Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Jozuego (Joz 13)

PODZIAŁ ZIEMI OBIECANEJ
OBRAZ GEOGRAFICZNY ZIEMI OBIECANEJ

Kraj pozostały do zdobycia

1
Gdy Jozue zestarzał się i był w podeszłym wieku, rzekł Pan do niego:
“Jesteś stary, w podeszłym wieku, a pozostał jeszcze znaczny kraj do
zdobycia.
2
Oto ten kraj pozostaje: wszystkie okręgi Filistynów i cały
Geszur,
3
od Szichoru, na granicy Egiptu, aż do granicy Ekronu na północy
uważa się za kraj kananejski; [kraje] pięciu władców filistyńskich z Gazy,
Aszdodu, Aszkelonu, Gat i Ekronu oraz Awwici,
4
na południu cały kraj
Kananejczyków i od Ary, należącej do Sydończyków aż do Afeka i granicy
Amorytów.
5
Następnie kraj Giblitów i cały Liban na wschodzie od Baal-Gad u
stóp góry Hermonu, aż do Wejścia do Chamat.
6
Wszystkich mieszkańców gór od
Libanu aż do Misrefot-Maim, wszystkich Sydończyków Ja sam wypędzę sprzed
Izraelitów. Tymczasem podziel kraj losem między Izraelitów na dziedzictwo,
jak ci rozkazałem.
7
Teraz podziel ten kraj jako dziedzictwo między dziewięć
pokoleń i pół pokolenia Manassesa: <od Jordanu aż do Wielkiego Morza na
zachodzie ty im rozdasz; Wielkie Morze będzie ich granicą>”.

Pokolenia zajordańskie

8
Druga połowa pokolenia Manassesa, a z nią Rubenici i Gadyci otrzymali
swoje dziedzictwo, które Mojżesz im nadał na wschód za Jordanem: <Mojżesz,
sługa Pana, im dał:>
9
od Aroeru, położonego na brzegu potoku Arnon, i od
miasta, które jest w środku doliny, cały płaskowyż od Medeby do Dibonu;
10
i
wszystkie miasta Sichona, króla Amorytów, który panował w Cheszbonie, aż do
granicy Ammonitów.
11
Następnie Gilead i krainę Geszurytów i Maakkatytów z
całym [łańcuchem] góry Hermonu i całym Baszanem aż do Salka;
12
a w Baszanie
całe królestwo Oga, który panował w Asztarot i w Edrei i był ostatnim
potomkiem Refaitów. Mojżesz zwyciężył ich i wydziedziczył.
13
Lecz Izraelici
nie wypędzili Geszurytów i Maakatytów, dlatego Geszuryci i Maakatyci
utrzymali się wśród Izraela aż do dnia dzisiejszego.
14
Tylko pokoleniu
Lewiego nie dano żadnego dziedzictwa: ofiary spalane dla Pana, Boga Izraela,
są jego dziedzictwem, jak to on sam oznajmił.

Pokolenie Rubena

15
Mojżesz dał pokoleniu potomków Rubena część odpowiednio do ich rodów.

16
Otrzymali więc ziemię od Aroeru na brzegu potoku Arnon i od miasta w
środku doliny i cały płaskowyż aż do Medeby,
17
Cheszbon ze wszystkimi
miastami położonymi na wyżynie: Dibon, Bamot-Baal i Bet-Baal-Meon,
18
Jahsa,
Kedemot, Mefaa,
19
Kiriataim, Sibma, Seret-Haszszachar na górze równiny,
20

Bet-Peor, zbocza Pisga, Bet-Hajeszimot,
21
wszystkie miasta płaskowyżu i
całe królestwo Sichona, króla amoryckiego, panującego w Cheszbonie, którego
zwyciężył Mojżesz, a również książąt Madian: Ewi, Rekem, Sur, Chur i Reba,
lenników Sichona, zamieszkałych w kraju.
22
Również wróżbitę Balaama, syna
Beora, wraz z innymi ofiarami walki zabili Izraelici mieczem.
23
Granicą
ziemi synów Rubena był Jordan. Takie jest dziedzictwo synów Rubena według
ich rodów oraz ich miasta z przyległymi wioskami.

Pokolenie Gada

24
Mojżesz dał jedną część pokoleniu potomków Gada, odpowiednio do ich
rodów.
25
Otrzymali w dziedzictwie: Jazer i wszystkie miasta Gileadu, połowę
kraju synów Ammona aż do Aroeru, leżącego naprzeciw Rabby,
26
i od Cheszbonu
aż do Ramat-Mispa i Betonim oraz od Machanaim do granicy Lo-Debar,
27
a w
dolinie Bet-Haram, Bet-Nimra, Sukkot i Safon, resztę królestwa Sichona,
króla Cheszbonu, Jordan i jego okolice aż do krańców morza Kinneret po
wschodniej stronie Jordanu.
28
Takie jest dziedzictwo potomków Gada według
ich rodów oraz ich miasta z przyległymi wioskami.

Połowa pokolenia Manassesa

29
Mojżesz dał część połowie pokolenia Manassesa <i to przypadło połowie
pokolenia Manassesa> odpowiednio do ich rodów.
30
Otrzymali w dziedzictwie
ziemie od Machanaim, cały Baszan, całe królestwo Oga, króla Baszanu, i
wszystkie Osiedla Jaira w Baszanie, sześćdziesiąt miast.
31
Połowa Gileadu,
Asztarot i Edrei, miasta królestwa Oga w Baszanie przypadły potomkom Makira,
syna Manassesa, a raczej połowie potomków Makira według ich rodów.
32
Taki
jest podział dziedzictwa dokonany przez Mojżesza na stepach Moabu, z drugiej
strony Jordanu, na wschód od Jerycha.
33
Pokoleniu Lewiego nie dał Mojżesz
dziedzictwa. Pan, Bóg Izraela, jest ich dziedzictwem, jak to sam im
oznajmił.

Zostaw wpis