Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Jeremiasza (Jr 39)

Zdobycie Jerozolimy i uwolnienie Jeremiasza

1
W dziewiątym roku [panowania] Sedecjasza, króla judzkiego, w dziesiątym
miesiącu przybył Nabuchodonozor, król babiloński, z całym swoim wojskiem pod
Jerozolimę i oblegali ją.
2
W roku jedenastym Sedecjasza, w czwartym
miesiącu, dziewiątego dnia uczyniono wyłom w mieście.
3
Weszli wtedy wszyscy
dowódcy króla babilońskiego i obrali sobie siedzibę w Bramie Środkowej:
Nergal-sar-eser z Sin-Magir, Nebuszazban, rab saris, Nergal-sar-eser, rab
mag, oraz wszyscy pozostali dowódcy króla babilońskiego.
4
Widząc to
Sedecjasz, król judzki, i wszyscy wojownicy uciekli, wychodząc nocą z miasta
drogą prowadzącą przez ogród królewski, przez bramę między dwoma murami;
wybrali drogę ku Arabie.
5
Lecz wojsko chaldejskie ścigało ich i dopędziło
Sedecjasza na nizinach Jerycha. Pojmali go więc i zaprowadzili do Ribla, w
kraju Chamat, do Nabuchodonozora, króla babilońskiego, który wydał na
niego wyrok.
6
Król babiloński zabił synów Sedecjasza w Ribla, na jego
oczach; również wszystkich dostojników judzkich kazał król babiloński zabić.

7
Następnie wyłupił oczy Sedecjaszowi i kazał go zakuć w podwójne brązowe
kajdany, by go uprowadzić do Babilonu.
8
Chaldejczycy spalili nadto dom
królewski oraz domy ludu, mury zaś Jerozolimy zburzyli.
9
Resztę ludu, który
pozostał w mieście, i zbiegów, którzy mu się oddali, i pozostałych
rzemieślników, Nebuzaradan, dowódca straży przybocznej, uprowadził do
niewoli do Babilonu.
10
Natomiast część ubogiej ludności, nie posiadającej
niczego, pozostawił Nebuzaradan, dowódca straży przybocznej, w ziemi
judzkiej; dał im tego dnia winnice i pola.
11
Co do Jeremiasza wydał
Nabuchodonozor, król babiloński, następujący rozkaz przez Nebuzaradana,
dowódcę straży przybocznej:
12
“Weź go i miej go na oku, a nie czyń mu nic
złego, lecz postąp z nim stosownie do życzeń, jakie ci wyjawi”.
13

Nebuzaradan, dowódca straży przybocznej, Nebuszazban, rab saris,
Nergal-sar-eser, rab mag, oraz wszyscy dowódcy króla babilońskiego
14
kazali
więc sprowadzić Jeremiasza z dziedzińca wartowni i powierzyli go
Godoliaszowi, synowi Achikama, syna Szafana, by go zwolnił do domu. W ten
sposób przebywał wśród ludu.
15
Do Jeremiasza zaś, gdy jeszcze był uwięziony
na dziedzińcu wartowni, Pan skierował następujące słowo:
16
“Idź, powiedz
Kuszycie Ebedmelekowi: To mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela. Oto zamierzam
wypełnić swą zapowiedź przeciw temu miastu ku zagładzie, a nie ku
pomyślności.
17
Tego zaś dnia, gdy się to stanie na twoich oczach, ocalę
ciebie – wyrocznia Pana – tak że nie będziesz wydany w ręce ludzi, przed
którymi odczuwasz lęk.
18
Z całą bowiem pewnością uratuję ciebie i nie
zostaniesz zabity mieczem, a swoje życie mieć będziesz jako zdobycz,
albowiem Mnie ufałeś – wyrocznia Pana”.

Zostaw wpis