Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Jozuego (Joz 16)

Pokolenie Efraima

1
Dział potomków Józefa po stronie wschodniej rozciągał się od Jordanu
naprzeciw Jerycha; przez pustynię od Jerycha granica wznosiła się ku
wzgórzom do Betel;
2
po czym prowadziła od Betel do Luz i skręcała ku
posiadłościom Arkijczyków w Atarot,
3
następnie obniżała się ku zachodowi do
ziemi Jafletytów i granicy dolnego Bet-Choron i aż do Gezer, gdzie dosięgała
morza.
4
Takie było dziedzictwo synów Józefa: Manassesa i Efraima.
5
Dział
potomków Efraima według ich rodów był następujący: granicą ich posiadłości
na wschodzie było Atrot-Addar aż do górnego Bet-Choron,
6
po czym granica
biegła aż do morza [przez Gezer]. Od Hammikmetat na północy zwracała się
granica ku wschodowi przez Taanat-Szilo i biegła dalej na wschód do Janocha.

7
Z Janocha opuszczała się do Atarot i Naara, przechodziła koło Jerycha i
kończyła się nad Jordanem.
8
Z Tappuach biegła granica na zachód do potoku
Kana i dochodziła do morza. Takie było dziedzictwo pokolenia Efraima według
ich rodów;
9
prócz tego synowie Efraima posiadali miasta oddzielne w
pośrodku dziedzictwa synów Manassesa, wszystkie te miasta z przyległymi
wioskami.
10
Ale nie mogli oni wypędzić Kananejczyków, zamieszkujących
Gezer, i Kananejczycy pozostali pośród Efraima aż po dzień dzisiejszy, jako
robotnicy pracujący przymusowo.

Zostaw wpis