Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Estery (Est 3)

Haman u władzy

1
Po tych wydarzeniach król Aswerus uczynił wielkim Hamana, syna Hammedaty,
Agagitę, i wywyższył go, i umieścił tron jego ponad wszystkimi książętami,
którzy przy nim byli.
2
Wszyscy słudzy króla, którzy stali w bramie, klękali
i oddawali pokłon przed Hamanem, ponieważ taki rozkaz wydał król co do jego
osoby. A Mardocheusz nie klękał i nie oddawał pokłonu.
3
Wtedy stojący w
bramie słudzy królewscy powiedzieli Mardocheuszowi: “Dlaczego przestępujesz
polecenie króla?”
4
Mówili do niego tak codziennie, ale on ich nie słuchał.
Powiedzieli więc Hamanowi, aby się przekonać, czy trwałe będą postanowienia
Mardocheusza, ponieważ wyznał im, że jest Żydem.
5
I zauważył Haman, że
Mardocheusz nie klękał i nie oddawał pokłonu, i napełnił się Haman gniewem.

6
Uważał jednak za niegodne podnieść rękę na samego tylko Mardocheusza,
ponieważ powiedziano mu o narodzie Mardocheusza. Szukał więc Haman
sposobności, aby w całym królestwie Aswerusa wytępić wszystkich Żydów, to
jest naród Mardocheusza.

Dekret zagłady Żydów

7
Od pierwszego miesiąca, to jest miesiąca Nisan, w dwunastym roku
[panowania] króla Aswerusa rzucano “Pur”, to jest los, w obecności Hamana
na każdy dzień i na każdy miesiąc aż do dwunastego miesiąca Adar.
8
Potem
rzekł Haman do króla Aswerusa: “Jest pewien naród rozproszony i odłączony od
narodów we wszystkich państwach królestwa twego, a prawa jego są inne niż
każdego innego narodu. Praw króla oni nie wykonują i w interesie króla leży,
aby ich nie zostawić w spokoju.
9
Jeśli król uzna to za słuszne, niech wyda
dekret, aby ich wytracić, a ja wpłacę na ręce urzędników dziesięć tysięcy
talentów srebra, aby je przelano do skarbca królewskiego”.
10
Na to zdjął
król sygnet z ręki swojej i dał go Hamanowi, synowi Hammedaty, Agagicie,
wrogowi Żydów.
11
I powiedział król do Hamana: “Niech będzie ci dane srebro
i lud ten, abyś uczynił z nim to, co wydaje się słuszne w oczach twoich”.
12

Zawołano pisarzy królewskich w miesiącu pierwszym dnia trzynastego i
napisano wszystko, co rozkazał Haman, do satrapów króla i do namiestników,
którzy stali na czele wszystkich państw, i do książąt poszczególnych
narodów; napisano do każdego państwa jego pismem i do poszczególnych narodów
w jego języku w imieniu króla Aswerusa i opieczętowano sygnetem królewskim.

13
Potem wysłano listy przez gońców do wszystkich państw króla, aby wygubić
i wybić, i wyniszczyć wszystkich Żydów od chłopca do starca, dzieci i
kobiety w tym samym dniu, to jest w dniu trzynastym miesiąca dwunastego, to
jest w miesiącu Adar, a majątek ich skonfiskować.

14
Odpis pisma został dostarczony wszystkim państwom jako ustawa i
ogłoszono wszystkim narodom, aby były gotowe na ten dzień.
15
Gońcy pobiegli
przynaglani rozkazem królewskim, a dekret ogłoszono na zamku w Suzie. Król i
Haman siedzieli i pili, miasto zaś Suza było w rozterce.

13a
Odpis dekretu jest następujący: “Wielki król Artakserkses pisze do
książąt i rządców stu dwudziestu siedmiu państw od Indii aż do Etiopii:
13b
Gdy zapanowałem nad licznymi narodami i gdy podbiłem cały świat nie
nadużywając władzy swojej, lecz z łaskawością i łagodnością stale sprawując
rządy, chciałem cicho unormować życie podwładnych, królestwo umocnić
spokojnie aż po granice i przywrócić wszystkim ludom upragniony pokój.
13c
Gdy pytałem moich doradców, jak by to można dokładnie przeprowadzić, Haman,
który wyróżniał się przy nas mądrością i niezmiernie przychylnym
usposobieniem oraz odznaczał się niezachwianą wiernością, zajmując drugie
miejsce w królestwie,
13d
wskazał nam, że wmieszał się pomiędzy inne szczepy
całego świata pewien naród wrogo [do pozostałych] usposobiony, który przez
swoje prawa sprzeciwia się wszystkim narodom i stale lekceważy zarządzenia
królów, tak iż stanowi przeszkodę w rządach nienagannie sprawowanych przez
nas nad całością.
13e
Przekonawszy się, że jedynie ten naród pozostaje ze
wszystkimi w stałej niezgodzie, że trzyma się w odosobnieniu na skutek swych
praw, że nieżyczliwy jest dla naszych spraw, spełniając najgorsze czyny, tak
iż państwo nigdy nie będzie mogło dojść do wewnętrznego pokoju,
13f
rozkazaliśmy, aby osoby wymienione w pismach Hamana, który jest przełożonym
nad sprawami państwa i drugim ojcem naszym – aby wszyscy ci wraz z żonami i
dziećmi zginęli całkowicie od miecza przeciwników, bez żadnego współczucia i
oszczędzania, czternastego dnia dwunastego miesiąca Adar, roku bieżącego.
13g
I aby od dawna nieżyczliwie usposobieni w jednym dniu przemocą zesłani
zostali do Hadesu i w ten sposób na przyszłość zapewnili nam zawsze
bezpieczne i niczym niezamącone sprawowanie rządów w państwie”.

Zostaw wpis