Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Ezechiela (Ez 25)

MOWY PRZECIW NARODOM

Przeciw Ammonitom

1
Pan skierował do mnie te słowa:
2
“Synu człowieczy, zwróć się ku Ammonitom
i prorokuj przeciwko nim.
3
Powiedz Ammonitom: Słuchajcie słowa Pana Boga!
Tak mówi Pan Bóg:

Ponieważ wołałeś: “Ha!” na moją świątynię, kiedy doznała
zbezczeszczenia, i na ziemię izraelską, gdy ją pustoszono, i na dom Judy,
gdy szedł do niewoli -
4
oto dlatego wydam cię w posiadanie synom Wschodu.
Rozbiją u ciebie swoje namioty i przygotują sobie u ciebie mieszkania. Oni
będą spożywali twoje plony i będą pili twoje mleko.
5
Z Rabba uczynię
miejsce popasu dla wielbłądów, a z miast Ammonitów legowisko dla trzody. I
poznacie, że Ja jestem Pan.

6
Tak mówi Pan Bóg: Dlatego, żeś klaskał rękami i tupał nogami, i
cieszyłeś się w duszy z całą twoją zawziętością wobec ziemi izraelskiej,
7

dlatego wyciągam rękę przeciwko tobie; wydam cię na łup narodów, wyplenię
cię spośród ludów, wyniszczę cię spośród krajów, unicestwię cię! – i
poznasz, że Ja jestem Pan”.

Przeciw Moabitom

8
Tak mówi Pan Bóg: “Ponieważ Moab <i Seir> mówili: Oto dom Judy równy
jest wszystkim innym narodom,
9
dlatego otworzę dojście poprzez grzbiet
górski do Moabu i do jego miast w obrębie wszystkich granic, do ozdoby tego
kraju: Bet-Hajeszimot, Baal-Meon i Kiriataim.
10
Dam ich razem z Ammonitami
w posiadanie synów Wschodu, aby już o nich nie wspominano między narodami.

11
Oto tak dokonam sprawiedliwości nad Moabem i poznają, że Ja jestem Pan”.

Przeciw Edomowi

12
Tak mówi Pan Bóg: “Ponieważ Edom dyszał zemstą przeciwko domowi Judy,
a mszcząc się ściągnął na siebie wielką winę,
13
dlatego tak mówi Pan Bóg:
Wyciągnę rękę przeciwko Edomowi i wytracę w nim ludzi i zwierzęta, i
zamienię go w pustynię – od Temanu aż do Dedanu polegną od miecza.
14

Wykonam pomstę moją na Edomie rękami ludu mojego izraelskiego. Postąpię z
Edomem według mego oburzenia i gniewu, aby poznali moją pomstę” – wyrocznia
Pana Boga.

Przeciwko Filistynom

15
Tak mówi Pan Bóg: “Ponieważ Filistyni postępowali mściwie, a żywiąc w
duszy nienawiść, do zagłady doprowadzili ich na skutek odwiecznej
nieprzyjaźni,
16
dlatego tak mówi Pan Bóg: Oto wyciągnę rękę przeciwko
Filistynom, wykorzenię Keretytów i wyniszczę resztki krainy nadmorskiej.
17

Dokonam na nich wielkiej pomsty za pomocą srogich kar. Wtedy poznają, że Ja
jestem Pan, gdy dokonam na nich pomsty”.

Zostaw wpis