Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Ezechiela (Ez 48)

Podział kraju

1
Oto imiona pokoleń: od najdalszej północy idąc w kierunku Chetlon aż do
Wejścia do Chamat, aż do Chasor-Enon, tak że obszar koło Damaszku
pozostanie na północy, koło Chamat od wschodu do zachodu, otrzymuje Dan
część dziedziczną.
2
Obok obszaru Dana od wschodu na zachód otrzymuje Aser
część dziedziczną.
3
A obok obszaru Asera, od wschodu na zachód, otrzymuje
Neftali część dziedziczną.
4
A obok obszaru Neftalego od wschodu na zachód
otrzymuje Manasses część dziedziczną.
5
A obok obszaru Manassesa od wschodu
na zachód otrzymuje Efraim część dziedziczną.
6
A obok obszaru Efraima od
wschodu na zachód otrzymuje Ruben część dziedziczną.
7
A obok obszaru Rubena
od wschodu na zachód otrzymuje Juda część dziedziczną.
8
A obok obszaru Judy
od wschodu na zachód ma się znajdować dział zastrzeżony, szeroki na
dwadzieścia pięć tysięcy [prętów] i długi jak pozostałe części od wschodu na
zachód, a pośrodku będzie się znajdował przybytek.

9
Dział zastrzeżony Panu będzie długi na dwadzieścia pięć tysięcy
[prętów] i szeroki na dwadzieścia tysięcy [prętów].
10
Święty dział
zastrzeżony będzie należał do kapłanów: na północy – dział dwadzieścia pięć
tysięcy [prętów], ku zachodowi dziesięć tysięcy [prętów], ku wschodowi
dziesięć tysięcy [prętów] szeroki, ku południowi dwadzieścia pięć tysięcy
[prętów] długi, a przybytek Pański będzie się znajdował w środku.
11
Do
poświęconych kapłanów, potomków Sadoka, którzy pełnili służbę przy moim
przybytku, a nie pobłądzili jak Izraelici i lewici -
12
należeć będzie dział
zastrzeżony z wyodrębnionego działu ziemi, jako wielka świętość obok działu
lewitów.
13
Do lewitów jednak ma należeć dział odpowiedni do obszaru
kapłanów – długi na dwadzieścia pięć tysięcy [prętów] i szeroki na dziesięć
tysięcy [prętów], w całości więc długi na dwadzieścia pięć tysięcy i szeroki
na dwadzieścia pięć tysięcy [prętów].
14
Nie będą oni mogli z niego nic
sprzedać ani zamienić, ani też nie będą mogli dziedzictwa kraju przekazać
innym, ponieważ został on poświęcony dla Pana.
15
A pięć tysięcy [prętów],
które jeszcze pozostają z szerokości dwudziestu pięciu tysięcy [prętów], nie
będą święte, a będą służyły miastu za dzielnicę mieszkalną i pastwisko,
miasto zaś będzie się znajdować w środku.
16
Oto jego wymiary: strona
północna cztery tysiące pięćset [prętów], południowa cztery tysiące pięćset
[prętów], strona wschodnia cztery tysiące pięćset [prętów] i strona
zachodnia cztery tysiące pięćset [prętów].
17
A miasto będzie posiadać wolną
przestrzeń w odległości dwustu pięćdziesięciu [prętów] na północ, dwustu
pięćdziesięciu na południe, dwustu pięćdziesięciu na wschód i dwustu
pięćdziesięciu [prętów] na zachód.
18
To zaś, co pozostanie na długość
odpowiednio do świętego działu zastrzeżonego, będzie liczyło dziesięć
tysięcy [prętów] na wschód i dziesięć tysięcy [prętów] na zachód. Jego plon
będzie dawać mieszkańcom miasta pożywienie.
19
Będą je uprawiać pracownicy
miasta, wzięci spośród wszystkich pokoleń izraelskich.
20
Całość działu
zastrzeżonego będzie więc wynosiła dwadzieścia pięć tysięcy [prętów] na
dwadzieścia pięć tysięcy; weźmiecie jako kwadrat część świętego działu
zastrzeżonego obok posiadłości miasta.

21
Reszta zaś należeć ma do władcy po obu stronach świętego działu
zastrzeżonego i posiadłości miasta, wzdłuż owych dwudziestu pięciu tysięcy
[prętów] aż do granicy wschodniej, a na zachodzie wzdłuż owych dwudziestu
pięciu tysięcy [prętów] aż do granicy zachodniej odpowiednio do działów
pokoleń; to będzie należeć do władcy, a święty dział zastrzeżony i przybytek
będą się znajdowały pośrodku.

22
Posiadłość zaś lewitów i posiadłość miasta będzie się znajdować wśród
tego, co należy do władcy. Pomiędzy działem Judy a działem Beniamina będzie
się znajdować własność władcy.
23
Reszta zaś pokoleń od wschodu na zachód:
Beniamin, jeden dział dziedziczny.
24
A obok obszaru Beniamina od wschodu na
zachód: Symeon – dział dziedziczny.
25
A obok obszaru Symeona od wschodu na
zachód: Issachar – dział dziedziczny.
26
A obok obszaru Issachara od wschodu
na zachód: Zabulon – dział dziedziczny.
27
A obok obszaru Zabulona od
wschodu na zachód: Gad – dział dziedziczny.
28
A obok obszaru Gada po
stronie południowej ku południowi będzie biegła granica od Tamar nad wodami
Meriba koło Kadesz i potokiem do Wielkiego Morza.
29
To jest kraj, który
jako dziedzictwo podzielicie między pokolenia Izraela, i to są ich działy” -
wyrocznia Pana Boga.

Bramy Jerozolimy

30
Oto wyjścia z miasta. Po stronie północnej będzie cztery tysiące
pięćset [prętów] odległości.
31
Bramy miasta [będą nazwane] według imion
pokoleń Izraela. Trzy bramy po stronie północnej: jedna Brama Rubena, jedna
Brama Judy i jedna Brama Lewiego.
32
Po stronie wschodniej, w wymiarze
czterech tysięcy pięciuset [prętów] trzy bramy: jedna Brama Józefa, jedna
Brama Beniamina i jedna Brama Dana.
33
Po stronie południowej, w wymiarze
czterech tysięcy pięciuset [prętów] trzy bramy: jedna Brama Symeona, jedna
Brama Issachara i jedna Brama Zabulona.
34
A po stronie zachodniej, w
wymiarze czterech tysięcy pięciuset [prętów] trzy bramy: jedna Brama Gada,
jedna Brama Asera i jedna Brama Neftalego.
35
Cały obwód wynosi osiemnaście
tysięcy [prętów]. A nazwa miasta będzie odtąd brzmiała: “Pan jest tam”.

Zostaw wpis