Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Ezechiela (Ez 43)

Powrót chwały Pańskiej

1
Potem poprowadził mię ku bramie, która skierowana jest na wschód.
2
I oto
chwała Boga Izraela przyszła od wschodu, a głos Jego był jak szum wielu wód,
a ziemia jaśniała od Jego chwały.
3
Było to widzenie równe temu, które
oglądałem wtedy, gdy przyszedł, by zniszczyć miasto, widzenie równe temu,
które oglądałem nad rzeką Kebar. I upadłem na twarz.

4
A chwała Pańska weszła do świątyni przez bramę, która skierowana była
ku wschodowi.
5
Wtedy uniósł mię duch i zaniósł mię do wewnętrznego
dziedzińca. – A oto świątynia pełna była chwały Pańskiej.
6
I usłyszałem,
jak ktoś mówił do mnie od strony świątyni, podczas gdy ów mąż stał jeszcze
przy mnie.
7
Rzekł do mnie: “Synu człowieczy, to jest miejsce tronu mojego,
miejsce podstawy mych stóp, gdzie chcę na wieki mieszkać pośród Izraelitów.
Już dom Izraela ani oni, ani ich królowie nie będą kalać mego świętego
imienia przez swe wiarołomstwa oraz przez zwłoki swych królów jak również
przez kult wyżyn,
8
kładąc swój próg obok mego progu, a swój słup obok mego
słupa, tak że jedynie ściana była pomiędzy Mną a nimi – i skalali święte
imię moje przez swe obrzydliwości, których się dopuścili. Ja natomiast
zniszczyłem ich w moim oburzeniu.
9
Teraz jednak będą oni trzymać ode Mnie z
daleka swe wiarołomstwa i zwłoki swych królów, a Ja będę mieszkał wśród nich
na stałe.

10
A ty, synu człowieczy, opisz domowi Izraela świątynię, jej wymiary i
jej urządzenia.
11
A jeśli się wstydzą z powodu wszystkiego, co uczynili,
wyrysuj świątynię i jej urządzenia, jej wyjścia i jej wejścia, i cały jej
rozkład i oznajmij im wszystkie jej ustawy i prawa, i zapisz je przed ich
oczami po to, aby wszystkich tych praw i ustaw strzegli i wypełniali je.
12

To jest ustawa świątyni: Na szczycie góry cały obszar dokoła niej ma być
bardzo święty”.

Ołtarz

13
To są rozmiary ołtarza w łokciach, licząc jeden łokieć i jedną piędź
za jeden łokieć. Jego podstawa była wysoka na jeden łokieć i szeroka na
jeden łokieć, a jego obramowanie na skraju dokoła wynosiło jedną piędź. A to
jest wysokość ołtarza:
14
od podstawy na ziemi do dolnego odstępu dwa
łokcie, a szerokość jeden łokieć, a od małego odstępu do większego odstępu
cztery łokcie, a szerokość jeden łokieć.
15
Palenisko dla ofiar miało cztery
łokcie, a z paleniska dla ofiar wystawały cztery rogi.
16
Palenisko dla
ofiar długie było na dwanaście łokci przy szerokości dwunastu łokci,
czworokątne po czterech swych bokach.
17
Odstęp zaś długi był na czternaście
łokci i czternaście łokci szeroki po czterech bokach, a obramowanie, które
go dokoła otaczało, wynosiło pół łokcia, podstawa, na której on leżał, jeden
łokieć dokoła. Stopnie zaś jego skierowane były ku wschodowi.

Konsekracja ołtarza

18
Następnie rzekł do mnie: “Synu człowieczy, tak mówi Pan Bóg: To są
ustawy dotyczące ołtarza. Wtedy gdy będzie on gotowy, by na nim złożyć
całopalenie oraz by skrapiać go krwią,
19
kapłanom lewickim z rodu Sadoka,
którzy mają prawo – wyrocznia Pana Boga – zbliżać się do Mnie po to, by Mi
służyć, masz dać młodego cielca jako ofiarę przebłagalną.
20
I masz wziąć z
jego krwi i skropić nią cztery rogi ołtarza oraz cztery rogi odstępu oraz
obramowanie dokoła. Oczyścisz w ten sposób ołtarz, dokonując na nim obrzędu
przebłagania.
21
Potem masz wziąć cielca ofiary przebłagalnej po to, by go
spalono na przeznaczonym na to miejscu świątyni poza przybytkiem.
22
A dnia
drugiego masz ofiarować kozła bez skazy jako ofiarę przebłagalną,
oczyszczając ołtarz tak, jak oczyszczono go przy ofierze młodego cielca.
23

A gdy ukończysz oczyszczenie, masz ofiarować młodego cielca bez skazy oraz
barana bez skazy spośród mniejszego bydła.
24
Te masz ofiarować przed Panem,
a kapłani mają sypać sól i ofiarować je Panu, jako ofiarę całopalną.
25

Przez siedem dni masz codziennie składać kozła jako ofiarę przebłagalną.
Ofiarowany też ma być młody cielec oraz kozioł – zwierzęta bez skazy.
26

Przez siedem dni należy dokonywać obrzędu przebłagania nad ołtarzem: oczyści
się go i poświęci.
27
A po upływie tych dni, dnia ósmego i później, mają
kapłani składać na ołtarzu wasze ofiary całopalne oraz wasze ofiary
biesiadne i będę dla was łaskawy” – wyrocznia Pana Boga.

Zostaw wpis