Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Jozuego (Joz 19)

Pokolenie Symeona

1
Drugi los przypadł w udziale Symeonowi – pokoleniu potomków Symeona -
według ich rodów, a dział ich znajdował się pośród dziedzictwa potomków
Judy.
2
Zaliczały się do ich działu: Beer-Szeba, Szema, Molada;
3

Chasar-Szual, Bala, Esem,
4
Eltolad, Betul, Chorma,
5
Siklag,
Bet-Hammarkabot, Chasar-Susa,
6
Bet-Lebaot, Szaruchen: trzynaście miast z
ich wioskami.
7
Ain, Rimmon, Eter i Aszan: cztery miasta z przyległymi
wioskami,
8
a oprócz tego wszystkie wioski leżące dokoła tych miast aż do
Baalat-Beer, [czyli] Rama w Negebie. Takie było dziedzictwo pokolenia
potomków Symeona według ich rodów.

9
Dział potomków Symeona był wzięty z dziedzictwa potomków Judy, które
było zbyt wielkie dla nich, i dlatego otrzymali potomkowie Symeona swoje
dziedzictwo wśród ich dziedzictwa.

Pokolenie Zabulona

10
Trzeci los padł na potomków Zabulona według ich rodów: dział ich
dziedzictwa sięgał aż do Sarid.
11
Granica ich biegła na zachód od Marala i
dotykała Dabbaszet, dochodząc do potoku po wschodniej stronie Jokneam.
12
Od
Sarid zwracała się ku wschodowi w kierunku wschodzącego słońca aż do granicy
Kislot-Tabor, biegła ku Deberat i wznosiła się do Jafia,
13
a stąd znów
przechodziła ku wschodowi, ku wschodzącemu słońcu, do Gat-Hachefer, do
Et-Kasim i biegła dalej do Rimmon, zwracając się do Nea.
14
Dalej granica
biegła na północ koło Channaton i kończyła się na równinie Jiftach-El.
15

Ponadto Kattat, Nahalal, Szimron, Jideala i Betlejem: dwanaście miast wraz z
przyległymi wioskami.
16
Takie było dziedzictwo potomków Zabulona według ich
rodów, takie miasta i przyległe wioski.

Pokolenie Issachara

17
Czwarty los przypadł w udziale Issacharowi, potomkom Issachara według
ich rodów.
18
Dziedzictwo ich [rozciągało się] aż do Jizreel i [obejmowało]
Hakkesulot, Szunem,
19
Chafaraim, Szijon, Anacharat,
20
Rabbit, Kiszjon,
Ebes,
21
Remet, En-Gannim, En-Chadda, Bet-Passes.
22
Granica dotykała
Taboru, Szachasima i Bet-Szemesz, a następnie kończyła się nad Jordanem:
szesnaście miast z przyległymi wioskami.
23
Takie było dziedzictwo pokolenia
Issachara według ich rodów: ich miasta i przyległe wioski.

Pokolenie Asera

24
Piąty los przypadł w udziale pokoleniu potomków Asera według ich
rodów.
25
Dziedzictwo ich obejmowało: Chelkat, Chali, Beten, Akszaf,
26

Alammelek, Amad, Miszeal. Na zachodzie granica dotykała Karmelu i
Szichor-Libnat,
27
a następnie zwracała się na wschód słońca do Bet-Dagon,
dotykała [dziedzictwa] Zabulona i doliny Jiftach-El na północy, ciągnęła się
przez Bet-Haemek i Neiel, biegnąc do Kabulu. Ze strony północnej [należały]:

28
Abdon, Rechob, Chammon, Kana aż do Wielkiego Sydonu.
29
Potem granica
zwracała się do Rama i aż do warownego miasta Tyr i wracała do Chosa,
kończąc się nad morzem. Obejmowała Machaleb, Akzib,
30
Umma, Afek i Rechob:
dwadzieścia dwa miasta i przyległe wioski.
31
Taka była część dziedziczna
pokolenia potomków Asera według ich rodów: ich miasta i przyległe wioski.

Pokolenie Neftalego

32
Potomkom Neftalego przypadł w udziale los szósty, potomkom Neftalego
według ich rodów.
33
Granica ich szła z Chelef i od Dębu w Saananim do
Adami-Hannekeb i Jabneel aż do Lakkum i dochodziła do Jordanu.
34
Na
zachodzie granica szła ku Aznot-Tabor, dochodziła do Chukkok, dotykała
[dziedzictwa] Zabulona od południa, [dziedzictwa] Asera od zachodu, a
<Judy>
przy Jordanie – od wschodu.
35
Miastami warownymi były: Hassiddim, Ser,
Chammat, Rakkat, Kinneret,
36
Adama, Ha-Rama, Chasor,
37
Kedesz, Edrei,
En-Chasor,
38
Jireon, Migdal-El, Chorem, Bet-Anat, Bet-Szemesz:
dziewiętnaście miast z przyległymi wioskami.
39
Takie było dziedzictwo
pokolenia potomków Neftalego według ich rodów: ich miasta z przyległymi
wioskami.

Pokolenie Dana

40
Pokoleniu potomków Dana według ich rodów przypadł w udziale siódmy
los.
41
Granica ich dziedzictwa obejmowała: Sorea, Esztaol, Ir-Szemesz,
42

Szaalbin, Ajjalon, Jitla,
43
Elon, Timnę, Ekron,
44
Elteke, Gibbeton,
Baalat.
45
Jehud, Bene-Berak, Gat-Rimmon,
46
Me-Hajjarkon, Ha-rakkon wraz z
obszarem naprzeciw Jafy.
47
Posiadłość jednak była dla Danitów za szczupła,
wyruszyli przeto synowie Dana przeciw Leszem, zdobyli je i pobili
[mieszkańców] ostrzem miecza. Po zajęciu miasta zamieszkali w nim i nazwali
Leszem-Dan od imienia ich praojca Dana.
48
Takie było dziedzictwo pokolenia
potomków Dana według ich rodów: te miasta i przyległe wioski.

Dział Jozuego

49
Gdy dokonano podziału kraju według jego rozciągłości, Izraelici
ofiarowali dziedzictwo wśród siebie Jozuemu, synowi Nuna;
50
na rozkaz Pana
dali mu miasto, którego zażądał dla siebie, Timnat-Serach w górach Efraima.
Odbudował to miasto i osiadł w nim.

51
Takie są części dziedzictwa, które losem wydzielili kapłan Eleazar,
Jozue, syn Nuna, i książęta rodów izraelskich w Szilo wobec Pana przy
wejściu do Namiotu Spotkania. Tak został zakończony podział kraju.

Zostaw wpis