Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Kapłańska (Kpł 14)

Oczyszczenie po uzdrowieniu z trądu

1
Następnie powiedział Pan do Mojżesza:
2
“To jest prawo dotyczące
trędowatego w dniu jego oczyszczenia: będzie przyprowadzony do kapłana,
3
a
kapłan wyjdzie poza obóz. Jeżeli kapłan stwierdzi, że trędowaty został
uzdrowiony z choroby trądu,
4
to kapłan każe, żeby ten, który ma być
oczyszczony, przyniósł dwa ptaki żywe, czyste, kawałek drzewa cedrowego,
nitki karmazynowe i hizop.
5
Potem kapłan każe zabić jednego ptaka nad
naczyniem glinianym napełnionym żywą wodą.
6
Następnie weźmie drugiego
ptaka, żywego, wraz z kawałkiem drzewa cedrowego, z nitkami karmazynowymi i
z hizopem i zanurzy to wszystko razem z żywym ptakiem we krwi ptaka zabitego
nad wodą żywą.
7
Potem pokropi siedem razy tego, który ma być oczyszczony z
trądu i w ten sposób oczyści go. A ptaka żywego wypuści na pole.
8
Ten,
który się poddaje oczyszczeniu, wypierze ubranie, zgoli wszystkie włosy,
wykąpie się w wodzie i będzie czysty. Potem wróci do obozu, ale pozostanie
przez siedem dni poza swoim namiotem.
9
Siódmego dnia zgoli wszystkie włosy,
głowę, brodę i brwi, zgoli wszystkie włosy, wypierze swe szaty, obmyje się w
wodzie i stanie się czysty.

Ofiara składana podczas oczyszczenia trędowatego

10
Ósmego dnia weźmie dwa baranki bez skazy, jedną owcę roczną bez
skazy, trzy dziesiąte efy najczystszej mąki zaprawionej oliwą na ofiarę
pokarmową i jeden log oliwy.
11
Kapłan, który oczyszcza, postawi człowieka,
który ma być oczyszczony, wraz z tymi darami przed Panem, przed wejściem do
Namiotu Spotkania.
12
Potem kapłan weźmie jednego baranka i złoży go na
ofiarę zadośćuczynienia razem z logiem oliwy, wykona nimi gest kołysania
przed Panem.
13
Następnie zabije tego baranka na miejscu, na którym się
zabija ofiary przebłagalne i ofiary całopalne, na miejscu poświęconym, bo
ofiara zadośćuczynienia, tak jak i ofiara przebłagalna, należą do kapłana.
To jest rzecz najświętsza!

14
Potem kapłan weźmie trochę krwi z ofiary zadośćuczynienia i pomaże
nią wierzch ucha człowieka oczyszczającego się, a także wielki palec jego
prawej ręki i wielki palec jego prawej nogi.
15
Następnie kapłan weźmie
trochę z logu oliwy i wyleje ją na swoją lewą dłoń.
16
Kapłan umoczy palec
prawej ręki w oliwie, która jest na jego lewej dłoni, i pokropi palcem
umoczonym w oliwie siedem razy przed Panem.
17
Resztą oliwy, która jest na
jego dłoni, kapłan pomaże wierzch prawego ucha człowieka oczyszczającego
się, a także wielki palec jego prawej ręki i wielki palec jego prawej nogi,
ponad krwią ofiary zadośćuczynienia.
18
To, co jeszcze pozostanie z oliwy na
jego dłoni, kapłan wyleje na głowę człowieka oczyszczającego się. W ten
sposób kapłan przebłaga za niego Pana.
19
Potem kapłan złoży ofiarę
przebłagalną i dokona przebłagania za tego, który poddaje się oczyszczeniu
ze swej nieczystości. Po czym złoży ofiarę całopalną.
20
Kapłan podniesie na
ołtarz ofiarę całopalną i ofiarę pokarmową. Kapłan dokona za niego
przebłagania, i będzie oczyszczony.

Ofiara ubogich

21
Jednak jeżeli to jest człowiek ubogi i nie stać go na to, w takim
razie weźmie tylko jednego baranka na ofiarę zadośćuczynienia dla dokonania
gestu kołysania, aby był oczyszczony, a także dziesiątą część efy
najczystszej mąki zaprawionej oliwą na ofiarę pokarmową, jeden log oliwy
22

i dwie synogarlice albo dwa młode gołębie, na co będzie go stać. Jeden z
nich będzie na ofiarę przebłagalną, a drugi na ofiarę całopalną.
23
Ósmego
dnia przyprowadzi je dla swego oczyszczenia do kapłana przed wejście do
Namiotu Spotkania, przed Pana.
24
Kapłan weźmie baranka zadośćuczynienia
wraz z logiem oliwy i dokona nimi gestu kołysania przed Panem.
25
Potem
zabije baranka [ofiary] zadośćuczynienia. Kapłan weźmie trochę z krwi ofiary
zadośćuczynienia i pomaże nią wierzch prawego ucha człowieka oczyszczającego
się, wielki palec jego prawej ręki i wielki palec jego prawej nogi.
26

Kapłan wyleje trochę oliwy na swą lewą dłoń,
27
po czym kapłan pokropi
siedem razy przed Panem palcem prawej ręki umoczonym w oliwie, która jest na
jego lewej dłoni.
28
Następnie kapłan pomaże oliwą, która jest na jego lewej
dłoni, wierzch prawego ucha człowieka oczyszczającego się, a także wielki
palec jego prawej ręki i wielki palec jego prawej nogi, na tym samym
miejscu, które było pomazane krwią ofiary zadośćuczynienia.
29
Resztę oliwy,
która była na jego dłoni, kapłan wyleje na głowę człowieka oczyszczającego
się, aby przebłagać za niego Pana.
30
Potem ofiaruje jedną synogarlicę albo
jednego młodego gołębia, na co go było stać,
31
jako ofiarę przebłagalną,
drugiego zaś ptaka jako ofiarę całopalną razem z ofiarą pokarmową. W ten
sposób kapłan przebłaga Pana za tego człowieka, który poddaje się
oczyszczeniu.
32
To jest prawo dotyczące człowieka chorego na trąd, którego
nie stać na ofiarę za oczyszczenie”.

Trąd na domach

33
Potem powiedział Pan do Mojżesza i Aarona:
34
“Kiedy wejdziecie do
ziemi Kanaan, którą daję wam w posiadanie, i jeżeli pozwolę wystąpić pladze
trądu na jakimś domu należącym do was,
35
wtedy właściciel domu przyjdzie i
oznajmi kapłanowi: Coś jak gdyby plaga [trądu] na domu mi się ukazała.
36

Wówczas kapłan wyda rozkaz opróżnienia domu przedtem, zanim kapłan przyjdzie
dla obejrzenia plagi, aby wszystko, co jest w domu, nie stało się nieczyste.
Dopiero potem kapłan przyjdzie, aby obejrzeć dom.
37
Kapłan obejrzy plagę.
Jeżeli stwierdzi, że plaga występuje na ścianach domu w postaci dołków
zielonawych lub czerwonawych, które zdają się być wklęśnięte w stosunku do
ściany,
38
kapłan wyjdzie z domu przed wejście i każe zamknąć dom na siedem
dni.
39
Siódmego dnia kapłan wróci. Jeżeli stwierdzi, że plaga rozszerzyła
się na ścianach domu,
40
to każe wyrwać kamienie, na których jest plaga, i
wyrzucić je, za miasto na miejsce nieczyste.
41
Potem każe oskrobać ten dom
wewnątrz dokoła i wysypać zaprawę pochodzącą ze skrobania za miasto, na
miejsce nieczyste.
42
Następnie wezmą inne kamienie i umieszczą je zamiast
poprzednich kamieni, wezmą inną zaprawę i otynkują dom.
43
Jeżeli jednak
plaga powróci i zakwitnie na domu po usunięciu kamieni, po oskrobaniu domu i
po otynkowaniu,
44
to kapłan przyjdzie i obejrzy. Jeżeli stwierdzi, że plaga
rozszerzyła się na domu, jest to złośliwy trąd w domu – ten dom jest
nieczysty.
45
W takim razie dom będzie rozebrany, jego kamienie, drewno,
cała zaprawa wyniesione będą za miasto, na miejsce nieczyste.
46
Jeżeli kto
wejdzie do tego domu, podczas jego zamknięcia, będzie nieczysty aż do
wieczora.
47
Jeżeli kto będzie spał w tym domu, wypierze ubranie; jeżeli kto
będzie jadł w tym domu, wypierze ubranie.
48
Jeżeli jednak kapłan przyjdzie,
obejrzy i stwierdzi, że plaga nie rozszerzyła się w tym domu po otynkowaniu
go, to uzna ten dom za czysty, bo plaga trądu została uleczona.

Oczyszczenie domu

49
Aby oczyścić dom, kapłan weźmie dwa ptaki, kawałek drzewa cedrowego,
nitki karmazynowe i hizop.
50
Zabije jednego ptaka nad naczyniem glinianym,
ponad wodą żywą.
51
Potem weźmie kawałek drzewa cedrowego, hizop, nitki
karmazynowe i ptaka żywego, umoczy je we krwi ptaka zabitego i w wodzie
żywej, i pokropi dom siedem razy.
52
W ten sposób oczyści ten dom krwią
ptaka, wodą żywą, drzewem cedrowym, hizopem i nitkami karmazynowymi.
53

Ptaka zaś żywego wypuści poza miasto, na pole. W ten sposób dokona
przebłagania za dom i będzie on czysty.

Zakończenie

54
To jest prawo odnoszące się do wszelkiej plagi trądu i grzybicy,
55

trądu ubrania i domu,
56
nabrzmienia, wysypki i białej plamy,
57
aby
pouczyć, kiedy coś jest czyste, a kiedy nieczyste. To jest prawo odnoszące
się do trądu”.

Zostaw wpis