Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Ezechiela (Ez 39)

1
Ty zaś, synu człowieczy, prorokuj przeciwko Gogowi i mów: Tak mówi Pan
Bóg: Oto obracam się przeciwko tobie, Gogu, wielki książę kraju Meszek i
Tubal.
2
Wywiodę cię i sprowadzę, i przywiodę z najdalszej północy, i
wprowadzę cię na góry Izraela.
3
Złamię ci łuk w lewej ręce, a wytrącę
strzały z prawej.
4
Na górach Izraela padniesz ty i wszystkie twoje zastępy,
i ludy, które są z tobą: drapieżnym ptakom wszelkiego rodzaju oraz dzikim
zwierzętom polnym oddam cię na żer.
5
Padniesz na otwartym polu, albowiem Ja
tak powiedziałem – wyrocznia Pana Boga.
6
I ześlę ogień na Magog i na
żyjących bezpiecznie mieszkańców wysp, aby poznali, że Ja jestem Pan.
7

Natomiast imię moje święte ogłoszę pośród mego ludu izraelskiego; nie
pozwolę już bezcześcić świętego mojego imienia w przyszłości, aby narody
pogańskie poznały, że Ja jestem Pan, Święty w Izraelu.
8
Oto nadchodzi i
spełnia się – wyrocznia Pana Boga. To jest dzień, o którym mówiłem.

9
Wtedy wyjdą mieszkańcy miast izraelskich, by zapalić ogień i spalić
oręż, puklerze i tarcze, łuki i strzały, maczugi i dzidy – przez siedem lat
palić tym będą.
10
Nie będą musieli już oni przynosić drzewa z pola ani
wycinać w lesie, bo będzie się palić orężem. Będą oni plądrować tych, którzy
ich plądrowali, będą brali zdobycz na tych, którzy na nich brali zdobycz -
wyrocznia Pana Boga.

11
W owym dniu wyznaczę dla Goga sławne miejsce, gdzie będzie jego grób
w Izraelu, dolinę Abarim na wschód od Morza [Martwego], i odgrodzę ją dla
przechodzących, i tu pogrzebią Goga i cały jego tłum, i nadadzą jej miano
“Doliny Tłumu Goga”.
12
Będą ich grzebać Izraelici po to, by oczyścić kraj -
przez siedem miesięcy.
13
Będzie ich grzebał cały lud kraju i wyjdzie to mu
na sławę w dniu, w którym objawię moją chwałę – wyrocznia Pana Boga.
14
I
wydzieli się ludzi, którzy będą musieli stale przechodzić kraj i grzebać
tych, którzy pozostali na powierzchni ziemi, aby ją oczyścić; po upływie
siedmiu miesięcy będą przeszukiwać.
15
A kiedy krążyć będą po kraju, a
zobaczy ktoś kość ludzką, wówczas umieści przy tym jakiś znak, aż pogrzebią
ją grabarze w “Dolinie Tłumu Goga”.
16
<A nazwa miasta będzie Hamona>. W
ten sposób oczyszczą oni kraj.
17
A ty, synu człowieczy – mówi Pan Bóg – mów
do ptaków wszelkiego rodzaju i do wszystkich dzikich zwierząt: Zbierzcie się
i przyjdźcie tu; zgromadźcie się ze wszystkich stron nad moją ofiarą, którą
chcę wam zgotować, wielką ofiarą na górach Izraela: jedzcie ciało i pijcie
krew!
18
Ciało bohaterów jeść będziecie i krew możnowładców ziemi będziecie
piły – wszystkie barany, jagnięta, kozły, cielce, bydło tuczne z Baszanu.
19

I spożywać będziecie tłuszcz do sytości, i krew będziecie pić, aż będziecie
pijane od mojej ofiary, którą wam przygotuję.
20
Przy stole moim nasycicie
się rumakiem i jeźdźcem, bohaterem i wszelkim wojownikiem – wyrocznia Pana
Boga.

Zakończenie

21
W ten sposób znów okażę moją chwałę wśród narodów pogańskich i
wszystkie narody pogańskie ujrzą mój sąd, który sprawuję, oraz rękę moją,
którą na nie kładę.
22
I pozna dom Izraela, że Ja jestem Pan, ich Bóg, odtąd
i na zawsze.
23
Ludy pogańskie zrozumieją jednak, że Izraelici z powodu
swego przewinienia musieli pójść na wygnanie, ponieważ odpadli ode Mnie, tak
że oblicze moje ukryłem przed nimi i podałem ich w moc ich nieprzyjaciół, i
padli oni wszyscy od miecza.
24
Postąpiłem z nimi według ich nieczystości i
ich grzechów. Oblicze moje ukryłem przed nimi.
25
Dlatego tak mówi Pan Bóg:
Teraz odwrócę los Jakuba i zmiłuję się nad całym domem Izraela, i zatroszczę
się o moje święte imię.

26
I zapomną oni o swojej hańbie i o wszystkich swoich niewiernościach,
których dopuścili się przeciwko Mnie, gdy bezpiecznie żyć będą w swoim
kraju, a nikt ich nie będzie niepokoił,
27
gdy spośród narodów sprowadzę ich
i zgromadzę ich z rąk nieprzyjaciół, i okażę się w nich świętym przed oczami
wielu narodów pogańskich.
28
I poznają, że Ja, Pan, jestem ich Bogiem, gdy
wyprowadziwszy ich na wygnanie pomiędzy pogan, zgromadzę ich znowu w ich
kraju i nie pozostawię tam już żadnego z nich.
29
I już nie będę na
przyszłość ukrywał oblicza mojego przed nimi, kiedy Ducha mojego wyleję na
Izraelitów” – wyrocznia Pana Boga.

Zostaw wpis