Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Jeremiasza (Jr 7)

Przeciw formalizmowi religijnemu. Prawdziwy i fałszywy kult w
świątyni

1
Słowo, które Pan skierował do Jeremiasza:
2
“Stań w bramie świątyni i
głoś następujące słowa: Słuchajcie słowa Pańskiego, wszyscy z Judy, którzy
wchodzicie tymi bramami, aby oddać pokłon Panu.
3
To mówi Pan Zastępów, Bóg
Izraela: Poprawcie postępowanie i wasze uczynki, a pozwolę wam mieszkać na
tym miejscu.
4
Nie ufajcie słowom kłamliwym, głoszącym: “Świątynia Pańska,
świątynia Pańska, świątynia Pańska!”
5
Albowiem jeżeli naprawdę poprawicie
wasze postępowanie i jeżeli będziecie się kierować wyłącznie
sprawiedliwością jeden wobec drugiego,
6
jeśli nie będziecie uciskać
cudzoziemca, sieroty i wdowy <i jeśli krwi niewinnej nie będziecie rozlewać
na tym miejscu> i jeżeli nie pójdziecie za obcymi bogami na waszą zgubę,
7

wtedy pozwolę wam mieszkać na tym miejscu w ziemi, którą dałem przodkom
waszym od dawna i na zawsze.
8
Oto wy na próżno pokładacie ufność w
zwodniczych słowach.
9
Nieprawda? Kraść, zabijać, cudzołożyć, przysięgać
fałszywie, palić kadzidło Baalowi, chodzić za obcymi bogami, których nie
znacie…
10
A potem przychodzicie i stajecie przede Mną w tym domu, nad
którym wzywano mojego imienia, i mówicie: “Oto jesteśmy bezpieczni”, by móc
nadal popełniać te wszystkie występki.
11
Może jaskinią zbójców stał się w
waszych oczach ten dom, nad którym wzywano mojego imienia? Ja [to] dobrze
widzę – wyrocznia Pana.
12
Idźcie, proszę, do mojego przybytku w Szilo,
gdzie dawniej do obrałem mieszkanie dla mojego imienia, i patrzcie, co mu
uczyniłem z powodu przewrotności mojego ludu, Izraela.
13
A teraz, ponieważ
popełniliście te występki – wyrocznia Pana – i mimo że mówiłem do was
nieustannie i niezmordowanie, nie usłuchaliście, a gdy wołałem, nie
odpowiedzieliście,
14
uczynię temu domowi, nad którym wzywano mojego
imienia, a w którym wy pokładacie ufność, i temu miejscu, danemu wam i
waszym przodkom, to samo, co uczyniłem Szilo.
15
Odrzucę was sprzed mego
oblicza, podobnie jak odrzuciłem wszystkich waszych braci, całe pokolenie
Efraima.

Bałwochwalstwo Izraela

16
Ty zaś nie wstawiaj się za tym narodem, nie zanoś za niego błagań ani
modłów, ani też nie nalegaj na Mnie, bo cię nie wysłucham.
17
Czy nie
widzisz, co czynią w miastach Judy i na ulicach Jerozolimy?
18
Synowie
zbierają drewno, ojcowie rozpalają ogień, a kobiety ugniatają ciasto, by
robić pieczywo ofiarne dla “królowej nieba”, a nadto wylewają ofiary z
płynów dla obcych bogów, by Mnie obrażać.
19
Czy Mnie obrażają – wyrocznia
Pana – czy raczej siebie samych, na własną hańbę?”
20
Dlatego to mówi Pan:
“Oto się żar gniewu mojego rozlewa na to miejsce, na ludzi i na zwierzęta,
na drzewa polne i na owoce ziemi – płonie i nie zagaśnie”.

Posłuszeństwo Panu a ofiary

21
To mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: “Dodawajcie wasze ofiary całopalne
do waszych ofiar krwawych i spożywajcie mięso!
22
Bo nic nie powiedziałem
ani nie nakazałem waszym przodkom, gdy wyprowadzałem ich z Egiptu, co do
ofiar całopalnych i krwawych,
23
lecz dałem im tylko przykazanie: Słuchajcie
głosu mojego, a będę wam Bogiem, wy zaś będziecie Mi narodem. Chodźcie każdą
drogą, którą wam rozkażę, aby się wam dobrze powodziło.
24
Ale nie
usłuchali ani nie chcieli słuchać i poszli według zatwardziałości swego
przewrotnego serca; odwrócili się plecami, a nie twarzą.
25
Od dnia, kiedy
przodkowie wasi wyszli z ziemi egipskiej, do dnia dzisiejszego posyłałem do
was wszystkich moich sług, proroków, każdego dnia, bezustannie,
26
lecz nie
usłuchali Mnie ani nie nadstawiali swych uszu. Uczynili twardym swój kark,
stali się gorszymi niż ich przodkowie.
27
Powiesz im wszystkie te słowa, ale
cię nie usłuchają; będziesz wołał do nich, lecz nie dadzą ci odpowiedzi.
28

I odezwiesz się do nich: “To jest naród, który nie usłuchał głosu Pana,
swego Boga, i nie przyjął pouczenia. Przepadła wierność, znikła z ich ust”.

Lament nad losem Jerozolimy

29
Ostrzyż swe włosy i odrzuć je
i podnieś lament żałobny na wyżynach,
ponieważ Pan odrzucił i odepchnął
pokolenie zasługujące na Jego gniew.

30
Albowiem synowie Judy czynili nieprawość przed moimi oczami – wyrocznia
Pana – umieścili swe obrzydliwe bożki w domu, nad którym wzywano mojego
imienia, aby go zbezcześcić.
31
I zbudowali wyżynę Tofet w dolinie
Ben-Hinnom, aby palić w ogniu swoich synów i córki, czego nie nakazałem i
co nie przyszło Mi nawet na myśl.
32
Dlatego przyjdą dni – wyrocznia Pana -
że nie będzie się już mówić o Tofet lub dolinie Ben-Hinnom, lecz o Dolinie
Mordu; w Tofet będą grzebać zmarłych z braku innego miejsca.
33
Trupy tego
narodu staną się pożywieniem ptactwa drapieżnego w powietrzu i dzikich
zwierząt na ziemi, których nikt nie odpędzi.
34
I sprawię, że zniknie z
miast judzkich i z ulic Jerozolimy głos wesela, głos radości, nawoływanie
oblubieńca i oblubienicy, bo pustynią stanie się ziemia.

Zostaw wpis