Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Jeremiasza (Jr 34)

Los Sedecjasza

1
Słowo, jakie skierował Pan do Jeremiasza, gdy Nabuchodonozor, król
babiloński, z całym swym wojskiem, wszystkie królestwa ziemi mu poddane oraz
wszystkie narody toczyli walkę o Jerozolimę i wszystkie jej miasta.
2
To
mówi Pan, Bóg Izraela: “Idź i mów do króla judzkiego, Sedecjasza. Powiedz
mu: To mówi Pan: Oto oddam to miasto w ręce króla babilońskiego, który wyda
je na pastwę ognia.
3
Ty zaś nie ujdziesz jego ręki, lecz zostaniesz
niezawodnie pojmany i wydany w jego ręce. Zobaczysz wtedy króla
babilońskiego oko w oko, będzie on z tobą mówił twarzą w twarz, i pójdziesz
do Babilonu.
4
Posłuchaj jednakże słowa Pańskiego, Sedecjaszu, królu judzki.
To mówi Pan o tobie: Nie umrzesz od miecza.
5
Umrzesz spokojnie, i podobnie
jak palono wonności dla twoich przodków, dawniejszych królów, którzy byli
przed tobą, tak będą palić i dla ciebie. Będą śpiewać także dla ciebie pieśń
żałobną: “Biada, panie!” Albowiem Ja wyrzekłem to słowo” – wyrocznia Pana.
6

Prorok Jeremiasz powiedział wszystkie te słowa do Sedecjasza, króla
judzkiego w Jerozolimie.
7
Wojsko zaś króla babilońskiego prowadziło walkę
przeciw Jerozolimie i wszystkim miastom judzkim, które broniły się jeszcze:
przeciw Lakisz i Azeka. Tylko bowiem te miasta obronne utrzymywały się
spośród miast judzkich.

Pozorne uwolnienie niewolników

8
Słowo, które Pan skierował do Jeremiasza po zawarciu przez króla
Sedecjasza z całym ludem jerozolimskim umowy głoszącej powszechną wolność.
9

Każdy miał obdarzyć wolnością swego niewolnika Hebrajczyka i niewolnicę
Hebrajkę. Nikomu nie wolno było trzymać u siebie brata swego Judejczyka
jako niewolnika.
10
Wszyscy dostojnicy i ludzie, którzy zawarli umowę,
zgodzili się wypuścić na wolność każdy swego niewolnika lub niewolnicę i nie
zmuszać ich więcej do służby u siebie. Wyraziwszy zgodę, wypuścili ich na
wolność.
11
Potem jednak zmienili zdanie i sprowadzili niewolników i
niewolnice, których obdarzyli wolnością, zmuszając, by się stali znów
niewolnikami i niewolnicami.

12
Wtedy skierował Pan do Jeremiasza następujące słowo:
13
“To mówi Pan,
Bóg Izraela: Z waszymi przodkami, gdy wyprowadziłem ich z ziemi egipskiej, z
domu niewoli, zawarłem przymierze, które mówiło:
14
“Po upływie siedmiu lat
wypuścicie na wolność każdy brata swego, Hebrajczyka, który zaprzedał się
tobie w niewolę i służył przez sześć lat; wypuścisz go od siebie jako
człowieka wolnego!” Przodkowie wasi jednak nie usłuchali Mnie ani nie
nakłonili swego ucha.
15
Wy zaś nawróciliście się dzisiaj i uczyniliście to,
co jest słuszne wobec Mnie, ogłaszając powszechne uwolnienie. Zawarliście
umowę wobec Mnie w domu, nad którym wzywano mojego Imienia.
16
Zmieniliście
jednak zdanie i znieważyliście moje Imię. Sprowadziliście każdy swego
niewolnika i swoją niewolnicę, których obdarzyliście wolnością według ich
uznania, następnie zaś zmusiliście ich, by byli u was niewolnikami i
niewolnicami.

17
Dlatego to mówi Pan: Nie usłuchaliście Mnie, by ogłosić wolność każdy
bratu i współziomkowi swemu; oto puszczam was wolno – na miecz, zarazę i
głód. Uczynię z was nadto przedmiot budzący przerażenie u wszystkich
królestw ziemi.
18
A z ludźmi, którzy przekroczyli umowę ze Mną, którzy nie
wypełnili warunków umowy zawartej wobec Mnie, postąpię jak z cielcem,
którego oni przecięli na dwie części, by przejść między nimi.
19
Przywódców
judzkich, dostojników jerozolimskich, dworzan, kapłanów i cały lud kraju, co
przechodził między częściami cielęcia [ofiarnego],
20
wydam w ręce ich
nieprzyjaciół i w ręce tych, co nastają na ich życie. Zwłoki ich staną się
żerem dla ptaków powietrznych i zwierząt lądowych.
21
Sedecjasza zaś, króla
judzkiego, i jego przywódców wydam w ręce ich nieprzyjaciół, w ręce tych, co
nastają na ich życie, w ręce wojska króla babilońskiego, które teraz odeszło
od was.
22
Oto wydam rozkaz – wyrocznia Pana – i sprowadzę ich znów przeciw
temu miastu. Będą walczyć przeciw niemu, zdobędą je i spalą ogniem; miasta
zaś judzkie uczynię bezludnym pustkowiem”.

Zostaw wpis