Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Ezechiela (Ez 34)

Pasterze izraelscy

1
Pan skierował do mnie te słowa:
2
“Synu człowieczy, prorokuj o pasterzach
Izraela, prorokuj i powiedz im, pasterzom: Tak mówi Pan Bóg: Biada
pasterzom Izraela, którzy sami siebie pasą! Czyż pasterze nie powinni paść
owiec?
3
Nakarmiliście się mlekiem, odzialiście się wełną, zabiliście tłuste
zwierzęta, jednakże owiec nie paśliście.
4
Słabej nie wzmacnialiście, o
zdrowie chorej nie dbaliście, skaleczonej nie opatrywaliście, zabłąkanej nie
sprowadzaliście z powrotem, zagubionej nie odszukiwaliście, a z przemocą i
okrucieństwem obchodziliście się z nimi.
5
Rozproszyły się [owce moje], bo
nie miały pasterza i stały się żerem wszelkiego dzikiego zwierza.
<Rozproszyły się>,
6
błądzą moje owce po wszystkich górach i po wszelkim
wysokim pagórku; i po całej krainie były owce moje rozproszone, a nikt się o
nie nie pytał i nikt ich nie szukał.
7
Dlatego wy, pasterze, słuchajcie
słowa Pańskiego:
8
Wyrocznia Pana Boga: Przecież owce moje stały się łupem i
owce moje służyły za żer wszelkiemu dzikiemu zwierzęciu, bo nie było
pasterza, pasterze zaś nie szukali owiec moich, bo pasterze sami siebie
paśli, a nie paśli moich owiec,
9
dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa
Pańskiego.
10
Tak mówi Pan Bóg: Oto jestem przeciw pasterzom. Z ich ręki
zażądam moich owiec, położę kres ich pasterzowaniu, a pasterze nie będą paść
samych siebie; wyrwę moje owce z ich paszczy, nie będą już one służyć im za
żer.
11
Albowiem tak mówi Pan Bóg: Oto Ja sam będę szukał moich owiec i będę
miał o nie pieczę.
12
Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, wtedy
gdy znajdzie się wśród rozproszonych owiec, tak Ja dokonam przeglądu moich
owiec i uwolnię je ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne
i mroczne.
13
Wyprowadzę je spomiędzy narodów i zgromadzę je z krajów,
sprowadzę je z powrotem do ich ziemi i paść je będę na górach izraelskich, w
dolinach i we wszystkich zamieszkałych miejscach kraju.
14
Na dobrym
pastwisku będę je pasł, na wyżynach Izraela ma być ich pastwisko. Wtedy będą
one leżały na dobrym pastwisku, na tłustym pastwisku paść się będą na górach
izraelskich.
15
Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam będę je układał na
legowisko – wyrocznia Pana Boga.
16
Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę
z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę
ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie.

17
Do was zaś, owce moje, tak mówi Pan Bóg: Oto Ja osądzę poszczególne
owce, barany i kozły.
18
Czyż to wam może mało, że spasacie najlepsze
pastwisko, by resztę swego pastwiska zdeptać swoimi stopami, że pijecie
czystą wodę, by resztę zmącić stopami?
19
A owce moje muszą spasać to, co wy
zdeptaliście waszymi stopami, i pić to, coście zmącili waszymi stopami.
20

Dlatego Pan Bóg tak mówi do nich: Oto Ja sam będę prowadził sąd pomiędzy
owcą tłustą a owcą chudą.
21
Ponieważ wszystkie zwierzęta słabe
odpychaliście bokiem i plecami i popychaliście je swoimi rogami, tak że je
przepędzaliście,
22
dlatego chcę pomóc moim owcom, by już więcej nie stawały
się łupem; osądzę poszczególne owce.

23
I ustanowię nad nimi jednego pasterza, który je będzie pasł, mego
sługę, Dawida. On je będzie pasł, on będzie ich pasterzem.
24
A Ja, Pan,
będę ich Bogiem, sługa zaś mój, Dawid, będzie władcą pośród nich. Ja, Pan,
to powiedziałem.
25
Zawrę z nimi przymierze pokoju, a dzikie zwierzęta
wytępię z kraju, tak iż będę mogły [owce] bezpiecznie mieszkać na stepie i
spać w lasach.
26
Błogosławić im będę oraz ziemiom wokół mego wzgórza, będę
zsyłał deszcz w dogodnym czasie, będzie to deszcz niosący błogosławieństwo.

27
Drzewo polne wyda swój owoc, a ziemia wyda swój plon. Będą oni żyli
bezpiecznie w swym kraju i poznają, że Ja jestem Pan, gdy skruszę kłody ich
jarzma i wyrwę ich z ręki tych, którzy ich ujarzmiają.

28
Nie będą już odtąd łupem narodów ani nie będą pożerać ich zwierzęta
kraju, ale bezpiecznie będą oni żyli, przy czym nikt ich straszyć nie
będzie.
29
Sprawię, że nastanie dla nich urodzaj o wielkim rozgłosie, by już
nie dręczył ich głód w kraju i by nie musieli znosić szyderstwa narodów.
30

Wtedy poznają, że Ja, Pan, ich Bóg, jestem z nimi, oraz że oni, dom Izraela,
są ludem moim – wyrocznia Pana Boga.
31
A wy, owce moje, jesteście owcami
mego pastwiska, Ja zaś Bogiem waszym” – wyrocznia Pana Boga.

Zostaw wpis