Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Ezechiela (Ez 11)

Grzechy przywódców Jerozolimy

1
Potem podniósł mnie duch i zaprowadził mnie do wschodniej bramy świątyni
Pańskiej, zwróconej ku wschodowi. A oto u wejścia do bramy znajdowało się
dwudziestu pięciu mężów, wśród których ujrzałem Jaazaniasza, syna Azzura, i
Pelatiasza, syna Benajasza, przywódców ludu.
2
I rzekł do mnie [Pan]: “Synu
człowieczy, oto mężowie, w których myślach jest zło i którzy w tym mieście
rozszerzają złe rady.
3
Mówią: “Nieprędko buduje się domy. Oto kocioł, a my
stanowimy mięso”.
4
Dlatego prorokuj przeciwko nim, prorokuj, synu
człowieczy!”
5
Wówczas mną owładnął Duch Pański i rzekł do mnie: “Mów: Tak
mówi Pan: W ten sposób powiedzieliście, domu Izraela, a Ja znam sprawy
waszej duszy.
6
Wielu pomordowaliście w tym mieście, a jego ulice
zasłaliście trupami.
7
Dlatego tak mówi Pan Bóg: Trupy, które
porozkładaliście w jego środku, są mięsem, a ono kotłem, wy jednak
zostaniecie usunięci ze środka.
8
Boicie się miecza, a Ja sprowadzę na was
miecz – wyrocznia Pana Boga.
9
Wypędzę was z jego obrębu, <z jego
środka>,
wydam was w ręce obcych i przeprowadzę sąd nad wami.
10
Padniecie od miecza,
będę was sądził na granicy izraelskiej i poznacie, że Ja jestem Pan.
11
Ono
nie będzie dla was kotłem ani wy nie będziecie w nim mięsem; na granicy
izraelskiej będę was sądził.
12
I poznacie, że ja Jestem Pan, do poleceń
którego nie stosowaliście się ani nie wypełnialiście nakazów, ale
wypełnialiście nakazy tych narodów, które was otaczają dokoła”.
13
Skoro
tylko skończyłem prorokować, umarł Pelatiasz, syn Benajasza. I upadłem na
twarz, wołając głośno tymi słowami: “Ach, Panie Boże! Czy całkowicie
wyniszczysz Resztę Izraela?”

Nowe przymierze zapowiedziane wygnańcom

14
Pan skierował do mnie te słowa:
15
“Synu człowieczy, oto do braci
twoich, do zesłanych wraz z tobą, do wszystkich pokoleń izraelskich, do
ogółu mawiali mieszkańcy Jerozolimy: “Oddaleni jesteście od Pana. Ziemia ta
nam została oddana w posiadanie”.
16
Dlatego mów: Tak mówi Pan Bóg:
Wprawdzie wygnałem ich pomiędzy narody i rozproszyłem po krajach, jednak
przez krótki czas będę dla nich świątynią w tych krajach, do których
przybyli.
17
Dlatego mów: Tak mówi Pan Bóg: Zgromadzę was na nowo spośród
obcych narodów, sprowadzę was z krajów, po których zostaliście rozproszeni,
i dam wam ziemię Izraela.
18
Wrócą tam i wykorzenią z niej wszystkie bożki i
obrzydliwości.
19
Dam im jedno serce i wniosę nowego ducha do ich wnętrza.
Z ciała ich usunę serce kamienne, a dam im serce cielesne,
20
aby
postępowali zgodnie z moimi poleceniami, strzegli nakazów moich i wypełniali
je. I tak będą oni moim ludem, a Ja będę ich Bogiem.
21
A co do tych,
których serce skłania się ku bożkom i obrzydliwościom, to na ich głowy
składam odpowiedzialność za ich postępowanie” – wyrocznia Pana Boga.

Chwała Pańska opuszcza Jerozolimę

22
Potem cheruby rozwinęły swe skrzydła i równocześnie z nimi [poruszyły
się] koła, a chwała Boga Izraela spoczywała na nich u góry.
23
I odeszła
chwała Pańska z granic miasta, i zatrzymała się na górze, która leży na
wschód od miasta.

24
A duch uniósł mnie i zaprowadził z powrotem w Bożym zachwyceniu do
zesłańców z ziemi chaldejskiej i tak skończyło się widzenie, które miałem.
25 Następnie opowiedziałem zesłańcom wszystkie te sprawy Pana, które mi On
pozwolił widzieć.

Zostaw wpis