Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Jozuego (Joz 11)

PODBÓJ PÓŁNOCNEJ PALESTYNY

Sprzymierzeni królowie ponoszą klęskę

1
Jabin, król Chasoru, usłyszawszy o tym, powiadomił Jobaba, króla Madonu,
króla Szimronu, króla Akszafu
2
i królów zamieszkałych na północy, w górach
i na równinie, na południu od Kinneret, w Szefeli i na wyżynach Doru na
zachodzie,
3
Kananejczyków na wschodzie i na zachodzie, Amorytów, Chetytów,
Peryzzytów, Jebusytów na górze i Chiwwitów u stóp Hermonu w krainie Mispa.
4

Wyruszyli oni z całym swym wojskiem, ludem mnogim jak piasek na wybrzeżu
morza i z olbrzymią liczbą koni i rydwanów.

5
Wszyscy ci królowie umówiwszy się przybyli i zajęli stanowiska nad
wodami Merom, aby walczyć z Izraelem.
6
I rzekł Pan do Jozuego: “Nie bój się
ich, albowiem jutro o tej porze sprawię, że oni wszyscy padną zabici przed
Izraelem. Konie ich okulawisz, a rydwany ich spalisz”.
7
Jozue wraz z całym
swym zbrojnym ludem przybył niespodzianie nad wody Meromu i rzucił się na
nich.
8
Pan wydał ich w ręce Izraela. Rozbili ich i ścigali aż do Sydonu
Wielkiego i aż do Misrefot-Maim i do doliny Mispa na wschodzie. Rozgromiono
ich całkowicie, tak że nikt nie ocalał.
9
Jozue postąpił z nimi, jak Pan mu
rozkazał: konie ich okulawił, a rydwany spalił.

Zajęcie Chasoru i innych miast galilejskich

10
W tym samym czasie Jozue cofnął się i zdobył Chasor, a króla jego
zabił mieczem; Chasor było niegdyś stolicą wszystkich tych królestw.
11

Ostrzem miecza pobili wszystko co żywe, obłożywszy klątwą. Nie pozostawiono
żadnej żywej duszy, a Chasor spalono.
12
Wszystkie miasta tych królów i
samych ich królów zwyciężył Jozue i zdobył ostrzem miecza, obłożywszy ich
klątwą, jak rozkazał Mojżesz, sługa Pana.

Wyjątek dla miast na wzgórzach

13
Wszystkie jednak miasta, położone na wzgórzach, nie zostały przez
Izraelitów spalone, z wyjątkiem Chasoru, spalonego przez Jozuego.
14
Całą
zdobycz tych miast i bydło podzielili Izraelici pomiędzy siebie, lecz
wszystkich ludzi zgładzili ostrzem miecza doszczętnie, nie zostawiając
żadnej żywej duszy.
15
To, co Pan rozkazał słudze swemu Mojżeszowi, a
Mojżesz rozkazał Jozuemu, Jozue wykonał, niczego nie zaniedbując z tego
wszystkiego, co rozkazał Pan Mojżeszowi.

PRZEGLĄD WALK O PALESTYNĘ

Zwycięstwo Jozuego

16
I opanował Jozue cały ten kraj: góry, cały Negeb, całą krainę Goszen,
Szefelę, Arabę, góry izraelskie i ich równiny.
17
Od góry Chalak, wznoszącej
się ku Seirowi, aż do Baal-Gad w dolinie Libanu, u stóp góry Hermon. A
wszystkich ich królów zwyciężył i skazał na śmierć.
18
Przez długi czas
Jozue walczył z tymi wszystkimi królami.
19
Żadne miasto nie zawarło pokoju
z Izraelitami prócz Chiwwitów mieszkających w Gibeonie. Wszystkie zostały
zdobyte zbrojnie.
20
Taki był zamiar Pana, który uczynił upartymi ich serca,
tak że prowadzili wojnę z Izraelem i popadli pod klątwę bez miłosierdzia aż
do wyniszczenia, jak rozkazał Pan Mojżeszowi.

Klęska Anakitów

21
W owym czasie Jozue w walce zwyciężył Anakitów z gór, z Hebronu, z
Debiru, z Anab i ze wszystkich gór judzkich, i ze wszystkich gór
izraelskich. Na nich wszystkich wraz z ich miastami Jozue rzucił klątwę.
22

Anakici nie pozostali już w kraju Izraelitów, z wyjątkiem Gazy, Gat i
Aszdodu.
23
Jozue zawładnął całym krajem według polecenia Pana, danego
Mojżeszowi, a następnie oddał go Jozue w posiadanie Izraelowi, dzieląc
odpowiednio do ich podziału na pokolenia. I kraj zaznał pokoju od wojny.

Zostaw wpis