Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Jeremiasza (Jr 43)

1
Gdy Jeremiasz skończył głosić całemu ludowi wszystkie słowa Pana, Boga
ich, wszystkie mianowicie te słowa, które Pan do nich skierował,
2
rzekli
Azariasz, syn Hoszajasza, i Jochanan, syn Kareacha, oraz wszyscy ludzie
zuchwali do Jeremiasza: “Kłamstwo głosisz! Nie posłał cię Pan, nasz Bóg,
byś mówił: “Nie chodźcie do Egiptu, by się tam osiedlić!”
3
Raczej Baruch,
syn Neriasza, podburza cię przeciw nam, by nas wydać w ręce Chaldejczyków,
którzy nas zabiją lub uprowadzą do Babilonu”.

4
Jochanan, syn Kareacha, wszyscy dowódcy wojskowi i cały naród nie
usłuchali głosu Pana [nakazującego] pozostać w ziemi judzkiej.
5
Zabrał więc
Jochanan, syn Kareacha, i wszyscy dowódcy wojskowi całą resztę Judy, która
powróciła z różnych okolic, gdzie byli rozproszeni, by zamieszkać w ziemi
judzkiej,
6
mężczyzn, kobiety, dzieci, córki królewskie i wszystkie osoby,
które Nebuzaradan, dowódca straży przybocznej, zostawił wraz z Godoliaszem,
synem Achimaka, synem Szafana, nadto i proroka Jeremiasza oraz Barucha, syna
Neriasza.
7
Poszli przeto do Egiptu, nie usłuchawszy głosu Pana, i dotarli
do Tachpanches.

Ostatnia działalność Jeremiasza w Egipcie

8
W Tachpanches Pan skierował do Jeremiasza następujące słowo:
9
“Weź do
ręki wielkie kamienie i w obecności ludzi z Judy włóż je w zaprawę murarską,
tak jak cegłę przy wejściu do domu faraona w Tachpanches.
10
Powiesz im: To
mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Oto posyłam, by sprowadzić Nabuchodonozora,
króla babilońskiego, mojego sługę. Ustawi on swój tron na tych kamieniach,
które wkopałeś, i rozstawi swój baldachim nad nimi.
11
Przyjdzie i pobije
kraj egipski; kogo skaże na śmierć, pójdzie na śmierć, kogo na niewolę,
pójdzie do niewoli, kogo na ścięcie mieczem, pójdzie pod miecz.
12
Podłoży
ogień pod domy bóstw egipskich, spali je lub wywiezie; oczyści z robactwa
Egipt, jak oczyszcza pasterz z wszy swoje szaty, i wyjdzie z niego
bezpiecznie.
13
Połamie też stele Domu Słońca, który się znajduje w kraju
egipskim, a domy bóstw egipskich zniszczy ogniem”.

Zostaw wpis