Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Jozuego (Joz 17)

Pokolenie Manassesa

1
A oto dział wylosowany dla pokolenia Manassesa, który był pierworodnym
Józefa. Makir, pierworodny Manassesa, ojciec Gileada, ponieważ był
wojownikiem, otrzymał Gilead i Baszan.
2
Dział otrzymali też pozostali
synowie Manassesa według ich rodów: synowie Abiezera, synowie Cheleka,
synowie Asrijela, synowie Sychema, synowie Chefera i synowie Szemida,
potomkowie męscy Manassesa, syna Józefa, według ich rodów.
3
Selofchad,
syn Chefera, syna Gileada, syna Makira, syna Manassesa, nie miał synów, a
tylko córki, które nazywały się: Machla, Noa, Chogla, Milka i Tirsa.
4
One
wystąpiły przed Eleazarem kapłanem i przed Jozuem, synem Nuna, i przed
książętami, mówiąc: “Pan rozkazał Mojżeszowi, aby wyznaczył nam dziedzictwo
pośród naszych braci”. Dano im więc dziedzictwo zgodnie ze słowami Pana,
wśród braci ich ojca.
5
Miał przeto Manasses dziesięć działów, oprócz ziemi
Gilead i Baszan, leżącej po drugiej stronie Jordanu.
6
Ponieważ córki
Manassesa otrzymały dziedzictwo pośród jego potomków, ziemia Gilead
przypadła innym potomkom Manassesa.
7
Granica Manassesa ciągnęła się od
strony Asera do Mikmetat, położonego na wschód od Sychem, i szła na prawo
<ku Jaszib> przy źródle Tappuach.
8
Okolica Tappuach należała do Manassesa,
ale Tappuach na granicy Manassesa należało do Efraima.
9
Granica schodziła
do potoku Kana (na południe od potoku były miasta efraimskie, prócz tych,
które miał Efraim, wśród miast Manassesa, a ziemia Manassesa znajdowała się
na północ od potoku) i biegła ku morzu.
10
Ziemia położona na południe
należała do Efraima, na północ zaś – należała do Manassesa, a granicą było
morze. Z Aserem graniczyli na północy, a z Issacharem na wschodzie.
11

Manasses w działach Issachara i Asera posiadał Bet-Szean z przynależnymi
miejscowościami, Jibleam z przynależnymi miejscowościami, mieszkańców Dor z
przynależnymi miejscowościami, mieszkańców Endor z przynależnymi
miejscowościami, mieszkańców Tanak i mieszkańców Megiddo z przynależnymi
miejscowościami oraz trzecią część Nafat.
12
Nie mogli jednak synowie
Manassesa wziąć w posiadanie tych miast i dlatego Kananejczycy pozostali w
tym kraju.
13
Gdy Izraelici stali się silniejsi, zmusili Kananejczyków do
robót publicznych, lecz ich nie wypędzili.

Potomkowie Józefa zajmują lasy

14
Potomkowie Józefa wystąpili do Jozuego oświadczając: “Dlaczego
wyznaczyłeś mi jeden tylko los i jeden dział, chociaż stanowię lud liczny,
bo tak aż dotąd błogosławi mi Pan?”
15
Jozue odpowiedział im: “Jeśli
stanowisz tak liczny lud, wejdź do krainy zalesionej i wykarczuj ją sobie w
ziemi Peryzzytów i Refaitów, skoro na górze Efraima jest ci za ciasno”.
16

Wtedy odpowiedzieli potomkowie Józefa: “Góra nam nie wystarcza, lecz wszyscy
Kananejczycy, mieszkający w nizinie, mają rydwany żelazne, podobnie
mieszkający w Bet-Szean i w przynależnych miejscowościach, jak i w dolinie
Jizreel”.
17
Odpowiedział Jozue domowi Józefa, Efraimowi i Manassesowi: “Ty
jesteś ludem licznym i masz wielką siłę. Otrzymałeś tylko jeden los.
18

Otrzymałeś kraj górzysty i zalesiony: powinieneś go wykarczować i jego
granice zająć, Kananejczyków zaś musisz wypędzić, chociaż posiadają rydwany
żelazne i są silni”.

Zostaw wpis