Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Jeremiasza (Jr 52)

DODATEK HISTORYCZNY

1
W chwili objęcia rządów Sedecjasz miał dwadzieścia jeden lat i panował
jedenaście lat w Jerozolimie. Matka jego miała na imię Chamutal i była córką
Jeremiasza z Libny.
2
Sedecjasz postępował źle w oczach Pana, zupełnie
podobnie, jak to czynił Jojakim.
3
Dlatego też gniew Pana był nad Jerozolimą
i Judą do tego stopnia, że odrzucił On ich od swego oblicza, a Sedecjasz
zbuntował się przeciw królowi babilońskiemu.
4
W dziewiątym roku jego
panowania, dziesiątego miesiąca i dziesiątego dnia przybył król babiloński
Nabuchodonozor wraz z całym swym wojskiem przeciw Jerozolimie i obległ ją,
budując dokoła niej wały oblężnicze.
5
Miasto było oblężone aż do
jedenastego roku króla Sedecjasza.
6
W czwartym zaś miesiącu, dziewiątego
dnia, kiedy głód srożył się w mieście i nie było już chleba dla ludu kraju,

7
uczyniono wyłom w mieście. Wszyscy wojownicy uciekli z miasta nocą przez
bramę między podwójnym murem powyżej ogrodów królewskich; Chaldejczycy zaś
znajdowali się dokoła miasta. Wyszli więc drogą prowadzącą ku Arabie.
8

Wojsko chaldejskie ścigało króla i dopędziło Sedecjasza na stepie Jerycha;
całe zaś jego wojsko opuściło go, idąc w rozsypkę.
9
Pojmali więc króla i
zaprowadzili go do Ribla w kraju Chamat, do króla babilońskiego, który wydał
na niego wyrok.
10
Król babiloński kazał zamordować synów Sedecjasza na jego
oczach, a także wszystkich przywódców judzkich kazał zabić w Ribla.
11

Następnie wyłupił oczy Sedecjaszowi i kazał go zakuć w podwójne spiżowe
kajdany. Potem uprowadził go król babiloński do Babilonu i wtrącił do
więzienia aż do dnia jego śmierci.

12
W piątym zaś miesiącu dnia dziesiątego miesiąca – był to
dziewiętnasty rok [rządów] króla babilońskiego Nabuchodonozora – wkroczył do
Jerozolimy Nebuzaradan, dowódca straży przybocznej, sprawujący służbę przy
królu,
13
i spalił świątynię Pańską i pałac królewski oraz wszystkie wielkie
domy.
14
Całe zaś wojsko chaldejskie, które było z dowódcą straży
przybocznej, zburzyło cały mur dokoła Jerozolimy.
15
Część ubogiej ludności,
resztę ludu pozostałego w mieście oraz pozostałych rzemieślników dowódca
straży przybocznej Nebuzaradan uprowadził do niewoli.
16
Spośród ubogiej
ludności kraju dowódca straży przybocznej Nebuzaradan pozostawił niektórych
jako uprawiających winnice i rolników.
17
Chaldejczycy połamali kolumny
spiżowe, które były w świątyni, podstawy i “morze” spiżowe w świątyni, a
cały spiż wywieźli do Babilonu.
18
Wzięli także kotły, łopatki, nożyce [do
oczyszczania lamp], kropielnice, czasze oraz wszystkie przedmioty spiżowe,
używane przy sprawowaniu kultu.
19
Nadto zabrał dowódca straży patery,
popielnice, kropielnice, kotły, świeczniki, czasze i kubki, cokolwiek było
szczerozłote lub ze srebra.
20
Nie można było zważyć spiżu z tych wszystkich
przedmiotów: z dwóch kolumn jednego “morza”, dwunastu spiżowych wołów pod
“morzem” i podstaw, jakie kazał dla świątyni zrobić król Salomon.
21
Kolumny
miały osiemnaście łokci wysokości każda, a sznur dwunastołokciowy ją
opasywał; gruba na cztery palce, [w środku] była pusta.
22
Na niej była
głowica spiżowa, a wysokość jednej głowicy wynosiła pięć łokci, a sieć i
jabłka granatu były rozmieszczone dokoła głowicy, wszystko ze spiżu.
Podobnie było przy drugiej kolumnie: osiem jabłek granatu na jeden łokieć,
łokci zaś dwanaście.
23
Było więc dziewięćdziesiąt sześć jabłek granatu
rozmieszczonych wzdłuż; razem mieściło się dokoła na sieci sto jabłek
granatu.

24
Dowódca straży przybocznej pojmał najwyższego kapłana Serajasza,
[jego] zastępcę kapłana Sefaniasza oraz trzech stróżów progu.
25
Z miasta
zaś pojmał jednego dworzanina, który był dowódcą wojskowym, siedmiu ludzi
spośród najbliższego otoczenia króla, których znaleziono w mieście, pisarza
dowódcy wojskowego, sporządzającego spis ludności kraju, oraz
sześćdziesięciu spośród prostej ludności, przebywającej w obrębie miasta.
26

Nebuzaradan, dowódca straży przybocznej, pojmał ich i zaprowadził do króla
babilońskiego do Ribla.
27
Król babiloński kazał ich zabić, i zamordowano
ich w Ribla, w kraju Chamat. Wówczas uprowadzono Judę do niewoli, daleko od
własnego kraju.
28
Ludności zaś, jaką nakazał Nabuchodonozor uprowadzić do
niewoli, było: w siódmym roku – trzy tysiące dwudziestu trzech mieszkańców
Judy;
29
w osiemnastym roku Nabuchodonozora – osiemset trzydzieści dwie
osoby z Jerozolimy;
30
w roku dwudziestym trzecim Nabuchodonozora dowódca
straży przybocznej Nebuzaradan uprowadził do niewoli spośród mieszkańców
Judy siedemset czterdzieści pięć osób. Razem więc było cztery tysiące
sześćset osób.

31
W trzydziestym siódmym roku po uprowadzeniu do niewoli Jechoniasza,
króla judzkiego, dwudziestego piątego dnia miesiąca, Ewil Merodak, król
babiloński, w roku objęcia rządów ułaskawił Jechoniasza, króla judzkiego, i
kazał go wyprowadzić z więzienia.
32
Rozmawiał z nim łaskawie i wyniósł jego
tron ponad tron królów, którzy przebywali z nim w Babilonie.
33
Zdjął więc
Jechoniasz swoje szaty więzienne i jadał zawsze u króla przez wszystkie dni
swego życia.
34
Król babiloński zapewnił mu stałe utrzymanie, dzień po dniu,
przez cały czas jego życia aż do śmierci.

Zostaw wpis