Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Kapłańska (Kpł 13)

PRZEPISY DOTYCZĄCE TRĄDU

Trąd u ludzi. Pierwszy rodzaj: nabrzmienie, wysypka lub plama

1
Dalej powiedział Pan do Mojżesza i Aarona:
2
“Jeżeli u kogoś na skórze
ciała pojawi się nabrzmienie albo wysypka, albo biała plama, która na skórze
jego ciała jest oznaką trądu, to przyprowadzą go do kapłana Aarona albo do
jednego z jego synów kapłanów.
3
Kapłan obejrzy chore miejsce na skórze
ciała: jeżeli włosy na chorym miejscu stały się białe i jeżeli znak zdaje
się być wklęśnięty w stosunku do skóry ciała, jest to plaga trądu. Kapłan
stwierdzi to i uzna człowieka za nieczystego.
4
Jeżeli jednak plama na
skórze jego ciała jest biała, ale nie zdaje się być wklęśnięta w stosunku do
skóry i włosy nie pobielały, to kapłan odosobni chorego na siedem dni.
5

Siódmego dnia kapłan go obejrzy. Jeżeli kapłan stwierdzi, że plama nie
powiększa się, nie rozszerza się na skórze, to odosobni go znowu na siedem
dni.
6
Potem, siódmego dnia, kapłan znowu go obejrzy. Jeżeli plama stała się
matowa i nie rozszerzyła się na skórze, to kapłan uzna go za czystego. To
była zwykła wysypka. Wypierze ubranie i będzie czysty.
7
Jeżeli jednak
wysypka rozszerzyła się na skórze po stawieniu się chorego przed kapłanem w
celu oczyszczenia, w takim razie stawi się on przed kapłanem po raz drugi.
8

Kapłan obejrzy go. Jeżeli stwierdzi, że wysypka rozszerzyła się na skórze,
uzna go za nieczystego: jest to trąd.

Drugi rodzaj: ostry trąd

9
Jeżeli ukaże się na kimś trąd, przyprowadzą go do kapłana.
10
Kiedy
kapłan obejrzy go i stwierdzi, że na skórze jego jest białe nabrzmienie,
porośnięte białym włosem, i żywe mięso na tym nabrzmieniu,
11
to znaczy, że
na skórze ciała jego jest trąd zastarzały. Kapłan uzna go za nieczystego.
Nie odosobni go, bo on jest nieczysty.

12
Jeżeli zaś trąd mocno kwitnie na skórze i okrywa całą skórę od stóp
do głowy, gdziekolwiek spojrzą oczy kapłana,
13
i kapłan stwierdzi, że trąd
okrywa całe ciało tamtego, w takim razie uzna go za czystego – cały stał się
biały, a więc jest czysty.
14
Jednak w dniu, w którym się ukaże na nim żywe
mięso, będzie nieczysty.
15
Kapłan zobaczy żywe mięso i uzna go za
nieczystego – żywe mięso jest nieczyste, to jest trąd.
16
Jeżeli jednak żywe
mięso stanie się znowu białe, to chory przyjdzie do kapłana.
17
Kapłan go
obejrzy i stwierdzi, że znaki stały się białe, i uzna go za czystego. Jest
on czysty.

Trzeci rodzaj: podejrzane wrzody

18
Jeżeli na czyimś ciele na skórze pojawi się wrzód i zostanie
uleczony,
19
ale na miejscu wrzodu będzie białe nabrzmienie albo plama
białoczerwonawa, to ukaże się kapłanowi.
20
Kapłan obejrzy go. Jeżeli
stwierdzi, że ta plama jest jak gdyby wklęśnięta w stosunku do otaczającej
skóry i że włosy na niej stały się białe – uzna go za nieczystego. To jest
plaga trądu, która zakwitła na wrzodzie.
21
Jeżeli jednak kapłan stwierdzi,
że tam nie ma białych włosów i że ta plama nie jest wklęśnięta w stosunku do
otaczającej skóry, i że ona jest matowa, to kapłan odosobni go na siedem
dni.
22
Jeżeli ona rzeczywiście rozszerzy się na skórze, to kapłan uzna go
za nieczystego. Jest to plaga trądu.
23
Jeżeli jednak ta plama pozostanie
bez zmiany i nie rozszerzy się, jest to blizna po wrzodzie – kapłan uzna go
za czystego.

Czwarty rodzaj: trąd na oparzeliźnie

24
Jeżeli kto ma na swej skórze oparzeliznę i jeżeli na tej oparzeliźnie
uformuje się plama czerwonawa lub biała,
25
to kapłan go obejrzy. Jeżeli
stwierdzi, że włosy na plamie pobielały i że wydaje się ona wklęśnięta w
stosunku do otaczającej skóry, jest to trąd, który zakwitł na oparzeliźnie.
Kapłan uzna go za nieczystego. Jest to plaga trądu.

26
Jeżeli jednak kapłan stwierdzi, że nie ma na plamie białych włosów i
że nie jest ona wklęśnięta w stosunku do otaczającej skóry, i że jest
matowa, to kapłan odosobni go na siedem dni.
27
Siódmego dnia kapłan go
obejrzy. Jeżeli plama rzeczywiście rozszerzyła się na skórze, to kapłan uzna
go za nieczystego. To jest plaga trądu.
28
Jeżeli jednak plama pozostanie
bez zmiany, nie rozszerzy się na skórze, ale stanie się matowa, jest to
tylko blizna po oparzeniu. Kapłan uzna go za czystego, bo to jest blizna po
oparzeniu.

Piąty rodzaj: trąd na głowie lub brodzie

29
Jeżeli na głowie lub brodzie mężczyzny albo kobiety będzie chore
miejsce,
30
kapłan obejrzy to miejsce. Jeżeli stwierdzi, że ono jest
wklęśnięte w stosunku do otaczającej skóry i że włosy na nim stały się żółte
i cienkie, to kapłan uzna go za nieczystego. Jest to grzybica, to jest trąd
głowy lub brody.
31
Jeżeli zaś kapłan, oglądając miejsce zdradzające objawy
grzybicy, stwierdzi, że nie jest ono wklęśnięte w stosunku do otaczającej
skóry, lecz nie ma na nim czarnych włosów, to kapłan odosobni podejrzanego o
grzybicę na siedem dni.
32
Potem, siódmego dnia, kapłan obejrzy chorego.
Jeżeli stwierdzi, że grzybica nie rozszerzyła się, że nie ma na niej żółtych
włosów i że chore miejsce nie jest wklęśnięte w stosunku do otaczającej
skóry,
33
to chory ogoli się, ale nie ogoli miejsca zdradzającego objawy
grzybicy. Potem kapłan znowu odosobni człowieka podejrzanego o grzybicę na
siedem dni.
34
Siódmego dnia kapłan obejrzy chore miejsce. Jeżeli stwierdzi,
że grzybica nie rozszerzyła się na skórze i że chore miejsce nie jest
wklęśnięte w stosunku do otaczającej skóry, kapłan uzna go za czystego.
Wypierze on ubranie i będzie czysty.
35
Jeżeli jednak grzybica będzie się
rozszerzać rzeczywiście na jego skórze po jego oczyszczeniu,
36
to kapłan go
obejrzy. Jeżeli stwierdzi, że grzybica rozszerzyła się na skórze, to nie
potrzebuje szukać żółtych włosów – jest on nieczysty.
37
Ale jeżeli w jego
oczach grzybica pozostanie bez zmiany i czarne włosy będą rosnąć na tym
miejscu, to znaczy, że grzybica została uleczona – jest on czysty, i kapłan
uzna go za czystego.

Szósty rodzaj: pokrzywka

38
Jeżeli u mężczyzny lub kobiety ukaże się na skórze wiele białych
plam,
39
i jeżeli kapłan stwierdzi, że na ich skórze są białe plamy matowe,
jest to tylko pokrzywka, która zakwitła na skórze. Taki jest czysty.

Siódmy rodzaj: trąd u łysych

40
Jeżeli u kogo głowa wyłysieje, to jest on łysy i jest on czysty.
41

Jeżeli u kogo czoło wyłysieje, jest on na pół łysy i także jest czysty.
42

Ale jeżeli na łysinie albo na łysiejącym czole ukaże się plama
białoczerwonawa, jest to trąd, który zakwitł na łysinie lub na łysiejącym
czole.
43
Jeżeli więc kapłan stwierdzi u niego chorobliwe nabrzmienie
białoczerwonawe na łysinie lub łysiejącym czole, podobne do trądu na skórze
ciała -
44
jest to człowiek trędowaty. Jest on nieczysty. Kapłan uzna go za
nieczystego – jego choroba jest na głowie.

Przepisy dla trędowatych

45
Trędowaty, który podlega tej chorobie, będzie miał rozerwane szaty,
włosy w nieładzie, brodę zasłoniętą i będzie wołać: “Nieczysty, nieczysty!”

46
Przez cały czas trwania tej choroby będzie nieczysty. Będzie mieszkał w
odosobnieniu. Jego mieszkanie będzie poza obozem.

Trąd na tkaninach i skórach

47
Jeżeli na jakimś ubraniu pojawi się plaga trądu, czy to na ubraniu
wełnianym, czy na ubraniu lnianym,
48
czy to na wątku, czy na osnowie lnu
albo wełny, czy też na skórze lub na jakimś przedmiocie skórzanym,
49
otóż
jeżeli ukaże się plama zielonkawa albo czerwonawa na ubraniu albo na skórze,
na wątku albo na osnowie, albo na jakimś przedmiocie skórzanym, jest to
plaga trądu. Należy ją pokazać kapłanowi.
50
Kiedy kapłan obejrzy plagę,
odosobni ją na siedem dni.
51
Siódmego dnia obejrzy plagę. Jeżeli plaga
rozszerzyła się na ubraniu albo na wątku, albo na osnowie, albo na skórze,
albo na jakimś przedmiocie skórzanym, jest to trąd złośliwy. Przedmiot jest
nieczysty.
52
Należy więc spalić ubranie albo wątek, albo osnowę, albo
jakikolwiek przedmiot wełniany lub lniany, lub skórzany, na którym ukaże się
plaga, bo jest to złośliwy trąd – będzie spalony w ogniu!
53
Jeżeli jednak
kapłan stwierdzi, że plaga nie rozszerzyła się na ubraniu albo na wątku,
albo na osnowie, albo na jakimś przedmiocie skórzanym,
54
w takim razie
kapłan każe wyprać przedmiot zarażony plagą i każe go odosobnić jeszcze na
siedem dni.
55
Jeżeli po wypraniu kapłan stwierdzi, że chore miejsce nie
zmieniło swego wyglądu, to w takim razie jest nieczyste, chociażby plaga nie
rozszerzyła się. Spalisz to, niezależnie od tego, czy tkanina jest przeżarta
z tej czy z tamtej strony.
56
Ale jeżeli kapłan po wypraniu stwierdzi, że
plama stała się matowa, oderwie to miejsce od ubrania albo od skóry, albo od
wątku, albo od osnowy.
57
Jeżeli plama znowu ukaże się na ubraniu albo na
wątku, albo na osnowie, albo na jakimś przedmiocie skórzanym, jest to
kwitnienie trądu. Spalisz w ogniu to miejsce, na którym jest plaga.
58

Jednak ubranie albo wątek, albo osnowa, albo jakiś przedmiot skórzany, który
wyprałeś i z którego znikła plaga, będzie wyprany po raz drugi i będzie
czysty.
59
To jest prawo dotyczące plagi trądu na ubraniu wełnianym albo
lnianym, na wątku albo na osnowie, lub na jakimś przedmiocie skórzanym, aby
je uznać za czyste lub za nieczyste”.

Zostaw wpis