Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Jeremiasza (Jr 35)

Przykład Rekabitów

1
Słowo, jakie Pan skierował do Jeremiasza w czasach Jojakima, syna
Jozjasza, króla judzkiego:
2
“Idź do rodziny Rekabitów, rozmawiaj z nimi,
przyprowadź ich do domu Pańskiego do jednej z sal i daj im wino do picia!”
3

Zabrałem więc Jaazaniasza, syna Jeremiasza, syna Chabassiniasza, i jego
braci, wszystkich jego synów i całą rodzinę Rekabitów
4
i wprowadziłem ich
do domu Pańskiego, do sali synów Chanana, syna Jigdaliasza, męża Bożego,
która się znajduje w pobliżu sali książąt, nad salą Maasejasza, syna
Szalluma, strażnika progu.
5
Postawiłem następnie przed członkami rodziny
Rekabitów naczynia napełnione winem oraz kubki i powiedziałem do nich:
“Pijcie wino!”
6
Odrzekli zaś: “Nie pijemy wina. Jonadab bowiem syn Rekaba,
nasz praojciec, nakazał nam: “Nie będziecie pili wina na wieki ani wy, ani
wasi synowie.
7
Nie będziecie budować domu, nie będziecie siać, nie
będziecie sadzić winnicy ani jej posiadać, lecz będziecie mieszkać w
namiotach przez całe życie, abyście długo żyli na ziemi, na której jesteście
wędrowcami”.
8
Byliśmy posłuszni poleceniu Jonadaba, syna Rekaba, naszego
praojca, we wszystkim, co nam nakazał. Powstrzymujemy się od picia wina
przez całe życie, zarówno my sami, jak nasze żony, nasi synowie i nasze
córki.
9
Nie budujemy domów mieszkalnych, nie posiadamy ani winnic, ani pól,
ani nasion.
10
Mieszkamy w namiotach, będąc posłuszni i postępując według
wszelkich wskazówek Jonadaba, naszego praojca.
11
Gdy zaś Nabuchodonozor,
król babiloński, nadciągnął przeciw krajowi, powiedzieliśmy: “Chodźcie,
schrońmy się do Jerozolimy przed wojskiem chaldejskim i przed wojskiem
aramejskim!” Zamieszkaliśmy więc w Jerozolimie”.

12
Do Jeremiasza zaś Pan skierował następujące słowo:
13
“To mówi Pan
Zastępów, Bóg Izraela: Idź i mów do mężów judzkich i do mieszkańców
Jerozolimy: Czy nie przyjęliście pouczenia, by słuchać mojego słowa -
wyrocznia Pana.
14
Słowa Jonadaba, syna Rekaba, jakie polecił swoim synom,
zostały wprowadzone w życie. Zakazywały picia wina, więc nie piją do
dzisiejszego dnia, bo są posłuszni zaleceniom swego praojca. Ja tymczasem
mówiłem do was nieustannie, lecz nie usłuchaliście Mnie.
15
I posyłałem do
was nieustannie wszystkich moich sług, proroków, z poleceniem: “Nawróćcie
się każdy ze swego przewrotnego postępowania, poprawcie wasze uczynki, a nie
chodźcie za innymi bóstwami, by im służyć, a wtedy będziecie mogli mieszkać
w ziemi, jaką dałem wam i waszym przodkom”. Lecz nie nakłoniliście swego
ucha ani nie usłuchaliście Mnie.
16
Tak, synowie Jonadaba, syna Rekaba,
wprowadzili w życie nakaz swego praojca, jaki im zlecił, a naród ten nie
usłuchał Mnie.
17
Dlatego to mówi Pan, Bóg Zastępów, Bóg Izraela: Oto
sprowadzę na Judę i na wszystkich mieszkańców Jerozolimy nieszczęście, jakie
postanowiłem przeciw nim. Albowiem mówiłem do nich, a nie słuchali, wołałem
do nich, a nie odpowiedzieli”.

18
Do rodziny Rekabitów zaś powiedział Jeremiasz: “To mówi Pan Zastępów,
Bóg Izraela: Ponieważ byliście posłuszni poleceniom Jonadaba, waszego
praojca, przestrzegając wszystkich jego nakazów i wypełniając wszystko, co
wam zlecił,
19
dlatego to mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Nie zabraknie
Jonadabowi, synowi Rekaba, potomka, który by stał zawsze przede Mną”.

Zostaw wpis