnastego tegoż miesiąca, dniami
zgromadzenia i radości, i wesołości przed obliczem Boga według pokoleń na
wieki w Jego narodzie izraelskim”.

Notatka o przekładzie

3l
W czwartym roku panowania Ptolemeusza i Kleopatry przynieśli
Dozyteusz, który uważał się za kapłana i lewitę, i Ptolemeusz, syn jego
powyższy list dotyczący Frurai, który – jak powiadają – jest wiarygodny.
Przetłumaczył go Lizymach, syn Ptolemeusza z Jerozolimy.

Zostaw wpis