Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Ezechiela (Ez 23)

Symboliczna historia Samarii i Jerozolimy

1
Pan skierował do mnie te słowa:
2
“Synu człowieczy! Były dwie kobiety,
córki tej samej matki.
3
Uprawiały nierząd w Egipcie – od młodości uprawiały
nierząd. Tam już ściskano ich piersi i przygniatano dziewicze ich łona.
4
A
imiona ich: Starszej – Ohola, siostry zaś jej – Oholiba. Stały się one moimi
i zrodziły synów i córki. A [oznaczają] imiona ich: Ohola – Samarię, a
Oholiba – Jerozolimę.
5
Ohola, kiedy mi podlegała, uprawiała nierząd i
zapałała miłością ku swoim kochankom – Asyryjczykom, sąsiadom,
6
wielu
możnowładcom i namiestnikom, ubranym w fioletową purpurę, ku wszystkim
powabnym młodzieńcom i jeźdźcom dosiadającym koni.
7
Tym wszystkim spośród
wybitnych Asyryjczyków oddawała swoje nierządne pieszczoty i kalała się
bożkami tych, którzy w nich rozpalili nierządne uczucia.
8
Lecz ona nie
poniechała swego nierządu z Egiptu, bo tam sypiali z nią w młodości jej i
przygniatali dziewicze jej łono, oddając się z nią swoim czynom nierządnym.

9
Dlatego wydałem ją w ręce jej kochanków, w ręce Asyryjczyków, do których
pałała miłością.
10
Ci zaś odkryli jej nagość, zabrali jej synów i córki, a
ją samą zabili mieczem, tak że stała się dla kobiet przestrogą, bo wykonano
na niej wyrok.

11
Choć widziała to siostra jej Oholiba, dalej posunęła się w swojej
żądzy, a nierząd jej stał się większy od nierządu jej siostry.
12
Zapałała
żądzą do Asyryjczyków, możnowładców i namiestników, sąsiadów kosztownie
ubranych, do jeźdźców dosiadających koni i wszystkich powabnych młodzieńców.

13
I widziałem, że się splamiła i że obydwie kroczyły tą samą drogą.
14
W
swoich czynach nierządnych poszła nawet jeszcze dalej: bo gdy ujrzała na
ścianie wymalowanych mężów, malowane czerwoną farbą obrazy Chaldejczyków,
15

opasanych wokół bioder swymi pasami, z obszernymi zawojami na głowach, a
wszyscy oni z wyglądu przypominali bohaterów, podobni do Babilończyków,
pochodzących z ziemi chaldejskiej,
16
zapałała ku nim żądzą tylko dzięki
obrazowi, jaki widziały jej oczy. Wyprawiła więc posłów do nich, do ziemi
chaldejskiej.
17
A Babilończycy przybyli do niej, by dzielić z nią łoże i
zbezcześcili ją swoimi czynami nierządnymi. A gdy ją splamili, dusza jej
odwróciła się od nich.
18
I gdy tak ujawniła swoje czyny nierządne i
odsłoniła swoją nagość, wówczas i moja dusza odwróciła się od niej tak, jak
odwróciła się od jej siostry.
19
I pomnożyła jeszcze swoje czyny nierządne,
gdy wspomniała na dni swej młodości, kiedy to uprawiała nierząd w ziemi
egipskiej.
20
I zapałała żądzą do swoich kochanków, którzy w sile swych
członków i żądzy byli podobni do osłów i ogierów.

21
I zatęskniłaś za rozpustą swojej młodości, gdy w Egipcie przygniatano
twe łono i ściskano piersi.
22
Dlatego, Oholibo, tak mówi Pan Bóg: Ja
pobudzam przeciwko tobie twoich kochanków, tych, od których odwróciła się
dusza twoja, i przyprowadzę ich zewsząd przeciw tobie:
23
Babilończyków i
wszystkich Chaldejczyków, tych z Pekod, Szoa i Koa, a z nimi wszystkich
Asyryjczyków, młodzieńców powabnych, możnowładców i namiestników, wszystkich
co najdzielniejszych wojowników, sławnych mężów gotowych na koń.
24
Przybędą
do ciebie od północy na wozach żelaznych i rydwanach w niezliczonym tłumie.
Zewsząd podniosą przeciwko tobie tarczę, szyszak i przyłbicę. Przedłożę im
sprawę, aby wydali na ciebie wyrok według swoich sądów.
25
Skieruję
przeciwko tobie moją zapalczywość, tak że srogo będą się z tobą obchodzili;
odetną ci nos i uszy, a to, co po tobie zostanie, upadnie pod mieczem.
Zabiorą ci synów i córki, a resztę ogień strawi.
26
Zdejmą z ciebie szaty,
zabiorą ci twe kosztowne ozdoby.
27
Położę kres twojej rozpuście i
nierządowi twemu, co się wywodzi z ziemi egipskiej, tak że już więcej nie
podniesiesz ku nim oczu ani więcej nie wspomnisz na Egipt.
28
Bo tak mówi
Pan Bóg: Oto wydaję cię w ręce tych, których nienawidzisz, w ręce tych, od
których odwróciła się twoja dusza.
29
Z nienawiścią będą się z tobą
obchodzili, zabiorą ci wszystkie owoce twej pracy i pozostawią cię nagą i
odkrytą, tak iż ujawni się twoja nagość, twój nierząd, twoja rozpusta i
nierządne czyny.
30
A to ci się przydarzy dlatego, żeś uprawiała nierząd z
obcymi narodami i żeś się splamiła ich bożkami.
31
Naśladowałaś postępowanie
swej siostry, wobec tego i jej kielich podam w twoje ręce.

32 Tak mówi Pan Bóg:
Pić będziesz kielich twej siostry,
kielich głęboki i szeroki –
wiele on zmieści.

33
Upojenia i bólu jest pełen
ten kielich opuszczenia i grozy,
kielich twej siostry Samarii.

34
Wypijesz go aż do dna
i jeszcze w kawałki rozbijesz,
i piersi swoje rozdrapiesz,
bo Ja powiedziałem – wyrocznia Pana Boga.

35
Dlatego tak mówi Pan Bóg: Ponieważ zapomniałaś o Mnie i odrzuciłaś Mnie
za plecy, dlatego i ty także znoś swój bezwstyd i nierząd!”
36
Następnie
rzekł do mnie Pan: “Synu człowieczy, czyż nie masz sądzić Oholi i Oholiby?
Wykaż im ich obrzydliwości:
37
że cudzołożyły i krew jest na ich rękach, że
cudzołożyły ze swoimi bożkami, a także synów swoich, których dla Mnie
rodziły, im na pożywienie przeprowadzały przez ogień.
38
Ponadto i to także
Mi uczyniły: świątynię moją splugawiły w ów dzień, oraz zbezcześciły moje
szabaty.
39
Bo gdy ofiarowały swych synów bożkom, to jeszcze w tym samym
dniu wstępowały do świątyni bezczeszcząc ją. Oto jak postępowały w obrębie
mego domu.
40
Co więcej: posyłały po mężczyzn, aby przybywali z daleka,
którzy, gdy tylko posłaniec do nich zawitał, natychmiast przychodzili. Dla
nich to tyś się kąpała, upiększałaś swoje oczy i ubierałaś się w ozdoby.
41

Siadałaś na kosztownym łożu, przed którym był zastawiony stół. Na nim
kładłaś moje kadzidło i mój olejek.
42
Rozlegały się tam rozbawione głosy, a
do mężczyzn z ludnych okolic przyłączali się opoje z pustyni. Wkładali oni
bransolety na ich ręce, a na głowy ich ozdobne korony.
43
I tak sobie
mawiałem: Ze zniszczoną przez cudzołóstwo teraz uprawiają nierząd
44
i
przychodzą do niej tak, jak się przychodzi do nierządnicy. Oto tak
przychodzono do Oholi i Oholiby, kobiet rozpustnych.
45
Ale mężowie
sprawiedliwi będą je sądzić tak, jak się sądzi cudzołożnice i zabójczynie,
bo one są cudzołożnicami, a krew jest na ich rękach.

46
Tak mówi Pan Bóg: Sprawię, że zwołają przeciwko nim zgromadzenie, aby
je wydać na utrapienie i na łup,
47
a zgromadzenie to ukamienuje je, posieka
na kawałki mieczami, pobije ich synów i córki, a domy ich spali ogniem.
48

Oto tak oczyszczę ten dom z rozpusty, aby wszystkie kobiety otrzymały
ostrzeżenie i już więcej nie uprawiały rozpusty jak one.
49
Wam każą
odpokutować za waszą rozpustę i cierpieć będziecie za wasze grzechy
bałwochwalcze, a poznacie, że Ja jestem Pan Bóg”.

Zostaw wpis