Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Jozuego (Joz 10)

ZWYCIĘSTWO POD GIBEONEM I PODBÓJ POŁUDNIOWEJ PALESTYNY

Koalicja przeciw Gibeonowi

1
Gdy Adonisedek, król Jerozolimy, usłyszał, że Jozue zdobył Aj i obłożył je
klątwą na zniszczenie, postępując tak samo z Aj i jego królem, jak postąpił
z Jerychem i jego królem, oraz że mieszkańcy Gibeonu zawarli pokój z
Izraelitami i zamieszkali pośród nich,
2
wywołało to wielkie przerażenie,
gdyż Gibeon było miastem wielkim, jak jedno z miast królewskich, większe
było od Aj, a wszyscy mieszkańcy byli waleczni.
3
Przeto Adonisedek, król
Jerozolimy, posłał wezwanie do Hohama, króla Hebronu, do Pirama, króla
Jarmutu, do Jafii, króla Lakisz, i do Debira, króla Eglonu:
4
“Przybądźcie
mi na pomoc, abyśmy razem zwalczyli Gibeonitów, ponieważ zawarli pokój z
Jozuem i z Izraelitami”.
5
Połączyło się więc pięciu królów amoryckich: król
Jerozolimy, król Hebronu, król Jarmutu, król Lakisz i król Eglonu – oni i
całe ich wojsko oblegli Gibeon i uderzyli na nie.

Zwycięstwo Jozuego

6
Mieszkańcy Gibeonu posłali prośbę do Jozuego do obozu w Gilgal: “Nie
cofaj swej ręki od sług twoich. Przybądź pośpiesznie do nas, uwolnij nas i
pomóż, ponieważ wszyscy królowie amoryccy, którzy mieszkają w górach,
sprzymierzyli się przeciw nam”.
7
Wyruszył Jozue z Gilgal wraz z całym swym
zbrojnym ludem i wszystkimi dzielnymi wojownikami.
8
I rzekł Pan do Jozuego:
“Nie bój się ich, albowiem oddałem ich w twoje ręce, żaden z nich nie oprze
się tobie”.
9
I natarł na nich Jozue niespodziewanie po całonocnym marszu z
Gilgal.

10
A Pan napełnił ich strachem na sam widok Izraela i zadał im wielką
klęskę pod Gibeonem. ścigano ich w stronę wzgórza Bet-Choron i bito aż do
Azeki i Makkedy.
11
Gdy w czasie ucieczki przed Izraelem byli na zboczu pod
Bet-Choron, Pan zrzucał na nich z nieba ogromne kamienie aż do Azeki, tak że
wyginęli. I więcej ich zmarło wskutek kamieni gradowych, niż ich zginęło od
miecza Izraelitów.

12
W dniu, w którym Pan podał Amorytów w moc Izraelitów, rzekł Jozue w
obecności Izraelitów:
“Stań słońce, nad Gibeonem!
I ty, księżycu, nad doliną Ajjalonu!”

13
I zatrzymało się słońce,
i stanął księżyc,
aż pomścił się lud nad wrogami swymi.

Czyż nie jest to napisane w Księdze Sprawiedliwego: “Zatrzymało się
słońce na środku nieba i prawie cały dzień nie spieszyło do zachodu?”

14
Nie było podobnego dnia ani przedtem, ani potem, gdy Pan usłuchał
głosu człowieka. Rzeczywiście Pan sam walczył za Izraela.
15
Jozue, a z nim
cały Izrael, wrócił do obozu w Gilgal.

Pięciu królów w jaskini Makkedy

16
Pięciu owych królów uciekło i ukryło się w jaskini obok Makkedy.
17
I
powiadomiono Jozuego słowami: “Pięciu królów znaleziono ukrytych w jaskini
Makkedy”.
18
Jozue odpowiedział: “Wtoczcie wielkie kamienie w otwór jaskini
i postawcie przy niej ludzi, aby ich strzegli.
19
Wy zaś nie stójcie
bezczynnie, ścigajcie waszych wrogów, zabijajcie schwytanych i nie
pozwalajcie im wejść do ich miast, ponieważ Pan, Bóg wasz, wydał ich w wasze
ręce”.

20
Jozue i Izraelici zadali im straszliwą klęskę, aż do całkowitego ich
wyniszczenia, tak że tylko niektórzy uciekli żywi i skryli się w miastach
warownych.
21
Wrócił więc cały lud zdrów i cały do obozu Jozuego w
Makkedzie, a nikt nie odważył się nawet językiem napastować Izraelitów.

22
Wówczas rzekł Jozue: “Otwórzcie wejście do jaskini i wyprowadźcie z
niej do mnie tych pięciu królów”.
23
Uczyniono tak i wyprowadzono do niego z
jaskini owych pięciu królów: króla Jerozolimy, króla Hebronu, króla Jarmutu,
króla Lakisz i króla Eglonu.
24
Skoro przyprowadzono owych królów do
Jozuego, Jozue wezwał wszystkich mężów izraelskich i rzekł do dowódców
wojennych, którzy mu towarzyszyli: “Zbliżcie się i postawcie wasze nogi na
karkach tych królów”. Zbliżyli się i postawili swe nogi na ich karkach.
25

Wtedy Jozue rzekł do nich: “Odrzućcie bojaźń i strach, bądźcie mężni i
mocni, gdyż tak uczyni Pan wszystkim wrogom waszym, z którymi walczyć
będziecie”.

26
A potem Jozue wymierzył im cios śmiertelny i kazał powiesić ich na
pięciu drzewach, na których wisieli aż do wieczora.
27
A o zachodzie słońca
na rozkaz Jozuego zdjęto ich z drzew i wrzucono do jaskini, w której się
ukrywali. Wejście do jaskini zasypano wielkimi kamieniami, które leżą tam aż
do dnia dzisiejszego.

Zdobycie sześciu miast południowych

28
Tego samego dnia Jozue zdobył Makkedę i pobił ją ostrzem miecza,
króla zaś jej i wszystkich żywych w mieście obłożył klątwą, tak że nikt nie
ocalał. A z królem Makkedy postąpił tak, jak z królem Jerycha.
29
Następnie
Jozue z całym Izraelem udał się z Makkedy do Libny i natarł na Libnę.
30
I
wydał ją Pan w ręce Izraela wraz z jej królem; zdobyli ją ostrzem miecza i
zabili wszystkich żyjących, tak że nikt nie ocalał; a z królem jej postąpił
tak, jak postąpił z królem Jerycha.
31
Jozue z całym Izraelem udał się
następnie z Libny do Lakisz, obległ je i natarł na nie.
32
I wydał Pan
również Lakisz w ręce Izraela, który na drugi dzień zdobył je i zabił
ostrzem miecza wszystkich żyjących w nim, zupełnie tak, jak uczynił z Libną.

33
Wówczas Horan, król Gezer, przybył, aby wspomóc Lakisz, lecz Jozue zadał
mu taką klęskę, iż z jego ludu nikt nie ocalał.
34
Później Jozue, a z nim
cały Izrael udali się z Lakisz do Eglonu, oblegli go i natarli na niego.
35

Zdobyli go tego samego dnia i pobili ostrzem miecza. Wszystko, co w nim
żyło, tegoż dnia zostało obłożone klątwą, zupełnie tak, jak w Lakisz.
36
Z
Eglonu udał się Jozue, a z nim cały Izrael do Hebronu i natarł na niego.
37

I zdobyli go, i porazili ostrzem miecza jego króla i wszystkich mieszkańców
przyległych jego miast, nie pozostawiając nikogo przy życiu, jak uczynił
[Jozue] z Eglonem. Miasto i wszystko, co w nim żyło, zostało również
obłożone klątwą.
38
Jozue wraz z całym Izraelem wrócił do Debiru i natarł na
niego.
39
I zdobył go wraz z jego królem i wszystkimi przyległymi doń
miastami: pobili go ostrzem miecza i obłożyli klątwą wszystko, co w nim
żyło, nie oszczędzając nikogo. Jak postąpił z Hebronem, tak uczynił z
Debirem i jego królem, jak przedtem uczynił z Libną i jej królem.

Zwycięstwo na południu Palestyny

40
W ten sposób Jozue podbił cały kraj: wzgórza i Negeb, Szefelę, i
stoki górskie i wszystkich ich królów. Nie pozostawił nikogo przy życiu i
obłożył klątwą wszystko, co żyło, jak rozkazał Pan, Bóg Izraela.
41
Jozue
pobił ich pod Kadesz-Barnea aż do Gazy, cały kraj Goszen aż do Gibeonu.
42

Wszystkich tych królów i ziemie ich zdobył Jozue w jednej wyprawie, ponieważ
Pan, Bóg Izraela, walczył wraz z Izraelem.
43
Potem Jozue, a z nim cały
Izrael, wrócili do obozu w Gilgal.

Zostaw wpis