Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Jeremiasza (Jr 27)

Jeremiasz obnosi jarzmo po Jerozolimie

1
Na początku panowania Sedecjasza, syna Jozjasza, króla judzkiego,
skierował Pan do Jeremiasza następujące słowa:
2
To powiedział Pan <do
mnie>: “Sporządź sobie więzy i jarzmo i nałóż je sobie na szyję!
3
Następnie
wyślij [orędzie] do króla Edomu, do króla Moabu, do króla Ammonitów, do
króla Tyru i do króla Sydonu przez ich wysłanników, którzy przybyli do
Jerozolimy, do Sedecjasza, króla judzkiego.
4
Dasz im następujące polecenie
do ich władców: To mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela; tak macie powiedzieć
waszym panom:
5
Ja uczyniłem ziemię, człowieka i zwierzęta, które są na
powierzchni ziemi, swą wielką siłą i swym wyciągniętym ramieniem; mogę je
dać, komu będę uważał za słuszne.
6
Teraz zaś dałem wszystkie te ziemie w
ręce Nabuchodonozora, króla babilońskiego, mojego sługi; oddaję mu nawet
zwierzęta polne, by mu służyły.
7
Wszystkie narody będą służyć jemu, jego
synowi oraz synowi jego syna, dopóki nie przyjdzie kres także i na jego
kraj; będą mu służyć wtenczas potężne narody i wielcy królowie.
8
Naród i
królestwo, które nie chciałyby służyć Nabuchodonozorowi, królowi
babilońskiemu, i które nie poddałyby swego karku pod jarzmo króla
babilońskiego, nawiedzę mieczem i zarazą – wyrocznia Pana – dopóki nie oddam
ich w jego ręce.
9
Wy natomiast nie słuchajcie waszych proroków, waszych
wróżbitów, waszych mających senne marzenia, waszych przepowiadaczy ze znaków
ani waszych czarowników, którzy wam mówią: “Nie pójdziecie w poddaństwo
króla babilońskiego”.
10
Przepowiadają wam bowiem kłamstwo, by was przez to
wygnać z waszej ziemi, abym was musiał wypędzić i abyście wyginęli.
11

Narodowi zaś, który podda swój kark pod jarzmo króla babilońskiego, by mu
służyć, pozwolę spoczywać w swej ziemi – wyrocznia Pana – będzie ją uprawiał
i w niej mieszkał”.

12
Do Sedecjasza, króla judzkiego, powiedziałem, zgodnie z tymi
wszystkimi słowami: “Poddajcie swe karki pod jarzmo króla babilońskiego,
służcie jemu i jego narodowi, a będziecie żyć.
13
Dlaczego chcecie umrzeć,
ty wraz ze swym narodem, od miecza, głodu i zarazy, jak to przepowiedział
Pan o narodzie, który nie chciałby służyć królowi babilońskiemu?
14
Nie
słuchajcie też słów proroków, mówiących do was: “Nie będziecie służyć
królowi babilońskiemu”. Prorokują wam bowiem kłamstwo.
15
Nie posłałem ich -
wyrocznia Pana – i prorokują kłamliwie w moje imię, bym był zmuszony was
wypędzić i byście wyginęli wy i przepowiadający wam prorocy”.

Naczynia świątyni

16
Do kapłanów zaś i do tego ludu powiedziałem, co następuje: To mówi
Pan: “Nie słuchajcie słów waszych proroków, przepowiadających wam: “Oto
naczynia domu Pańskiego wrócą z Babilonu, teraz, natychmiast”. Prorokują
wam bowiem kłamstwo.
17
Nie słuchajcie ich, bądźcie poddani królowi
babilońskiemu, a będziecie żyć. Dlaczego to miasto ma się obrócić w gruzy?

18
Gdyby byli oni naprawdę prorokami i mieli słowo Pańskie, wstawiliby się u
Pana Zastępów, by naczynia, które pozostały w domu Pana, w pałacu króla
judzkiego i w Jerozolimie, nie powędrowały do Babilonu”.
19
To bowiem mówi
Pan Zastępów o kolumnach, o “morzu”, o podstawach oraz o reszcie naczyń, co
pozostały w tym mieście,
20
których nie zabrał Nabuchodonozor, król
babiloński, gdy uprowadzał w niewolę z Jerozolimy do Babilonu Jechoniasza,
syna Jojakima, króla judzkiego, wraz ze wszystkimi wybitnymi mężami Judei i
Jerozolimy.
21
To bowiem mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela, o naczyniach
pozostałych w domu Pańskim, w pałacu króla judzkiego i w Jerozolimie:
22

“Zostaną przeniesione do Babilonu i tam pozostaną aż do dnia, w którym się o
nie zatroszczę – wyrocznia Pana. Wtedy je sprowadzę i przywrócę temu
miejscu”.

Zostaw wpis