Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Jeremiasza (Jr 28)

Spór Jeremiasza z Chananiaszem

1
W czwartym roku [panowania] Sedecjasza, króla judzkiego, w piątym miesiącu
rzekł do mnie Chananiasz, syn Azzura, prorok z Gibeon, w domu Pańskim wobec
kapłanów i całego ludu:
2
To mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: “Złamię jarzmo
króla babilońskiego.
3
W ciągu dwóch lat przywrócę na to miejsce wszystkie
naczynia domu Pańskiego, które zabrał Nabuchodonozor, król babiloński, z
tego miejsca, wywożąc do Babilonu.
4
Jechoniasza, syna Jojakima, króla
judzkiego, i wszystkich uprowadzonych z Judy do Babilonu sprowadzę na to
miejsce – wyrocznia Pana – skruszę bowiem jarzmo króla babilońskiego”.

5
Prorok zaś Jeremiasz przemówił do proroka Chananiasza wobec kapłanów i
całego ludu stojącego w domu Pańskim.
6
Prorok Jeremiasz powiedział: “Niech
się stanie! Niech tak Pan uczyni! Niech Pan wypełni twoje słowa, które
prorokowałeś, sprowadzając naczynia z domu Pańskiego i wszystkich
uprowadzonych w niewolę z Babilonu na to miejsce.
7
Posłuchaj jednak tego
słowa, które powiem do twoich uszu i do całego ludu.
8
Prorocy, którzy byli
przede mną i przed tobą od najdawniejszych czasów, prorokowali przeciw
licznym krajom i przeciw wielkim królestwom o wojnie, nieszczęściu i
zarazie.
9
Prorok, który przepowiada pomyślność, będzie uznany za proroka
prawdziwie posłanego przez Pana, gdy się spełni przepowiednia prorocka”.
10

Wtedy prorok Chananiasz wziął jarzmo z szyi Jeremiasza proroka i połamał
je.
11
I powiedział Chananiasz wobec całego ludu: To mówi Pan: “Tak samo
skruszę jarzmo Nabuchodonozora, króla babilońskiego, znad szyi wszystkich
narodów w ciągu dwóch lat”. Jeremiasz zaś odszedł swoją drogą.

12
Po połamaniu jarzma, [wziętego] z szyi proroka Jeremiasza przez
proroka Chananiasza, skierował Pan do Jeremiasza następujące słowo:
13
“Idź
i powiedz Chananiaszowi: To mówi Pan: Połamałeś jarzmo drewniane, lecz
przygotowałeś zamiast niego jarzmo żelazne.
14
To bowiem mówi Pan Zastępów,
Bóg Izraela: Wkładam jarzmo żelazne na szyję wszystkich tych narodów, aby
służyły Nabuchodonozorowi, królowi babilońskiemu, i były mu poddane; także
zwierzęta polne mu poddaję”.
15
I rzekł prorok Jeremiasz do proroka
Chananiasza: “Słuchaj, Chananiaszu! Pan cię nie posłał, ty zaś pozwoliłeś
żywić temu narodowi zwodniczą nadzieję.
16
Dlatego to mówi Pan: Oto usunę
ciebie z powierzchni ziemi.
17
Umrzesz w tym roku, bo głosiłeś bunt przeciw
Panu”. I zmarł Chananiasz prorok w tym roku, w siódmym miesiącu.

Zostaw wpis