Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Jozuego (Joz 14)

PIERWSZY PODZIAŁ W GILGAL

Wprowadzenie

1
Oto co otrzymali w dziedzictwie Izraelici w kraju Kanaan, co im
przeznaczyli w dziedzictwie kapłan Eleazar i Jozue, syn Nuna, i naczelnicy
szczepów pokoleń izraelskich.
2
Podział dokonany został losem, tak jak Pan
rozkazał przez Mojżesza, dla dziewięciu i pół pokoleń,
3
ponieważ dla dwu i
pół pokolenia Mojżesz przeznaczył dziedzictwo za Jordanem, lecz dla lewitów
nie wyznaczył dziedzictwa pośród nich.
4
Synowie Józefa tworzyli dwa
pokolenia: Manassesa i Efraima. Lewitom nie nadano żadnego działu w ziemi, a
tylko niektóre miasta do zamieszkania i przyległe pastwiska dla bydła i
stad.
5
Jak Pan rozkazał Mojżeszowi, tak postąpili Izraelici przy podziale
kraju.

Dział Kaleba

6
Wtedy synowie Judy przyszli do Jozuego w Gilgal, a Kenizzyta Kaleb,
syn Jefunnego, rzekł do niego: “Ty wiesz, co Pan powiedział do Mojżesza,
męża Bożego, o mnie i o tobie w Kadesz-Barnea.
7
Czterdzieści lat miałem,
gdy Mojżesz, sługa Pana, wysłał mnie z Kadesz-Barnea, abym zbadał kraj; i
przyniosłem mu wiadomości zgodnie z moim sumieniem.
8
A gdy moi bracia,
którzy wyruszyli ze mną, przerazili serce ludu, ja poszedłem całkowicie za
Panem, Bogiem moim.
9
Owego dnia Mojżesz przysiągł: Na pewno ziemia, na
której stanęła twoja noga, przypadnie tobie i potomkom twoim w wiecznym
dziedzictwie, ponieważ byłeś wierny Panu, Bogu mojemu.
10
I teraz, patrz,
Pan zachował mnie przy życiu, jak przyrzekł. Już czterdzieści pięć lat
minęło, jak Pan oświadczył to Mojżeszowi, gdy Izrael wędrował wtedy przez
pustynię. Obecnie mam osiemdziesiąt pięć lat,
11
lecz jeszcze dziś jestem
silny jak w owym dniu, gdy mnie Mojżesz wysłał. Jak dawniej, tak i dzisiaj
mam tę samą siłę, aby walczyć, aby wyruszyć naprzód lub wrócić.
12
Daj mi
więc tę górę, którą Pan przyrzekł mi owego dnia. Ty sam słyszałeś w owym
dniu, że Anakici tam mieszkają, a miasta są wielkie i umocnione. Jeśli Pan
jest ze mną, zdobędę je, jak mi to Pan przyrzekł”.
13
Jozue pobłogosławił
Kaleba, syna Jefunnego, i dał mu w dziedzictwo Hebron.
14
Dlatego należy
Hebron jako dziedzictwo do Kaleba, syna Jefunnego, Kenizzyty, aż do dnia
dzisiejszego, bo poszedł on całkowicie za Panem, Bogiem Izraela.
15
Hebron
miało pierwotnie nazwę Kiriat-Arba. Arba był największym mężem wśród
Anakitów. I kraj zaznał pokoju od wojny.

Zostaw wpis