Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Ezdrasza (Ezd 2)

ZOROBABEL

Lista repatriantów

1
A oto mieszkańcy tego okręgu, którzy przybyli z niewoli na obczyźnie;
uprowadził ich do Babilonii Nabuchodonozor, król babiloński, lecz powrócili
oni do Jerozolimy i Judy – każdy do swego miasta.
2
Przyszli oni z
Zorobabelem, Jozuem, Nehemiaszem, Serajaszem, Reelajaszem, Nachamanim,
Mardocheuszem, Bilszanem, Misparem, Bigwajem, Rechumem, Baaną. Liczba mężów
ludu izraelskiego:
3
synów Pareosza – dwa tysiące stu siedemdziesięciu dwu;

4
synów Szefatiasza – trzystu siedemdziesięciu dwu:
5
synów Aracha -
siedemset siedemdziesięciu pięciu;
6
synów Pachat-Moaba z linii synów
Jozuego i Joaba – dwa tysiące osiemset dwunastu;
7
synów Elama – tysiąc
dwieście pięćdziesięciu czterech;
8
synów Zattu – dziewięćset czterdziestu
pięciu;
9
synów Zacheusza – siedemset sześćdziesięciu;
10
synów Baniego -
sześćset czterdziestu dwu;
11
synów Bebaja – sześćset dwudziestu trzech;
12

synów Azgada – tysiąc dwieście dwudziestu dwu;
13
synów Adonikama – sześćset
sześćdziesięciu sześciu;
14
synów Bigwaja – dwa tysiące pięćdziesięciu
sześciu;
15
synów Adina – czterystu pięćdziesięciu czterech;
16
synów Atera
z linii Ezechiasza – dziewięćdziesięciu ośmiu; synów Azzura – czterystu
trzydziestu dwu; synów Hodiasza – stu jeden;
17
synów Besaja – trzystu
dwudziestu trzech;
18
synów Charifa – stu dwunastu;
19
synów Chaszuma -
dwustu dwudziestu trzech;
20
synów Gibbara – dziewięćdziesięciu pięciu;
21

mężów z Betlejem – stu dwudziestu trzech;
22
mężów z Netofy -
pięćdziesięciu sześciu;
23
mężów z Anatot – stu dwudziestu ośmiu;
24
mężów
z Bet-Azmawet – czterdziestu dwu;
25
mężów z Kiriat-Jearim, Kefiry i Beerot
- siedemset czterdziestu trzech;
26
mężów z Rama i Geba – sześćset
dwudziestu jeden;
27
mężów z Mikmas – stu dwudziestu dwu,
28
mężów z Betel i
Aj – dwustu dwudziestu trzech;
29
synów Nebo – pięćdziesięciu dwu;
30
synów
Magbisza – stu pięćdziesięciu sześciu;
31
synów drugiego Elama – tysiąc
dwustu pięćdziesięciu czterech;
32
synów Charima – trzystu dwudziestu;
33

mężów z Lod, Chadid i Ono – siedemset dwudziestu pięciu;
34
mężów z Jerycha
- trzystu czterdziestu pięciu;
35
synów Senai – trzy tysiące sześciuset
trzydziestu.

36
Kapłani: synów Jedajasza z domu Jozuego – dziewięćset
siedemdziesięciu trzech;
37
synów Immera – tysiąc pięćdziesięciu dwu;
38

synów Paszchura – tysiąc dwustu czterdziestu siedmiu;
39
synów Charima -
tysiąc siedemnastu.
40
Lewici: synów Jozuego z linii Kadmiela, Binnuja,
Hodawiasza – siedemdziesięciu czterech. -
41
Śpiewacy: synów Asafa – stu
dwudziestu ośmiu.
42
Odźwierni: synów Szalluma, synów Atera, – synów
Talmona, synów Akkuba, synów Chatity, synów Szobaja – wszystkich razem stu
trzydziestu dziewięciu.
43
Niewolnicy świątyni: synowie Sichy, synowie
Chasufy, synowie Tabbaota,
44
synowie Kerosa, synowie Sii, synowie Padona,

45
synowie Lebany, synowie Chagaby, synowie Akkuba,
46
synowie Chagaba,
synowie Szamlaja, synowie Chanana,
47
synowie Giddela, synowie Gachara,
synowie Reajasza,
48
synowie Resina, synowie Nekody, synowie Gazzama,
49

synowie Uzzy, synowie Paseacha, synowie Besaja,
50
synowie Asny, synowie
Meunitów, synowie Nefisytów,
51
synowie Bakbuka, synowie Chakufy, synowie
Charchura,
52
synowie Basluta, synowie Mechidy, synowie Charszy,
53
synowie
Barkosa, synowie Sisery, synowie Temacha,
54
synowie Nesjacha, synowie
Chatify. -
55
Synowie niewolników Salomona: synowie Sotaja, synowie
Hassofereta, synowie Perudy,
56
synowie Jaali, synowie Darkona, synowie
Giddela,
57
synowie Szefatiasza, synowie Chattila, synowie
Pocheret-Hassebajima, synowie Amiego.
58
Wszystkich niewolników świątyni i
synów niewolników Salomona – trzystu dziewięćdziesięciu dwu.

59
A oto ci, którzy wyszli z Tel-Melach, Tel-Charsza, Kerub, Addan,
Immer, lecz nie mogli udowodnić, że ród ich i pochodzenie wywodzi się z
Izraela:
60
synów Delajasza, synów Tobiasza, synów Nekody – sześciuset
pięćdziesięciu dwu.
61
A z kapłanów: synowie Chobajasza, synowie Hakkosa,
synowie Barzillaja, który wziął za żonę jedną z córek Barzillaja Gileadyty i
przybrał jego imię.
62
Ci szukali swego rodowodu, lecz go nie odnaleziono:
toteż zostali oni jako nieczyści wykluczeni z kapłaństwa,
63
a namiestnik
zakazał im spożywać z pokarmów najświętszych, aż się zjawi kapłan dla urim i
tummim.

64
Cała ta wyprawa razem liczyła czterdzieści dwa tysiące trzysta
sześćdziesiąt osób,
65
oprócz ich niewolników i niewolnic; tych było siedem
tysięcy trzysta trzydzieści siedem: mieli oni też dwustu śpiewaków i
śpiewaczek.
66
Koni mieli oni siedemset trzydzieści sześć, mułów – dwieście
czterdzieści pięć,
67
wielbłądów – czterysta trzydzieści pięć, osłów – sześć
tysięcy siedemset dwadzieścia.

68
A niektórzy z naczelników rodów – przy wejściu swym do domu Pańskiego
w Jerozolimie – złożyli dary dla domu Bożego, aby odbudowano go na dawnym
miejscu.
69
Według zamożności swej dali do skarbca na dzieło kultu:
sześćdziesiąt jeden tysięcy drachm złota, pięć tysięcy min srebra oraz sto
szat kapłańskich.

70
Kapłani, lewici i część ludu osiedlili się w Jerozolimie, a
śpiewacy, odźwierni i niewolnicy świątyni – w miastach swoich; również cała
reszta Izraela osiedliła się w swoich miastach.

Zostaw wpis