Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Jeremiasza (Jr 29)

List Jeremiasza do wygnańców

1
Taka jest treść listu, jaki prorok Jeremiasz posłał z Jerozolimy do
pozostałych starszych na wygnaniu, do kapłanów, do proroków i do całego
ludu, który Nabuchodonozor uprowadził w niewolę z Jerozolimy do Babilonii
2

po wyjściu z Jerozolimy króla Jechoniasza, królowej, dworzan, przywódców
judzkich i jerozolimskich, kowali i ślusarzy.
3
[Posłał go] przez Eleazara,
syna Szafana, i przez Gemariasza, syna Chilkiasza, których wysłał
Sedecjasz, król judzki, do Nabuchodonozora, króla babilońskiego, do
Babilonu. Brzmiał on tak:

4
“To mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela, do wszystkich uprowadzonych do
niewoli, których pozwoliłem uprowadzić z Jerozolimy do Babilonu:
5
Budujcie
domy i mieszkajcie w nich; zakładajcie ogrody i spożywajcie ich owoce!
6

Bierzcie sobie żony i rodźcie synów i córki! Wybierajcie żony dla waszych
synów i dawajcie córkom waszym mężów, by rodziły synów i córki; pomnażajcie
się tam, a niech was nie ubywa!
7
Starajcie się o pomyślność kraju, do
którego was zesłałem. Módlcie się do Pana za niego, bo od jego pomyślności
zależy wasza pomyślność.
8
Bo to mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Nie dajcie
się wprowadzić w błąd przez waszych proroków, którzy są wśród was, i przez
waszych wróżbitów; nie zwracajcie uwagi na wasze sny, jakie śnicie.
9
Oni
bowiem prorokują wam kłamstwo w moje imię. Nie posłałem ich – wyrocznia
Pana.
10
To jednak mówi Pan: Gdy dla Babilonu upłynie siedemdziesiąt lat,
nawiedzę was i wypełnię na was swoją pomyślną zapowiedź, by was znów
przyprowadzić na to miejsce.
11
Jestem bowiem świadomy zamiarów, jakie
zamyślam co do was – wyrocznia Pana – zamiarów pełnych pokoju, a nie zguby,
by zapewnić wam przyszłość, jakiej oczekujecie.
12
Będziecie Mnie wzywać,
zanosząc do Mnie swe modlitwy, a Ja was wysłucham.
13
Będziecie Mnie szukać
i znajdziecie Mnie, albowiem będziecie Mnie szukać z całego serca.
14
Ja zaś
sprawię, że Mnie znajdziecie – wyrocznia Pana – <i odwrócę wasz los,
zgromadzę spośród wszystkich narodów i z wszystkich miejsc, po których was
rozproszyłem – wyrocznia Pana – i przyprowadzę was do miejsca, skąd was
wygnałem>.

15
Mówicie wprawdzie: “Pan wzbudził nam proroków w Babilonie”.
16

Dobrze! To bowiem mówi Pan do króla zasiadającego na tronie Dawida i do
całego ludu mieszkającego w tym mieście, do wszystkich braci, którzy nie
poszli na wygnanie;
17
to mówi Pan Zastępów: Oto poślę między nich miecz,
głód i zarazę; postąpię z nimi tak, jak z zepsutymi figami, które są tak
niedobre, że się nie nadają do jedzenia.
18
Będę ich ścigał mieczem, głodem,
zarazą; uczynię ich przedmiotem zgrozy dla wszystkich królestw ziemi,
przedmiotem klątwy, postrachu, pośmiewiska i urągowiska między wszystkimi
narodami, wśród których ich rozproszyłem,
19
za to, że nie słuchali moich
słów – wyrocznia Pana – chociaż posyłałem im swoje sługi, proroków,
nieustannie, a oni nie chcieli słuchać – wyrocznia Pana.

20
Słuchajcie więc słowa Pańskiego, wszyscy uprowadzeni do niewoli,
których wypędziłem z Jerozolimy do Babilonu.
21
To mówi Pan Zastępów, Bóg
Izraela, do Achaba, syna Kolajasza, i do Sidkijasza, syna Maasejasza, którzy
prorokowali wam kłamstwo w moje imię: Oto wydam ich w ręce Nabuchodonozora,
króla babilońskiego, który zabije ich na waszych oczach.
22
I wszyscy
Judejczycy, którzy znajdują się na wygnaniu w Babilonie, z ich przypadku
będą brali przykład, by przeklinać w następujący sposób: “Niech tobie Pan
uczyni tak, jak Sidkijaszowi i Achabowi!”, których król babiloński usmażył
na ogniu,
23
ponieważ postępowali haniebnie w Izraelu, cudzołożąc z żonami
swoich bliźnich i głosząc w moje imię słowa kłamstwa, czego im nie zleciłem.
Ja wiem o tym i jestem świadkiem – wyrocznia Pana.

24
Do Szemajasza zaś Nechelamity powiesz:
25
To mówi Pan Zastępów, Bóg
Izraela: Ponieważ posłałeś w swoim własnym imieniu do całego narodu w
Jerozolimie i do Sofoniasza, syna Massejasza, kapłana, i do wszystkich
kapłanów list tej treści:
26
“Pan ustanowił cię kapłanem w miejsce kapłana
Jojady, byś był nadzorcą w domu Pańskim nad każdym wpadającym w szał i
występującym jako prorok, byś go zakuł w kłodę i żelazo.
27
Dlaczego więc
nie przywołałeś do porządku Jeremiasza z Anatot, który wam prorokuje?
28

Przecież to on przysłał do nas, do Babilonii, wieść: Długo to potrwa.
Budujcie domy i mieszkajcie w nich, zakładajcie ogrody i spożywajcie ich
owoce!”"
29
Kapłan Sofoniasz odczytał ten list w obecności proroka
Jeremiasza.
30
Wtedy Pan skierował następujące słowo do Jeremiasza:
31

“Poślij do wszystkich uprowadzonych do niewoli następujące słowa: To mówi
Pan do Szemajasza Nechelamity: Ponieważ Szemejasz prorokował wam, mimo że go
nie powołałem, i utwierdzał waszą ufność w kłamstwo,
32
dlatego to mówi Pan:
Oto ukarzę Szemejasza Nechelamitę i jego potomstwo. Nie będzie miał nikogo,
kto by mieszkał wśród tego ludu i kto by ujrzał pomyślność, jaką uczynię
mojemu ludowi – wyrocznia Pana – gdyż głosił bunt przeciw Panu”.

Zostaw wpis