Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Jeremiasza (Jr 19)

Stłuczone naczynie

1
To powiedział Pan do mnie: “Idź i kup flakon gliniany, następnie zabierz
z sobą kilku spośród starszych ludu i spośród starszych kapłanów.
2
Wyjdź ku
dolinie Ben-Hinnom, która się znajduje przy wejściu Harsit, i obwieść tam
słowa, jakie ci powiem.
3
I powiesz: Słuchajcie słowa Pańskiego, królowie
judzcy i mieszkańcy Jerozolimy! To mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Oto
sprowadzę klęskę na to miejsce, tak że każdemu, kto to usłyszy, zaszumi w
uszach.
4
Opuścili bowiem Mnie i zbezcześcili to miejsce, paląc kadzidła
obcym bogom, których nie znali ani oni, ani ich przodkowie, ani królowie
judzcy, i napełnili to miejsce krwią niewinnych.
5
Zbudowali nadto wyżyny
Baalowi, by palić swoich synów w ogniu jako ofiary dla Baala, czego nie
nakazałem ani nie poleciłem i co nie przyszło Mi nawet na myśl.
6
Dlatego
przyjdą dni – wyrocznia Pana – że to miejsce nie będzie się już nazywało
Tofet ani doliną Ben-Hinnom, lecz Doliną Mordu.
7
I uczynię bezsilną radę
Judy i Jerozolimy na tym miejscu. Sprawię też, że padną od miecza przed
swoimi wrogami, z ręki tych, co nastają na ich życie. Ciała ich wydam na
pożarcie ptakom powietrznym i lądowym zwierzętom.
8
I uczynię z tego miasta
przedmiot zgrozy i pośmiewiska. Ktokolwiek będzie obok niego przechodził,
wpadnie w osłupienie i zagwiżdże nad wszystkimi jego ranami.
9
Sprawię, że
będą jedli ciało swoich synów i córek; jeden będzie jadł ciało drugiego, z
powodu oblężenia i ucisku, jakim otoczą ich nieprzyjaciele nastający na ich
życie.

10
Stłucz zaś flakon wobec mężów, którzy przyszli z tobą,
11
i powiedz
im: To mówi Pan Zastępów: Tak samo zniszczę ten naród i to miasto, jak
tłucze się naczynie garncarskie, którego nie można już naprawić. Będą także
grzebać w Tofet, gdyż nie będzie innego miejsca na chowanie [zmarłych].
12

Zrobię to temu miejscu – wyrocznia Pana – i mieszkańcom jego, czyniąc to
miasto takim jak Tofet.
13
Domy Jerozolimy i domy królów judzkich staną się
nieczyste, podobnie jak miejsce Tofet: wszystkie domy, na których dachach
palono kadzidło wszystkim zastępom niebieskim i składano płynne ofiary obcym
bóstwom”.

Zapowiedź kary i uwięzienie Jeremiasza w świątyni

14
Przyszedł zaś Jeremiasz z Tofet, dokąd go posłał Pan, by prorokował,
i stanął na dziedzińcu domu Pańskiego, mówiąc do całego ludu.
15
To mówi Pan
Zastępów, Bóg Izraela: “Oto sprawię, że przyjdzie na to miasto i na
wszystkie jego osiedla całe to nieszczęście, jakie na nich zapowiedziałem.
Uczynili bowiem kark swój twardym, nie chcą słuchać moich słów”.

Zostaw wpis