Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Ezechiela (Ez 44)

Użyteczność przedsionka wschodniego

1
Potem zaprowadził mnie do zewnętrznej bramy przybytku, która skierowana
jest na wschód; była jednakże zamknięta.
2
I rzekł do mnie Pan: “Ta brama ma
być zamknięta. Nie powinno się jej otwierać i nikt nie powinien przez nią
wchodzić, albowiem Pan, Bóg Izraela, wszedł przez nią. Dlatego winna ona być
zamknięta.
3
Jedynie władca może w niej zasiadać do uczty przed obliczem
Pana. Wchodzić jednak winien przez przedsionek przy bramie i tą samą drogą
znowu wychodzić”.

Reguły przyjęcia do świątyni

4
Następnie zaprowadził mnie przez bramę północną ku przedniej stronie
świątyni i spojrzałem: oto chwała Pańska napełniła świątynię Pańską, i
padłem na twarz.
5
Wtedy rzekł Pan do mnie: “Synu człowieczy, uważaj dobrze,
patrz i słuchaj uważnie wszystkiego, co ci chcę powiedzieć co do wszystkich
ustaw i przepisów dotyczących świątyni Pańskiej i uważaj na wszystkie
wejścia i wyjścia przybytku.
6
Mów do <domu> opornego, domu Izraela: Tak
mówi Pan Bóg: Teraz jest dosyć wszystkich waszych okropności, domu Izraela!

7
Wpuściliście bowiem obcych, nie obrzezanych na sercu i ciele, żeby byli w
moim przybytku po to, by go zbezcześcić, kiedy składaliście Mi w ofierze
chleb, tłuszcz i krew: tak przez swoje obrzydliwości złamaliście przymierze
moje z wami.
8
Nie czuwaliście nad służbą przy moim przybytku i zamiast tego
ich wyznaczyliście, aby się zajmowali służbą przy moim przybytku.

Lewitów

9
Dlatego tak mówi Pan Bóg: Żaden cudzoziemiec, nie obrzezany na sercu i
na ciele, nie może wstępować do mego przybytku, żaden z obcych, którzy żyją
wśród Izraelitów,
10
tylko ci lewici, którzy się ode Mnie odłączyli, kiedy
Izrael wyrzekł się Mnie i pobiegł za bożkami swoimi, odpokutują swoją winę.

11
Oni będą służyli w moim przybytku jako stróże przy bramach świątyni,
jako słudzy świątyni, oni będą zabijać żertwy na całopalenia i ofiary dla
ludu, i będą do jego rozporządzenia jako słudzy.
12
Dlatego że służyli im
przed bożkami i stali się dla domu Izraela pobudką do przewiny, dlatego
podniosłem rękę przeciwko nim – wyrocznia Pana Boga – winni oni odpokutować
za swoją winę.
13
Nie będą się zbliżać do Mnie po to, by Mi służyć jako
kapłani, nie będą się dotykać rzeczy świętych i rzeczy najświętszych – będą
cierpieć swoją hańbę i pokutować za obrzydliwości, których się dopuścili.
14

W ten sposób przeznaczam ich do pełnienia służby przy świątyni, do
wszystkich jej prac i do wszystkiego, co tylko będzie do wykonania.

Kapłanów

15
Jednakże kapłani lewiccy, potomkowie Sadoka, którzy pełnili służbę
przy moim przybytku, kiedy Izraelici odeszli ode Mnie, ci mają zbliżać się
do Mnie, by Mi służyć i mają stać przede Mną, by ofiarować Mi tłuszcz i krew
- wyrocznia Pana Boga.
16
Mają oni wstępować do mego przybytku i mają
zbliżać się do stołu mego po to, by Mi służyć, mają pełnić służbę przy Mnie.

17
Jeżeli wchodzić będą do bram dziedzińca wewnętrznego, mają wdziać lniane
szaty: nie mają wkładać ubioru wełnianego, gdy pełnią służbę przy bramach
wewnętrznego dziedzińca i w Miejscu Świętym.
18
Lniane zawoje mają nosić na
głowie i lniane spodnie wokół lędźwi. Nie powinni się opasywać niczym, co
mogłoby wywołać pot.
19
A jeśli wychodzić będą na zewnętrzny dziedziniec do
ludu, to mają zdjąć swe szaty, w których służbę pełnili, i pozostawić je w
celach przybytku i przywdziać inne szaty, by nie uświęcać ludu przez swe
szaty.
20
Głowy swojej nie mają strzyc do skóry, ale też nie mają zapuszczać
długich włosów, lecz mają strzyc swe głowy zwyczajnie.
21
Żaden kapłan nie
ma pić wina, jeśli się udaje do wewnętrznego dziedzińca.
22
Nie będą brać
sobie za żonę wdowy lub porzuconej, lecz tylko dziewicę z potomstwa domu
Izraela; jednak mogą poślubić wdowę, która jest wdową po kapłanie.
23
I mają
pouczać lud mój o różnicy pomiędzy tym, co święte, a tym, co nieświęte, a
także o różnicy pomiędzy tym, co nieczyste, a tym, co czyste.
24
W wypadkach
spornych mają oni zasiadać w sądzie i mają rozstrzygać według moich ustaw.
Mają oni przestrzegać mych praw i moich nakazów we wszystkie moje święta i
zachowywać moje szabaty.
25
Nie będą się zbliżać do zwłok ludzkich, aby się
nie narazić na nieczystość; tylko przy ojcu i matce, przy bracie i siostrze
niezamężnej wolno im się narazić na nieczystość.
26
A po jego oczyszczeniu
ma się liczyć mu jeszcze siedem dni.
27
W dniu zaś, w którym znowu wstępuje
do przybytku, na dziedziniec wewnętrzny, aby pełnić służbę w przybytku,
złoży on ofiarę przebłagalną – wyrocznia Pana Boga.
28
Nie będą mieli
dziedzicznej posiadłości: to Ja jestem ich dziedziczną posiadłością, i nie
ma się im dawać nic na własność w Izraelu: to Ja jestem ich własnością.
29

Będą spożywali ofiary pokarmowe, ofiary przebłagalne i ofiary
zadośćuczynienia, i wszystko, co w Izraelu obłożone jest klątwą, ma do nich
należeć.
30
To, co najlepsze ze wszystkich pierwocin, i każdy dar spośród
waszych świętych darów ma należeć do kapłanów, i to, co najlepsze z waszego
pokarmu, macie dawać kapłanom po to, by błogosławieństwo spoczywało na
waszym domu.
31
Kapłani nie powinni spożywać padliny ani tego, co jest
rozszarpane, czy to z ptaków, czy też z bydła.

Zostaw wpis