Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Jozuego (Joz 15)

Pokolenie Judy

1
Pokolenie potomków Judy otrzymało losem swój dział według rodów ku granicy
Edomu na pustyni Sin na południe, aż do najdalszych krańców południowych.
2

Ich granica południowa biegła od południowego krańca Morza Słonego, od
wybrzeża zatoki południowej
3
i kierowała się dalej na południe od Wzgórza
Skorpionów, przechodziła przez Sin i szła na południe do Kadesz-Barnea, stąd
do Chesron, wznosiła się ku Addarowi i zwracała się do Karkaa;
4
dalej
przechodziła przez Asmon, dosięgała Potoku Egipskiego i kończyła się nad
brzegiem morza: Taka będzie wasza granica południowa.
5
Granicą wschodnią
było Morze Słone aż do ujścia Jordanu. Granica po stronie północnej
rozpoczynała się od zatoki morza przy ujściu Jordanu,
6
po czym ciągnęła się
do Bet-Chogla, przechodziła na północy do Bet-Araba i wznosiła się do
Kamienia Bohana, potomka Rubena.
7
Następnie granica biegła w górę do Debiru
od doliny Akor i zwracała się ku północy do Gilgal, naprzeciw wyżyny
Adummim, położonej na południe od strumienia; dalej granica dochodziła do
wód En-Szemesz i kończyła się przy źródle En-Rogel.
8
Następnie granica
wznosiła się doliną Ben-Hinnom na południe od grzbietu gór Jebusyty, to jest
Jerozolimy, wchodziła na szczyt góry leżącej naprzeciw doliny Hinnom od
zachodu i na krańcu północnym doliny Refaim.
9
Ze szczytu góry biegła
granica aż do źródła wód Neftoach i prowadziła do miast góry Efron. Dalej
granica zwracała się do Baali, czyli Kiriat-Jearim.
10
Z Baali granica
skłaniała się ku zachodowi do góry Seir i przechodziła przez zbocze północne
góry Jearim, to jest Kesalon, zstępowała do Bet-Szemesz i przechodziła przez
Timnę,
11
następnie granica dosięgała północnego grzbietu Ekronu, potem
granica zwracała się do Szikron, przechodziła przez górę Baali, zbliżała się
do Jabneel i kończyła się nad morzem.
12
Granicą zachodnią było Wielkie
Morze ze swym wybrzeżem. Taka była granica dokoła ziemi potomków Judy według
ich rodów.

Kalebici zajmują terytorium Hebronu

13
Kaleb, syn Jefunnego, otrzymał dział pośród potomków Judy, zgodnie z
poleceniem Pana, danym Jozuemu: Kiriat-Arba, główne miasto Anakitów, czyli
Hebron.
14
Kaleb wypędził stąd trzech synów Anaka: Szeszaja, Achimana i
Talmaja.
15
Stamtąd wyruszył przeciwko mieszkańcom Debiru – nazwa Debiru
brzmiała przedtem Kiriat-Sefer.
16
Wtedy właśnie powiedział Kaleb: “Temu,
kto zdobędzie Kiriat-Sefer i zajmie je, dam moją córkę Aksę za żonę”.
17

Zdobył je Otniel, syn Kenaza, brata Kaleba, i ten dał mu za żonę swoją
córkę, Aksę.
18
Gdy ona przybyła, skłoniła swego męża, by prosił jej ojca o
pole. Następnie zsiadła z osła, a Kaleb ją zapytał: “Czego sobie życzysz?”

19
Wtedy odrzekła: “Okaż mi łaskę przez dar! Skoro mi dałeś ziemię Negeb,
dajże mi źródła wód”. I dał jej źródła na wyżynie i źródła na nizinie.
20

Takie było dziedzictwo pokolenia synów Judy według ich rodów.

Wykaz miejscowości pokolenia Judy

21
Miasta na krańcu pokolenia Judy, ku granicy Edomu w Negebie, były
następujące: Kabseel, Eder, Jagur,
22
Kina, Dimona, Adada,
23
Kedesz,
Chasor, Jitnan,
24
Zif, Telam, Bealot,
25
Chasor-Chadatta, Keriot-Chesron,
czyli Chasor,
26
Amam, Szema, Molada,
27
Chasar-Gadda, Cheszmon, Bet-Pelet,

28
Chasar-Szual, Beer-Szeba, Bizjota i jego miasta zależne,
29
Baala, Ijjim,
Esem,
30
Eltolad, Kesil, Chorma,
31
Siklag, Madmana, Sansanna,
32
Lebaot,
Szilchim, En-Rimmon. Wszystkich miast dwadzieścia dziewięć z przyległymi
wioskami.

33
W Szefeli: Esztaol, Sora, Aszna,
34
Zanoach, En-Gannim, Tappuach,
Ha-enam,
35
Jarmut, Adullam, Soko, Azeka,
36
Szaaraim, Aditaim, Ha-gedera,
Gederotaim: czternaście miast z przyległymi wioskami.

37
Senan, Chadasza, Migdal-Gad,
38
Dilan, Mispe, Jokteel,
39
Lakisz,
Boskat, Eglon,
40
Kabon, Lachmas, Kitlisz,
41
Gederot, Bet-Dagon, Naama,
Makkeda: szesnaście miast z przyległymi wioskami.

42
Libna, Eter, Aszan,
43
Jiftach, Aszna, Nesib,
44
Keila, Akzib,
Maresza: dziewięć miast z przyległymi wioskami.

45
Ekron z przynależnymi miastami i wioskami,
46
z Ekronu aż do morza,
wszystkie miasta po stronie Aszdodu wraz z ich wioskami.
47
Aszdod z
przynależnymi miastami i wioskami, Gaza wraz z przynależnymi do niej
miastami i wioskami aż do Potoku Egipskiego i Wielkiego Morza, które jest
granicą.

48
W górach: Szamir, Jattir, Soko,
49
Danna, Kiriat-Sanna, czyli Debir,

50
Anab, Esztemo, Anim,
51
Goszen, Cholon, Gilo: jedenaście miast z
przyległymi wioskami.

52
Arab, Duma, Eszan,
53
Janum, Bet-Tappuach, Afeka,
54
Chumta,
Kiriat-Arba, czyli Hebron, Sijor: dziewięć miast z przyległymi wioskami.

55
Maon, Karmel, Zif, Jutta,
56
Jizreel, Jokdeam, Zanoach,
57
Hakkain,
Gibea, Timna: dziesięć miast z przyległymi wioskami.

58
Chalchul, Bet-Sur, Gedor,

59a
Maarat, Bet-Anot, Eltekon: sześć miast
z przyległymi wioskami.

59b
<Tekoa, Efrata czyli Betlejem, Peor, Etam, Kulon, Tatam, Sores,
Kerem, Gallim, Manocho: jedenaście miast z przyległymi wioskami>.

60
Kiriat-Baal, czyli Kiriat-Jearim, i Rabba: dwa miasta z przyległymi
wioskami.

61
Na pustyni: Bet-Haaraba, Middin, Sekaka,
62
Nibszan, Ir-Hammelach i
Engaddi: sześć miast z przyległymi wioskami.
63
Potomkowie Judy nie mogli
jednak wypędzić Jebusytów, mieszkających w Jerozolimie; jeszcze dziś
mieszkają Jebusyci obok potomków Judy.

Zostaw wpis