Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Izajasza (Iz 37)

Szukanie rady u proroka Izajasza

1
Gdy to usłyszał król Ezechiasz, rozdarł swe szaty, okrył się worem i udał
się do świątyni Pańskiej.
2
Potem posłał Eliakima, zarządcę pałacu, i
Szebnę, pisarza, i starszych kapłanów, obleczonych w wory, do proroka
Izajasza, syna Amosa,
3
by mu powiedzieli: “Tak mówi Ezechiasz: Ten dzień
jest dniem utrapienia i kary, i hańby. Albowiem dojrzały dzieci do swoich
narodzin, a nie ma siły do ich porodzenia.
4
Może Pan, Bóg twój, raczy
usłyszeć słowa rabsaka, którego przysłał król asyryjski, jego pan, aby
znieważać Boga żywego, i skarze go za słowa, które usłyszał Pan, Bóg twój.
Przeto wznieś modlitwę na Resztę, która jeszcze pozostaje”.
5
Przyszli więc
słudzy króla Ezechiasza do Izajasza.
6
Izajasz zaś rzekł do nich: “Tak
powiecie waszemu panu: Tak mówi Pan: Nie bój się słów, które usłyszałeś, a
którymi pachołcy króla asyryjskiego rzucali Mi bluźnierstwa.
7
Oto Ja
spowoduję w nim takie usposobienie, że na wiadomość, którą usłyszy, wróci do
swego kraju; i sprawię, że w swoim kraju padnie od miecza”.

Powrót rabsaka do Sennacheryba i nowe poselstwo do Ezechiasza

8
Wrócił rabsak i zastał króla asyryjskiego zdobywającego Libnę.
Posłyszał bowiem, że [król] ustąpił spod Lakisz.
9
Gdy [Sennacheryb]
otrzymał wieść o Tirhace, królu Kusz, głoszącą: “Wyruszył na wojnę przeciw
tobie”, <gdy usłyszał>, wyprawił posłów do Ezechiasza, polecając:
10
“Tak
powiecie Ezechiaszowi, królowi judzkiemu: Niech cię nie zwodzi twój Bóg, w
którym położyłeś nadzieję, zapewnieniem: “Nie będzie wydana Jerozolima w
ręce króla asyryjskiego”.
11
Oto ty słyszałeś, co zrobili królowie asyryjscy
wszystkim krajom, przeznaczając je na zagładę, a ty miałbyś ocaleć?
12

Czy bogowie narodów, jakie moi przodkowie wyniszczyli, ocalili je? Gozan i
Charan, i Resef, i Edanitów, którzy byli w Telassar?
13
Gdzie jest król
Chamatu, król Arpadu, król miasta Sefarwaim, Heny i Iwwy?”

Modlitwa Ezechiasza

14
Ezechiasz wziął list z ręki posłów i przeczytał go. Następnie poszedł
do świątyni Pańskiej i rozwinął go przed Panem.
15
I zanosił modły Ezechiasz
do Pana, mówiąc:
16
“O Panie Zastępów, Boże Izraela, który zasiadasz na
cherubach, Ty sam jesteś Bogiem wszystkich królestw świata, Tyś uczynił
niebo i ziemię.

17
Nakłoń, Panie, Twego ucha, i usłysz!
Otwórz, Panie, Twoje oczy, i popatrz!
Słuchaj wszystkich słów Sennacheryba,
które przysłał, by znieważać Boga żywego.

18
To prawda, o Panie, że królowie asyryjscy wyniszczyli wszystkie narody i
kraje ich.
19
W ogień wrzucili ich bogów, bo ci nie byli bogami, lecz tylko
dziełem rąk ludzkich z drzewa i z kamienia, więc ich zniweczyli.
20
Teraz
więc, o Panie, Boże nasz, wybaw nas z jego ręki, i niech wiedzą wszystkie
królestwa ziemi, że Ty sam jesteś Bogiem, o Panie!”

Proroctwo Izajasza o Sennacherybie

21
Wówczas Izajasz, syn Amosa, posłał Ezechiaszowi oświadczenie: “Tak
mówi Pan, Bóg Izraela: [Wysłuchałem] tego, o co się modliłeś do Mnie w
sprawie Sennacheryba, króla Asyrii.

22
Oto wyrocznia, którą wydał Pan na niego:
Gardzi tobą, szydzi z ciebie
Dziewica, Córa Syjonu;
za tobą potrząsa głową
Córa Jeruzalem.

23
Komuś ubliżył i komu bluźnił?
Przeciw komu twój głos podniosłeś
i w górę wzbiłeś twe oczy?
Przeciw Świętemu Izraela!

24
Przez swych służalców urągałeś Panu.
Mówiłeś: “Z mnóstwem mych rydwanów
wyszedłem na szczyty górskie,
na najdalsze grzbiety Libanu.
Wyciąłem jego cedry najwyższe,
co najpiękniejsze jego cyprysy.
Wtargnąłem w jego ostatnie ustronie,
w jego bujną gęstwinę leśną.

25
Drążyłem studnie i piłem
obce wody,
stopami nóg moich wysuszyłem
wszystkie rzeki Egiptu”.

26
Czy nie słyszałeś?
Z dawna to przygotowałem.
Co ułożyłem od prastarych czasów,
to teraz w czyn wprowadzam.
Miałeś obrócić w stosy gruzów
obwarowane miasta.

27
Mieszkańcy ich bezsilni,
przelękli się i okryli wstydem.
Stali się jak rośliny na polu
i jak młoda trawa zielona,
jak zielsko na dachach spalone
podmuchem wiatru wschodniego.

28
Wiem, [kiedy wstajesz i] kiedy spoczywasz,
kiedy wychodzisz i kiedy powracasz,
<i jak cię ponosi złość przeciw Mnie>.

29
Ponieważ cię złość ponosi przeciw Mnie
i twa zuchwałość doszła moich uszu,
przeto ci w nozdrza założę me kolce
i wędzidło moje na wargi,
by zmusić cię do odwrotu
drogą, którą przybyłeś.

Znak dla Ezechiasza

30
To niechaj ci za znak posłuży:
w tym roku żywcie się ziarnem pozostawionym po zbiorze;
na przyszły zaś rok tym, co samo obrodzi,
ale na trzeci rok siejcie i zbierajcie,
zakładajcie winnice i spożywajcie z nich owoce.

31
Reszta ocalałych z domu Judy
ponownie zapuści w głąb korzenie
i w górze wyda owoce.

32
Albowiem z Jeruzalem wyjdzie Reszta
i z góry Syjonu garstka ocalałych.
Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona.

Wyrocznia przeciw Asyrii

33
Dlatego tak mówi Pan o królu asyryjskim:
Nie wejdzie on do tego miasta
ani nie wypuści tam strzały,
nie nastawi przeciw niemu tarczy
ani nie usypie wału.

34
Drogą tą [samą], którą przybył, powróci,
a do miasta tego nie wejdzie. – Wyrocznia Pana.
35 Otoczę opieką to miasto i ocalę je,
przez wzgląd na Mnie i na sługę mego Dawida”.

Ukaranie Sennacheryba

36
[Tejże samej nocy] wyszedł Anioł Pański i pobił w obozie
Asyryjczyków sto osiemdziesiąt pięć tysięcy. I oto rano, gdy trzeba było
wstawać, wszyscy oni byli martwi.
37
Sennacheryb więc, król Asyrii, zwinął
obóz i odszedł; wrócił się i pozostał w Niniwie.
38
A zdarzyło się, że gdy
się on modlił w świątyni Nisroka, swego bożka, synowie jego, Adramelek i
Sereser, zabili go mieczem, a sami zbiegli do kraju Ararat. Syn jego,
Asarhaddon, został w jego miejsce królem.

Zostaw wpis