Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Kapłańska (Kpł 16)

DZIEŃ PRZEBŁAGANIA

Przygotowania

1
Następnie powiedział Pan do Mojżesza po śmierci dwóch synów Aarona, którzy
pomarli, kiedy zbliżyli się do Pana.
2
Pan powiedział do Mojżesza: “Powiedz
Aaronowi, swojemu bratu, żeby nie w każdym czasie wchodził do Miejsca
Najświętszego poza zasłonę, przed przebłagalnię, która jest na arce, aby nie
umarł, kiedy będę się ukazywać w obłoku nad przebłagalnią.
3
Oto jak Aaron
będzie wchodzić do Miejsca Najświętszego: weźmie młodego cielca na ofiarę
przebłagalną i barana na ofiarę całopalną.
4
Ubierze się w tunikę świętą,
lnianą, i w spodnie lniane, przepasze się pasem lnianym, włoży na głowę
tiarę lnianą – to są święte szaty. Wykąpie ciało w wodzie i ubierze się w te
szaty.
5
Od społeczności Izraelitów weźmie dwa kozły na ofiarę przebłagalną
i jednego barana na ofiarę całopalną.

Przyprowadzenie zwierząt ofiarnych

6
Potem Aaron przyprowadzi cielca na ofiarę przebłagalną za siebie
samego i dokona przebłagania za siebie i za swój dom.
7
Weźmie dwa kozły i
postawi je przed Panem, przed wejściem do Namiotu Spotkania.
8
Następnie
Aaron rzuci losy o dwa kozły, jeden los dla Pana, drugi dla Azazela.
9

Potem Aaron przyprowadzi kozła, wylosowanego dla Pana, i złoży go na ofiarę
przebłagalną.
10
Kozła wylosowanego dla Azazela postawi żywego przed Panem,
aby dokonać na nim przebłagania, a potem wypędzić go dla Azazela na
pustynię.

Przebłaganie za grzechy Aarona

11
Potem Aaron przyprowadzi cielca na ofiarę przebłagalną za siebie i
dokona przebłagania za siebie i za swój dom, zabije cielca na ofiarę
przebłagalną za siebie samego.
12
Następnie weźmie pełną kadzielnicę węgli
rozżarzonych z ołtarza, który jest przed Panem, i dwie pełne garści wonnego
kadzidła w proszku i wniesie je poza zasłonę.
13
Rzuci kadzidło na ogień
przed Panem, tak iż obłok kadzidła okryje przebłagalnię, która jest na
[Arce] Świadectwa. Dzięki temu nie umrze.
14
Następnie weźmie trochę krwi
cielca i od wschodu pokropi palcem przed przebłagalnią. Siedem razy pokropi
przed przebłagalnią palcem umoczonym we krwi.

Przebłaganie za lud

15
Potem zabije kozła jako ofiarę przebłagalną za lud, wniesie krew jego
poza zasłonę i uczyni z tą krwią to samo, co uczynił z krwią cielca. Pokropi
nią przebłagalnię z góry i z przodu
16
i dokona przebłagania nad Miejscem
Świętym za nieczystości Izraelitów i za ich przestępstwa według wszystkich
ich grzechów. To samo uczyni z Namiotem Spotkania, który znajduje się u nich
- w środku ich nieczystości.
17
Żaden człowiek nie będzie obecny w Namiocie
Spotkania od chwili, kiedy Aaron wejdzie, aby dokonać obrzędu przebłagania w
Miejscu Najświętszym, dopóki nie wyjdzie. Tak dokona przebłagania za siebie
samego, za swój dom i za całe zgromadzenie Izraela.
18
Potem wyjdzie do
ołtarza, który jest przed Panem, aby dokonać nad nim przebłagania. Weźmie
trochę z krwi cielca i z krwi kozła i pomaże nią rogi dokoła ołtarza.
19

Następnie siedem razy pokropi go palcem umoczonym we krwi. W ten sposób
oczyści go od nieczystości Izraelitów i poświęci go.

Kozioł wypędzony na pustynię

20
Kiedy już ukończy obrzęd przebłagania nad Miejscem Świętym, Namiotem
Spotkania i ołtarzem, każe przyprowadzić żywego kozła.
21
Aaron położy obie
ręce na głowę żywego kozła, wyzna nad nim wszystkie winy Izraelitów,
wszystkie ich przestępstwa dotyczące wszelkich ich grzechów, włoży je na
głowę kozła i każe człowiekowi do tego przeznaczonemu wypędzić go na
pustynię.
22
W ten sposób kozioł zabierze z sobą wszystkie ich winy do ziemi
bezpłodnej. Ów człowiek wypędzi kozła na pustynię.

Ofiara całopalna w Dniu Przebłagania

23
Wtedy Aaron wejdzie do Namiotu Spotkania, zdejmie szaty lniane, które
włożył wchodząc do Miejsca Świętego, i tam je położy.
24
Wykąpie ciało w
wodzie w miejscu poświęconym, włoży szaty, wyjdzie, złoży swoją ofiarę
całopalną, a także ofiarę całopalną w imieniu ludu, aby dokonać przebłagania
za siebie i za lud.
25
Także tłuszcz ofiary przebłagalnej zamieni w dym na
ołtarzu.
26
Człowiek, który wypędził kozła dla Azazela, wypierze ubranie,
wykąpie ciało w wodzie, potem wróci do obozu.
27
Cielec zaś ofiary
przebłagalnej i kozioł ofiary przebłagalnej, których krew była użyta do
obrzędu przebłagania w Miejscu Świętym – będą wyniesione poza obóz i
spalone ogniem razem ze skórą, mięsem i zawartością jelit.
28
Ten, który je
spali, wypierze ubranie, wykąpie ciało w wodzie i wróci do obozu.

Dodatkowe upomnienia

29
Oto dla was ustawa wieczysta: Dziesiątego dnia siódmego miesiąca
będziecie pościć. Nie będziecie wykonywać żadnej pracy, ani tubylec, ani
przybysz, który osiedlił się wśród was.
30
Bo tego dnia będzie za was
dokonywane przebłaganie, aby oczyścić was od wszystkich grzechów. Przed
Panem będziecie oczyszczeni.
31
Będzie to dla was święty szabat odpoczynku.
Będziecie w tym dniu pościć. Jest to ustawa wieczysta.
32
Dokonywać obrzędu
przebłagania będzie kapłan, który będzie namaszczony i wprowadzony w
czynności kapłańskie na miejsce swego ojca. Włoży na siebie lniane szaty,
szaty święte,
33
i dokona obrzędu przebłagania nad Miejscem Najświętszym,
dokona też przebłagania nad Namiotem Spotkania, ołtarzem, a także za
kapłanów i za cały lud zgromadzenia.
34
Będzie to dla was ustawa wieczysta,
ażeby raz w roku dokonywano przebłagania za wszystkie grzechy Izraelitów”.
Uczyniono więc, jak Pan rozkazał Mojżeszowi.

Zostaw wpis