Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Izajasza (Iz 33)

Pieśń ufności w Bogu

1
Biada ci, łupieżco, tyś sam nie złupiony,
i tobie, grabieżco, sameś nie ograbiony!
Kiedy skończysz łupić, wtedy ciebie złupią,
gdy grabież zakończysz, ograbią też ciebie.

2
Panie, zmiłuj się nad nami,
w Tobie mamy nadzieję!
Bądź naszym ramieniem każdego poranka
i naszym zbawieniem w czas ucisku.

3
Na głos Twej groźby uciekają ludy,
gdy się podniesiesz, pierzchają narody.

4
Zbierać będą łupy, jak się zbiera szarańczę,
rzucać się na nie jak mrowie koników polnych.

5
Ponad wszystkim jest Pan, bo mieszka na wysokości!
Napełni On Syjon prawem i sprawiedliwością.

6
I zawita trwały pokój w jego czasach.
Zasobem sił zbawczych – mądrość i wiedza,
jego skarbem jest bojaźń Pańska.

Boże działanie

7
Oto wysłani na zwiady wołają z zewnątrz,
płaczą gorzko wysłannicy pokoju.

8
Opustoszały drogi,
przechodniów zabrakło na ścieżkach.
Wróg zerwał układy, odrzucił świadków,
nie zważał na nikogo.

9
Kraj ma żałosny wygląd, marnieje;
Liban przestał się zielenić, obumiera;
Saron – podobny do pustyni,
a Baszan i Karmel są ogołocone.

10
“Teraz powstanę – mówi Pan –
teraz się podniosę, teraz stanę wysoko.

11
Poczniecie siano, zrodzicie słomę,
me tchnienie jak ogień was pożre.

12
Staną się ludy wypalonym wapnem,
jak ścięte ciernie w ogniu spłoną.

13
Słuchajcie, najdalsi, co uczyniłem,
poznajcie, najbliżsi, mą siłę!”

14
Grzesznicy na Syjonie się zlękli,
bezbożnych chwyciło drżenie:
“Kto z nas wytrzyma przy trawiącym ogniu?
Kto z nas wytrwa wobec wieczystych płomieni?”

15
Ten, kto postępuje sprawiedliwie
i kto mówi uczciwie,
kto odrzuca zyski bezprawne,
kto się wzbrania dłońmi przed wzięciem podarku,
kto zatyka uszy, by o krwi nie słuchać,
kto zamyka oczy, by na zło nie patrzeć -

16
ten będzie mieszkał na wysokościach,
twierdze na skałach będą jego schronieniem;
dostarczą mu chleba, wody mu nie zbraknie.

Chwalebna przyszłość

17
Oczy twe ujrzą króla w całej jego krasie,
zobaczą krainę bardzo rozległą.

18
Serce twe grozę będzie wspominać:
“Gdzie ten, co liczył?
Gdzie ten, co ważył?
Gdzie ten, co spisywał twierdze?”

19
Nie ujrzysz już ludu zuchwałego,
ludu o niewyraźnej mowie, nie do uchwycenia uchem,
o bełkotliwym i niezrozumiałym języku.

20
Patrz na Syjon, miasto naszych świąt!
Twe oczy oglądać będą Jeruzalem,
siedzibę bezpieczną, namiot nieprzenośny,
którego kołków nie wyrwą nigdy
ani się żaden jego powróz nie urwie.

21
Bo właśnie tam mamy Pana potężnego,
zamiast rzek o szerokich odnogach.
Nie dotrze tam okręt poruszany wiosłami
ani się okazalszy statek nie przeprawi:

23a
jego liny obwisną,
nie utrzymają prosto swego masztu,
nie rozwiną żagla.

22
Albowiem Pan jest naszym sędzią,
Pan naszym prawodawcą,
Pan naszym królem!
On nas zbawi!

23b
Wtedy rozdzielą łup ogromny,
chromi zagrabią zdobycz.

24
Żaden mieszkaniec nie powie: “Jestem chory”.
Lud, który mieszka w Jeruzalem,
dostąpi odpuszczenia swoich nieprawości.

Zostaw wpis