Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Jeremiasza (Jr 31)

1
W tamtych czasach – wyrocznia Pana – będę Bogiem dla wszystkich pokoleń
Izraela,
one zaś będą moim narodem”.

Odnowienie dziełem miłości Bożej

2
To mówi Pan:
“Znajdzie łaskę na pustyni
naród ocalały od miecza;
Izrael pójdzie do miejsca swego odpoczynku.

3
Pan się mu ukaże z daleka:
Ukochałem cię odwieczną miłością,
dlatego też zachowałem dla ciebie łaskawość.

4
Znowu cię zbuduję i będziesz odbudowana,
Dziewico-Izraelu!
Przyozdobisz się znów swymi bębenkami
i wyjdziesz wśród tańców pełnych wesela.

5
Będziesz znów sadzić winnice
na wzgórzach Samarii;
uprawiający będą sadzić i zbierać.

6
Nadejdzie bowiem dzień,
kiedy strażnicy znów zawołają
na wzgórzach Efraima:
“Wstańcie, wstąpmy na Syjon,
do Pana, Boga naszego!”"

Powrót

7
To bowiem mówi Pan:
“Wykrzykujcie radośnie na cześć Jakuba,
weselcie się pierwszym wśród narodów!
Głoście, wychwalajcie i mówcie:
“Pan wybawił swój lud,
Resztę Izraela!”

8
Oto sprowadzę ich z ziemi północnej
i zgromadzę ich z krańców ziemi.
Są wśród nich niewidomi i dotknięci kalectwem,
kobieta brzemienna wraz z położnicą:
powracają wielką gromadą.

9
Oto wyszli z płaczem,
lecz wśród pociech ich przyprowadzę.
Przywiodę ich do strumienia wody
równą drogą – nie potkną się na niej.
Jestem bowiem ojcem dla Izraela,
a Efraim jest moim [synem] pierworodnym.

Pomyślność powracających z niewoli

10
Słuchajcie, narody, słowa Pańskiego,
głoście na dalekich wyspach, mówiąc:
“Ten, co rozproszył Izraela, zgromadzi go
i będzie czuwał nad nim jak pasterz nad swą trzodą”.

11
Pan bowiem uwolni Jakuba,
wybawi go z ręki silniejszego od niego.

12
Przyjdą i będą wykrzykiwać radośnie na wyżynie Syjonu
i rozradują się błogosławieństwem Pana:
zbożem, winem, oliwą, owcami i wołami.
Życie ich będzie podobne do zroszonego ogrodu
i nigdy już sił im nie zbraknie.

13
Wtedy ogarnie dziewicę radość wśród tańca,
i młodzieńcy cieszyć się będą ze starcami.
Zamienię bowiem ich smutek w radość,
pocieszę ich i rozweselę po ich troskach.

14
Kapłanom dostarczę obficie tłuszczu,
a naród mój nasyci się błogosławieństwem”
– wyrocznia Pana.

Płacz Racheli

15
To mówi Pan:
“Słuchaj! W Rama daje się słyszeć
lament i gorzki płacz.
Rachel opłakuje swoich synów,
nie daje się pocieszyć, bo już ich nie ma”.

16
To mówi Pan:
“Powstrzymaj głos twój od lamentu,
a oczy twoje od łez,
bo jest nagroda na twe trudy
– wyrocznia Pana –
powrócą oni z kraju nieprzyjaciela.

17
Jest nadzieja dla twego potomstwa
– <wyrocznia Pana> –
wrócą synowie do swych granic.

18
Usłyszałem wyraźnie skargę Efraima:
“Ukarałeś mnie i podlegam karze
jak nieoswojone cielę.
Spraw, bym powrócił, a wtedy powrócę,
bo jesteś Panem, Bogiem moim.

19
Gdy bowiem odwróciłem się, pożałowałem tego,
a gdy zrozumiałem, uderzyłem się w biodro.
Wstydzę się i jestem zmieszany,
bo noszę hańbę mojej młodości”.

20
Czy Efraim nie jest dla Mnie drogim synem
lub wybranym dzieckiem?
Ilekroć bowiem się zwracam przeciw niemu,
nieustannie go wspominam.
Dlatego się skłaniają ku niemu moje wnętrzności;
muszę mu okazać miłosierdzie!
– wyrocznia Pana.

Powtórne wezwanie do powrotu

21
Postaw sobie kamienie milowe,
ustawiaj drogowskazy,
zwróć uwagę na gościniec,
na drogę, którą wychodziłaś.
Powróć, Dziewico-Izraelu,
powróć do tych twoich miast!

22
Dokądże będziesz chwiejna,
Córko buntownicza?
Pan bowiem stworzył nową rzecz na ziemi:
niewiasta zatroszczy się o męża”.

Obietnica dla Judy

23
To mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela:
“Będzie się jeszcze powtarzać to słowo
w ziemi judzkiej, w jej miastach,
gdy odmienię ich los:
“Niech ci Pan błogosławi, niwo sprawiedliwości,
święta góro!”

24
Zamieszkają w tej ziemi Juda
z wszystkimi swymi miastami,
rolnicy i hodowcy bydła.

25
Bo pokrzepię spragnionego,
a każdego, co łaknie, nasycę”.

26
Przy tym się obudziłem i spojrzałem,
a sen mój był mi przyjemny.

Odnowienie Izraela i Judy a odpowiedzialność osobista

27
“Oto nadchodzą dni – wyrocznia Pana –
kiedy zasieję dom Izraela i dom Judy
nasieniem ludzi, nasieniem zwierząt.

28
Tak samo jak czuwałem nad nimi,
by wyrywać i obalać,
burzyć, niszczyć i sprowadzać nieszczęście,
tak samo będę nad nimi czuwał,
by budować i sadzić – wyrocznia Pana.

29
W tych dniach nie będą już więcej mówić:
“Ojcowie jedli cierpkie jagody,
a synom zdrętwiały zęby”,

30
lecz: “Każdy umrze za swoje własne grzechy;
każdemu, kto będzie spożywał cierpkie jagody,
zdrętwieją zęby”.

Nowe Przymierze

31
Oto nadchodzą dni – wyrocznia Pana –
kiedy zawrę z domem Izraela <i z domem judzkim>
nowe przymierze.

32
Nie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami,
kiedy ująłem ich za rękę,
by wyprowadzić z ziemi egipskiej.
To moje przymierze złamali,
mimo że byłem ich Władcą
– wyrocznia Pana.

33
Lecz takie będzie przymierze,
jakie zawrę z domem Izraela
po tych dniach – wyrocznia Pana:
Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa
i wypiszę na ich sercu.
Będę im Bogiem,
oni zaś będą Mi narodem.

34
I nie będą się musieli wzajemnie pouczać
jeden mówiąc do drugiego:
“Poznajcie Pana!”
Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego
poznają Mnie – wyrocznia Pana,
ponieważ odpuszczę im występki,
a o grzechach ich nie będę już wspominał”.

Niezmienność losu Izraela

35
To mówi Pan,
który ustanowił słońce, by świeciło w dzień,
[nadał] prawa księżycowi i gwiazdom, by świeciły w nocy,
który spiętrza morze, tak że huczą jego bałwany,
imię Jego Pan Zastępów!

36
“Jeśliby te prawa przestały działać
przede Mną – wyrocznia Pana –
wtedy i pokolenie Izraela przestałoby
być narodem na zawsze przede Mną”.

37
To mówi Pan:
“Jeśli jest możliwe zmierzyć niebo w górze
i zbadać podstawy ziemi w dole,
to i Ja także odrzucę całe pokolenie Izraela
za to wszystko, co uczynili – wyrocznia Pana.

Nowa Jerozolima

38
Oto nadchodzą dni – wyrocznia Pana – kiedy zostanie odbudowane miasto
Pańskie od wieży Chananeela do Bramy Narożnej.
39
I będzie się ciągnął
dalej sznur do mierzenia prosto, aż do wzgórza Gareb, kierując się ku Goah.

40
Cała zaś Dolina trupów i popiołów i wszystkie pola aż do potoku Cedron,
do rogu Bramy Końskiej ku wschodowi, będą święte dla Pana; nie zostaną już
więcej zburzone ani zniszczone na wieki”.

Zostaw wpis