Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Kapłańska (Kpł 10)

PRZESTĘPSTWO SYNÓW AARONA. DODATKOWE PRZEPISY

Śmierć Nadaba i Abihu

1
Nadab i Abihu, synowie Aarona, wzięli każdy swoją kadzielnicę, nabrali do
niej ognia, włożyli na niego kadzidło i ofiarowali przed Panem ogień inny,
niż był im nakazany.
2
Wtedy ogień wyszedł od Pana i pochłonął ich. Umarli
przed Panem.
3
Mojżesz powiedział do Aarona: “To jest, co Pan powiedział:
Okażę moją świętość tym, co zbliżają się do Mnie, okażę chwałę moją przed
całym ludem”. Aaron zamilkł.

4
Potem Mojżesz zawołał Miszaela i Elsafana, synów Uzzjela, który był
stryjem Aarona, i powiedział do nich: “Zbliżcie się! Wynieście swoich braci
sprzed Miejsca Świętego poza obóz!”
5
Wtedy oni zbliżyli się i wynieśli ich
w ich tunikach poza obóz, tak jak powiedział Mojżesz.

Mojżesz zabrania Aaronowi żałoby

6
Potem Mojżesz powiedział do Aarona i jego synów, Eleazara i Itamara:
“Nie będziecie zaniedbywać uczesania głowy i nie będziecie rozdzierać szat,
abyście nie pomarli i aby On nie rozgniewał się na całą społeczność. Wasi
bracia, cały dom Izraela, będą opłakiwać ten pożar, który Pan zapalił.
7
Nie
będziecie odchodzić od wejścia do Namiotu Spotkania, abyście nie pomarli,
ponieważ olej namaszczenia Pana jest na was”. A oni postąpili tak, jak
Mojżesz im powiedział.

Kapłanom nie wolno pić wina podczas służby liturgicznej

8
Następnie Pan powiedział do Aarona:
9
“Kiedy będziecie wchodzić do
Namiotu Spotkania, ty i synowie twoi, nie będziecie pić wina ani sycery,
abyście nie pomarli! To jest ustawa wieczysta dla wszystkich waszych
pokoleń,
10
abyście rozróżniali między tym, co święte, a tym, co świeckie,
między tym, co nieczyste, a tym, co czyste,
11
abyście nauczali Izraelitów
wszystkich ustaw, które Pan ogłosił wam przez Mojżesza”.

Część z ofiar pokarmowych i ofiar biesiadnych należna kapłanom

12
Potem Mojżesz powiedział do Aarona i do jego pozostałych synów,
Eleazara i Itamara: “Weźcie ofiarę pokarmową, która pozostała z ofiar
spalanych dla Pana, i zjedzcie ją bez kwasu koło ołtarza, bo to jest rzecz
bardzo święta.
13
Będziecie to jeść w miejscu poświęconym, bo to jest część
należna tobie i synom twoim z ofiar spalanych dla Pana. Taki nakaz
otrzymałem.
14
Mostek kołysania i łopatkę podniesienia będziecie jedli w
miejscu czystym, ty i synowie twoi, i córki twoje z tobą. To się należy
tobie i twoim synom z biesiadnych ofiar Izraelitów.
15
Będą przynosić
łopatkę podniesienia i mostek kołysania razem z częściami tłustymi,
przeznaczonymi na ofiarę spalaną, aby nimi wykonać gest kołysania przed
Panem. To się będzie należeć tobie i twoim synom jako należność wieczysta,
tak jak Pan nakazał”.

Kozioł ofiary przebłagalnej jako pokarm kapłanów

16
Mojżesz wypytywał o kozła ofiary przebłagalnej i okazało się, że
został spalony. Wtedy rozgniewał się na pozostałych synów Aarona, to jest na
Eleazara i Itamara, i powiedział do nich:
17
“Dlaczego nie spożyliście
ofiary przebłagalnej w miejscu poświęconym? Przecież ona jest rzeczą bardzo
świętą. On dał ją wam, abyście zgładzili winę społeczności, abyście
przebłagali za nich Pana.
18
Krew jej nie była wniesiona do Miejsca
Świętego. A więc winniście byli spożyć ją w Miejscu Świętym, tak jak mi
nakazano”.
19
Wtedy Aaron powiedział do Mojżesza: “Oto dzisiaj oni złożyli
ofiarę przebłagalną i ofiarę całopalną przed Panem i taka rzecz mnie
spotkała! Gdybym dzisiaj jadł ofiarę przebłagalną, czy Pan uznałby to za
dobre?”
20
Mojżesz wysłuchał tej odpowiedzi i uznał ją za dobrą.

Zostaw wpis