Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Ezechiela (Ez 42)

Sale dodatkowe

1
Następnie wyprowadził mnie na dziedziniec zewnętrzny po stronie północnej
i zawiódł mię do sali, która leżała naprzeciw odgrodzonego miejsca, oraz
budynku po stronie północnej.
2
Długość jego wynosiła sto łokci, szerokość
pięćdziesiąt łokci.
3
Naprzeciw dwudziestu bram w dziedzińcu wewnętrznym
oraz naprzeciw kamiennego podwyższenia w dziedzińcu zewnętrznym były galerie
jedna wzdłuż drugiej na trzech piętrach.
4
A przed salami była galeria
szerokości dziesięciu łokci w stronę wnętrza i długości stu łokci, a drzwi
położone były po stronie północnej.
5
Sale górne były węższe od dolnych i
średnich, gdyż galerie zajmowały część przestrzeni.
6
Były one bowiem
trzypiętrowe i nie miały kolumn takich, jak kolumny dziedzińców, dlatego
były one węższe w porównaniu z dolnymi i średnimi.
7
A mur, który biegł na
zewnątrz równolegle do sal w kierunku zewnętrznego dziedzińca naprzeciw sal,
miał długość wynoszącą pięćdziesiąt łokci.
8
Albowiem długość sal, które
leżały przy dziedzińcu zewnętrznym, wynosiła pięćdziesiąt łokci, a tamtych
przed główną budowlą – sto łokci.
9
Poniżej tych sal było dojście od
wschodu, jeśli się przychodziło z dziedzińca zewnętrznego.

10
Na szerokość muru dziedzińca, w kierunku południowym przed miejscem
odgrodzonym i przed budynkiem, były sale.
11
Była przed tym galeria, a była
ona podobna do sal, które leżały ku północy, zarówno co do długości, jak i
co do szerokości, ze wszystkimi ich wyjściami, urządzeniami oraz bramami.
12

Wejścia do sal południowych były jak wejścia do sali pierwszej.
13
I rzekł
do mnie: “Sale północne oraz sale południowe, które leżą przed miejscem
odgrodzonym, są to święte sale, gdzie kapłani, którzy mają prawo zbliżać się
do Pana, mają jeść najświętsze dary, tam mają oni składać najświętsze dary,
ofiarę z pokarmów, ofiary zadośćuczynienia oraz ofiarę przebłagania,
albowiem miejsce to jest święte.
14
A jeśli kapłani powracać będą [od
ołtarza], to nie powinni wychodzić z przybytku do zewnętrznego dziedzińca,
ale mają tu złożyć swe szaty, w których sprawowali swą służbę, albowiem są
one święte, i mają włożyć na siebie szaty inne, i dopiero potem zbliżyć się
do miejsca przeznaczonego dla ludu”.

Pomiary dziedzińca

15
A kiedy ukończył mierzenie wewnętrznych budynków świątyni,
wyprowadził mnie na zewnątrz ku bramie zwróconej w kierunku wschodnim i
zmierzył wszystko dokoła.
16
Zmierzył stronę wschodnią prętem do mierzenia -
pięćset łokci. Potem <zwrócił się>
17
i zmierzył stronę północną – pięćset
łokci – przy pomocy pręta do mierzenia. <I zwrócił się>,
18
i zmierzył
stronę południową, i zmierzył – pięćset łokci – za pomocą pręta do
mierzenia.
19
Zwrócił się i zmierzył stronę zachodnią – pięćset łokci – za
pomocą pręta do mierzenia.
20
Mierzył po czterech bokach, wokół których
biegł mur, długi na pięćset łokci i szeroki na pięćset łokci, by oddzielić
święte od nieświętego.

Zostaw wpis